Okoliczności uprawniające do zatrzymania wadium

Problem

Czy wykonawcy należy zatrzymać wadium na podstawie art. 46 ust. 4a? W przetargu nieograniczonym na świadczenie usług ręcznego sortowania odpadów komunalnych wymagaliśmy od wykonawców wniesienia wadium (publikacja ogłoszenia w BZP). Otrzymaliśmy tylko jedną ofertę i wezwaliśmy wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. Wykonawca przedłożył polisę ubezpieczenia OC, która nie potwierdziła spełniania warunku, ponieważ nie obejmowała działalności związanej z przedmiotem zamówienia (dotyczyła sprzątania) oraz została zawarta już po upływie terminu składania ofert.

Ponadto wykonawca przedłożył oświadczenie własne o należytym wykonywaniu usługi, twierdząc, że nie uzyskał jeszcze referencji. W związku z powyższym wezwaliśmy wykonawcę do uzupełnienia dokumentów aktualnych na dzień składania ofert (polisa obowiązująca na dzień składania ofert) oraz aktualnych na dzień złożenia i potwierdzających spełnianie warunku (np. bieżąca polisa aneksowana o PKD związane z przedmiotem zamówienia), a także uzupełnienia referencji lub wyjaśnienia „uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze”, która uniemożliwia ich uzyskanie.

W dniu, w którym upłynął wyznaczony termin na uzupełnienie dokumentów do sekretariatu zamawiającego, przyniesiono pismo, które nie zostało podpisane przez wykonawcę (wydruk komputerowy bez podpisu). Ponadto z treści pisma wynika, że wykonawca nie ma polisy ubezpieczeniowej spełniającej wymogi zamawiającego na dzień składania ofert. Wykonawca nie przedłożył również aneksu do bieżącej polisy, który rozszerzyłby PKD o działalność związaną z przedmiotem zamówienia. Wykonawca oświadczył, że nadal nie otrzymał referencji oraz dołączył do ww. pisma wydruk z poczty elektronicznej wykonawcy (również niepodpisany), z którego wynika, iż 20 sierpnia 2019 r. (termin składania ofert upłynął 12 sierpnia2019 r.) wykonawca wystąpił o wydanie referencji. Mając na uwadze powyższe, zamawiający wykluczył wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp (wykonawca nie wykazał spełniania warunków) oraz unieważnił przetarg na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Czy przytoczone powyżej okoliczności - tj. przedłożone przez wykonawcę pismo bez podpisu (informacja o braku polisy i referencji) wraz z wydrukiem z poczty elektronicznej - mogą zostać uznane za próbę uzupełnienia dokumentów przez wykonawcę i być podstawą do zwrotu wadium?

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Spory przetargowe
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Spory przetargowe

ZOBACZ OFERTĘ