WYDANIE ONLINE

W poprzednim numerze specjalnym została poruszona kwestia udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Celem zawiązania konsorcjum jest osiągnięcie wspólnego celu gospodarczego w postaci uzyskania zamówienia publicznego i realizacji umowy. W związku z udziałem takiego tworu w procedurze zamawiający mogą stanąć w obliczu kwestii problematycznych. Oprócz aspektów poruszonych w  poprzednim wydaniu warto skupić uwagę na etapie realizacji zamówienia przez konsorcjantów oraz procedurze odwoławczej. 

czytaj więcej »

ProblemJako wykonawca powołujemy się na doświadczenie konsorcjum, w którym braliśmy ostatnio udział. Zakres prac, który wykonaliśmy, jest zgodny z wymaganiami siwz  zamawiającego. Referencja, jaką mamy zamiar załączyć do oferty, odpowiada wymaganiom siwz, ale nie wskazuje podziału zadań oraz wartości zamówienia na poszczególnych konsorcjantów. Czy taka referencja wraz z wykazem robót będzie dla zamawiającego wystarczająca, by pozytywnie ocenić nasze doświadczenie? Wykaz robót szczegółowo określa zakres zadań i wartość części zamówienia wykonanej przez naszą spółkę.

czytaj więcej »

ProblemW postępowaniu ofertę złożyła spółka cywilna – Pan X i Pani Y. Oferta została podpisana tylko przez jednego wspólnika – Pana X i nie załączono do niej pełnomocnictwa. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy Pzp wezwał wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę, tj. dla Pana X. Wykonawca uzupełnił podpisane przez Panią Y pełnomocnictwo o treści: „(...) upoważniam Pana X do reprezentowania mnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (...)”. Kto w tej sytuacji powinien złożyć i podpisać oświadczenia wstępne i dotyczące grupy kapitałowej? Czy wystarczy, że zrobi to Pan X, bo przecież działa także w imieniu Pani Y?

czytaj więcej »

ProblemZamawiający planuje postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Czy może w nim wziąć udział konsorcjum? Przepis mówi o zaproszeniu wykonawcy do postępowania. Konsorcjum tworzy się z reguły na potrzeby danej procedury, stąd nasze wątpliwości.

czytaj więcej »

Problem Zamawiający otrzymał ofertę od konsorcjum składającego się z 3 podmiotów. Załączono do niej pełnomocnictwo, z którego wynika, że lider konsorcjum jest upoważniony m.in. do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem. Czy w związku z tym wolno mu poświadczyć referencje jednego z partnerów?

czytaj więcej »

wiper-pixel