WYDANIE ONLINE

Zamawiający wydatkują publiczne środki finansowe i ich zadaniem jest zabezpieczenie interesu publicznego. Odbywa się to m.in. poprzez zminimalizowanie ryzyk związanych z ewentualnym niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem umów przez wykonawców. Zastrzeganie kar umownych nie może być jednak celem samym w sobie, lecz powinno być środkiem dyscyplinującym wykonawcę. W procedurach udzielania i realizacji zamówień publicznych zamawiający znajduje się w pozycji uprzywilejowanej względem wykonawców. Powinien on jednak tak kształtować treści umowy, aby realizacja zamówienia w ogóle była możliwa, a dostęp do jego realizacji nie był znacznie utrudniony.

czytaj więcej »

ProblemCzy zamawiający może żądać, aby wykonawca – w celu potwierdzenia rozliczeń z wcześniej zgłoszonymi podwykonawcami – wraz z fakturą dostarczył mu oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu płatności oraz dowody wskazujące, że te płatności zostały faktycznie dokonane? Czy może wymagać tylko jednego z tych dokumentów, tj. oświadczenia lub dowodu zapłaty?

czytaj więcej »

ProblemW postępowaniu na dostawę leków (przetarg unijny) jeden z wykonawców powołuje się w JEDZ na podwykonawstwo innej spółki w części przyjmowania zamówień i transportu. W siwz mamy zapis, że na żądanie zamawiającego wykonawca złoży JEDZ dla podwykonawcy. Czy muszę wzywać wykonawcę do złożenia JEDZ i pozostałych dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia dla podwykonawcy?

czytaj więcej »

ProblemWykonawca w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu był zobowiązany potwierdzić wykonanie robót instalacyjnych na kwotę min. 200.000 zł, z tym jednak zastrzeżeniem, iż gdy roboty instalacyjne są częścią większego zamówienia, miał podać wartość dotyczącą wymaganego zakresu. Przedłożył z ofertą wykaz robót oraz referencje obejmujące znacznie większy zakres rzeczowy, jednak bez wyraźnego wyodrębnienia robót instalacyjnych oraz ich wartości. Czy w takim przypadku wykonawca może dookreślić przedłożone dokumenty jedynie własnym oświadczeniem?

czytaj więcej »

  Na czym polega rzetelne wykonanie orzeczenia organu? Jak dostosować się do stanowiska składu orzekającego, aby nie dopuścić do naruszenia zasad? W jaki sposób poprawnie powtórzyć czynności, zgodnie z wydanym wyrokiem? Na czym w istocie polega zasada res iudicata? Te, i nie tylko, zagadnienia porusza autor w niniejszym artykule. 

czytaj więcej »

ProblemCzy w związku z wejściem w życie nowego unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) gmina musi zawrzeć szczególne zapisy w umowach na wykonanie zamówienia publicznego? Jakie obostrzenia związane z wejściem tych przepisów pojawią się w zamówieniach publicznych?

czytaj więcej »

ProblemCzy mamy obowiązek usunąć dane osobowe wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu poniżej 30.000 euro, jeśli dostaniemy taką prośbę po zakończeniu procedury?

czytaj więcej »

wiper-pixel