WYDANIE ONLINE

Zamówienia publiczne to istotne narzędzie kreowania gospodarki państwa, do których zaliczyć należy realizację celów społecznych, politycznych i strategicznych, służących wspieraniu ważnych gałęzi rynku. Procedura  zawarta w Prawie zamówień publicznych, poprzez odpowiednie kształtowanie wymagań w strategicznych w zamówieniach, może być najbardziej efektywnym, ponieważ bezpośrednim wsparciem ważnych  polityk społecznych oraz związanych z rynkiem pracy celów gospodarczych i rozwojowych. Poznaj główne założenia Polityki zakupowej państwa, które zostaną wdrożone poprzez nowe Prawo zamówień publicznych.

czytaj więcej »

Konflikt interesów jest pojęciem, z którym stykamy się w pracy związanej z zamówieniami publicznymi na co dzień. Poniżej przedstawimy nowe podejście do tego zagadnienia na podstawie zaprezentowanej przez Urząd Zamówień Publicznych interpretacji. Pokażemy również, co mówi na ten temat dyrektywa i jak w praktyce orzeka w tej kwestii KIO.

czytaj więcej »

ProblemJako wykonawca powołujemy się na doświadczenie konsorcjum, w którym braliśmy ostatnio udział. Zakres prac, który wykonaliśmy, jest zgodny z wymaganiami siwz  zamawiającego. Referencja, jaką mamy zamiar załączyć do oferty, odpowiada wymaganiom siwz, ale nie wskazuje podziału zadań oraz wartości zamówienia na poszczególnych konsorcjantów. Czy taka referencja wraz z wykazem robót będzie dla zamawiającego wystarczająca, by pozytywnie ocenić nasze doświadczenie? Wykaz robót szczegółowo określa zakres zadań i wartość części zamówienia wykonanej przez naszą spółkę.

czytaj więcej »

ProblemW postępowaniu ofertę złożyła spółka cywilna – Pan X i Pani Y. Oferta została podpisana tylko przez jednego wspólnika – Pana X i nie załączono do niej pełnomocnictwa. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy Pzp wezwał wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę, tj. dla Pana X. Wykonawca uzupełnił podpisane przez Panią Y pełnomocnictwo o treści: „(...) upoważniam Pana X do reprezentowania mnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (...)”. Kto w tej sytuacji powinien złożyć i podpisać oświadczenia wstępne i dotyczące grupy kapitałowej? Czy wystarczy, że zrobi to Pan X, bo przecież działa także w imieniu Pani Y?

czytaj więcej »

ProblemZamawiający planuje postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Czy może w nim wziąć udział konsorcjum? Przepis mówi o zaproszeniu wykonawcy do postępowania. Konsorcjum tworzy się z reguły na potrzeby danej procedury, stąd nasze wątpliwości.

czytaj więcej »

ProblemW przetargu unijnym na dostawę leków wymagaliśmy od wykonawców spełnienia warunku udziału w postępowaniu w postaci określonych kompetencji potwierdzonych uprawnieniami do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Żądaliśmy przy tym przedstawienia zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Nie wszyscy wykonawcy w części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia „Kryteria kwalifikacji” A kompetencje pkt 1 wpisali powyższe zezwolenie. Czy należy wezwać ich do uzupełnienia jednolitego dokumentu, jeżeli w tym samym piśmie wymagamy przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Prawa zamówień publicznych? Jeżeli tak, to z jaką datą wykonawcy powinni uzupełnić JEDZ?

czytaj więcej »

ProblemCzy można wymagać od wykonawców biorących udział w postępowaniu, aby przed złożeniem oferty dokonali wizji lokalnej oraz zapoznali się z dokumentami znajdującymi się w siedzibie zamawiającego? Czy nie będzie to naruszać zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji? Czy w sytuacji gdyby zamawiający miał prawo dokonać tych czynności, to czy może uczynić te wymogi na tyle istotnymi elementami opisu przedmiotu zamówienia, aby bez ich dokonania nie było możliwe należyte ustalenie ceny ofertowej oraz złożenie oferty?

czytaj więcej »

wiper-pixel