WYDANIE ONLINE

Zasada uczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych została w sposób szczegółowy opisana w Pzp. W zrozumieniu owej zasady pomogą zapewne również liczne orzeczenia KIO i SN oraz komentarze doktryny. Ustawodawca położył szczególny nacisk na równorzędność wszystkich wykonawców biorących udział w przetargach, zarówno samodzielnych, jak i tych wchodzących w skład tzw. konsorcjów. Pzp przewiduje wiele procesów, które również mają chronić sferę zamówień publicznych przed monopolizacją poszczególnych towarów i usług. Co więcej, prawo przewiduje mechanizmy wprowadzające uprawnienia i ograniczenia dotyczące obu stron przetargowych, dzięki czemu zachowana została równowaga i równość w stosunkach zamawiających z wykonawcami, jako partnerami biznesowymi.

czytaj więcej »

Przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje, że zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Mając na uwadze przywołaną podstawę prawną, pojawia się pytanie, czy zamawiający przed unieważnieniem postępowania zawsze musi dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, czy też możliwe jest pominięcie takiej czynności? Kwestię tę rozstrzygnęła Krajowa Izba Odwoławcza (dalej: KIO lub Izba) w wyroku z 13 marca 2018 r. (sygn. akt KIO 391/18).

czytaj więcej »

Czy w trakcie realizacji zamówienia przez konsorcjum mogą zmianie ulec ustalone zasady rozliczeń? Czy zamawiający jest uprawniony do wskazania w umowie, że przyjęte reguły współpracy wiążą niezmiennie całe konsorcjum? Czy spór pomiędzy konsorcjantami w kwestiach płatności może obciążać stronę zamawiającą? W tej sprawie toczył się wieloletni spor, który swój finał znalazł przez Sądem Najwyższym. Sprawdź, jak w prosty sposób zamawiający może uniknąć angażowania się w konflikty stron.

czytaj więcej »

ProblemZamawiający prowadzi postępowanie na modernizację oświetlenia zewnętrznego. Wykonawcy byli zobowiązani dołączyć do oferty wykaz proponowanych opraw spełniających określone przez zamawiającego wymagania techniczne. Najlepszy wykonawca został wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia m.in. karty katalogowej, specyfikacji technicznych lub innego dokumentu, który potwierdzi wymagane parametry i cechy określone odpowiednio w dokumentacji technicznej i próbki oferowanych kompletnych opraw po 1 szt. Wykonawca dostarczył dokumenty oraz oprawę innego typu, niż określił to w załączniku do oferty, wskazując że oferta obarczona jest nieistotnym błędem, gdyż omyłkowo wpisał do zestawienia inną oprawę, niż zakładał. Czy oferta podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czy wolno poprawić w niej „omyłkę wykonawcy”?

czytaj więcej »

wiper-pixel