WYDANIE ONLINE

Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają okoliczności, w których zostało złożone, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Jednym ze zwyczajowo przyjętych zapisów cyfr arabskich jest zapis polegający na tym, że tysiące oddziela się kropką. Zatem cyfra „100” znajdująca się przed kropką musi oznaczać chęć wpisania cyfrowo kwoty stu tysięcy, a nie dziesięciu tysięcy i taki błąd należy uznać za omyłkę pisarską (wyrok KIO z 13 września 2012 r.; sygn. akt KIO 1840/12).

czytaj więcej »

Przesłanki udzielenia zamówienia z wolnej ręki podlegają ścisłej interpretacji. Jednak ocena ich zaistnienia w konkretnym przypadku musi być prowadzona z uwzględnieniem całokształtu specyficznych dla niego okoliczności faktycznych. Jako typowe przykłady wyjątkowej sytuacji podaje się katastrofy, klęski żywiołowe, awarie, a więc przede wszystkim losowe zjawiska o charakterze zewnętrznym w stosunku do zamawiającego i wykonawcy. Jednocześnie konieczność unieważnienia dotychczas prowadzonego lub zwlekanie z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie są uznawane za taką wyjątkową okoliczność. Jednak nie można tego automatycznie przenosić na sytuacje zaistniałe już po udzieleniu zamówienia.

czytaj więcej »

Artykuł 46 ust. 4a ustawy Pzp, stanowiący o tym, kiedy można zatrzymać wadium, wywołuje bardzo restrykcyjne skutki dla przedsiębiorców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dlatego powinien być stosowany ściśle i z rozwagą, a także z uwzględnieniem celu, dla którego został powołany. Tym celem było zapobieganie zmowom cenowym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, kiedy nieuzupełnienie dokumentów na żądanie zamawiającego dawało szanse wykonawcom uczestniczącym w takiej procedurze na manipulacje ważnością swoich ofert, pod kątem uzyskania zamówienia przez tego wykonawcę, który ma szanse na uzyskanie zamówienia z najwyższą ceną ofertową.

czytaj więcej »

Jeżeli termin na uzupełnienie dokumentów wskazany został przez zamawiającego w sposób wyraźny i precyzyjny nie tylko przez wskazanie dnia a również wskazania godziny, to dokumenty złożone w tej dacie ale z niezachowaniem wskazanej godziny uznać należy za spóźnione, a zamawiający ich nie uwzględni.

czytaj więcej »

Polsce grozi dzienna kara ok. 70 tys. euro. Komisja Europejskie skierowała bowiem pozew przeciwko Polsce w związku z niewdrożeniem unijnej dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych w sektorze obronności.

czytaj więcej »

Choć wszczęcie procedury wyjaśniającej może zostać zapoczątkowane przez porównanie cen i wartości ofert złożonych w postępowaniu, to samo ustalenie, czy cena jest rażąco niska odnosi się wyłącznie do konkretnej oferty. Natomiast wyznacznikiem poprawności ceny jest to, czy wykonawca jest w stanie zrealizować zamówienie za zaoferowaną cenę.

czytaj więcej »

Szykuje się długo oczekiwana nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Istotną zmianą jest wprowadzenie przepisu, dzięki któremu zamawiający będzie mógł zweryfikować zdolność wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia, w szczególności jego:• rzetelności, • kwalifikacji, • efektywności i • doświadczenia.

czytaj więcej »

Nawet jeśli zamawiający w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów popełnił błąd interpunkcyjny używając dywizu zamiast półpauzy albo nieprawidłowo pominął spację, to nie jest to błąd mający znaczenie prawne w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Artykuł 179 ust. 1 wskazuje bowiem wyraźnie, że podstawą wniesienia środków ochrony prawnej jest naruszenie przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Podobną treść ma także art. 180 ust. 1 wskazując na czynność niezgodną z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (ewentualnie zaniechanie czynności, do której zamawiający był zobowiązany). Za takie naruszenie prawa natomiast nie można uznać zapisu w piśmie „9-11” zamiast „9 – 11” lub „9–11” albo wymienienia „9, 10, 11”.

czytaj więcej »

Odwołanie złożone przez wykonawcę, aby mogło być rozpoznane, musi odpowiadać następującym wymaganiom formalnym: wskazywać czynność zamawiającego lub zaniechanie czynności zamawiającego, której wykonawca zarzuca niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie, wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania (art. 180 ust. 3 ustawy Pzp).

czytaj więcej »

wiper-pixel