Wątpliwości wokół oświadczeń i dokumentów

Pytanie: Zgodnie z nowelizacją ustawy Pzp wykonawca zobligowany jest do oferty załączyć jedynie oświadczenia, o których mowa w art. 25a znowelizowanej ustawy. Jak postąpić ma zamawiający w sytuacji, gdy wykonawca do oferty z własnej woli załącza dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj. np. wykazy robót budowlanych wraz z dowodami, wykaz osób skierowanych przez wykonawcę, jednakże przedłożone dokumenty nie są kompletne lub budzą wątpliwości zamawiającego. Czy zamawiający ma dokonać wezwania brakujących dokumentów (np. jednej z referencji, czy jednego z brakujących wykazów) na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2, czy też wezwać do ich uzupełnienia z art. 26 ust. 3? Pytanie takie pojawia się także w sytuacji, gdy któryś z załączonych do oferty dokumentów budzi wątpliwości zamawiającego i wzywa on wykonawcę do wyjaśnień, a z przedłożonych wyjaśnień wynika, że dokument nie potwierdza spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Stanowisko UZP w sprawie umów o pracę

Urząd Zamówień Publicznych wydał długo oczekiwane stanowisko w sprawie stosowania wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób przy realizacji zamówienia publicznego. Odnosi się ono do omawianej w poprzednim wydaniu „Zamówień Publicznych w orzecznictwie” opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zapoznaj się z poniższym omówieniem i dowiedz się, jakie jest zdanie prezesa Urzędu.

Sprawdź, czy w ofercie zawsze trzeba podać nazwy podwykonawców

Pytanie: Czy jeśli wykonawca wykaże w ofercie lub wniosku, że zleca pewien zakres prac podwykonawcy, to musi również od razu podać jego nazwę (firmę)? Czy wówczas zamawiający powinien żądać od podwykonawcy oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu? A może wykonawca może wskazać zakres podzlecanych czynności w ofercie, zaznaczając jednocześnie, że na etapie składania ofert czy wniosków nie ma wiedzy, komu je powierzy?

Regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań – projekt rozporządzenia

Nowelizacja Pzp i unijne rozporządzenia wymusiły dostosowanie treści rozporządzenia do nowej siatki pojęciowej oraz zasad, w szczególności uwzględniających komunikację elektroniczną. Przeczytaj poniższe omówienie i zapoznaj się z planowanymi nowymi rozwiązaniami zawartymi w projekcie rozporządzenia.

Rażąco niska cena w opinii UZP

W dniu 16 listopada 2016 r. na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pojawiła się obszerna opinia dotycząca nowego brzmienia przepisów ustanawiających procedurę badania rażąco niskiej ceny. Urząd przy omówieniu poszczególnych elementów tej problematyki powołuje dość szeroko orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, co powinno sprzyjać uspójnieniu wykładni dokonywanej przez oba organy. Temat opinii stanowią głównie problemy istniejące już w poprzednim stanie prawnym, które nowelizacja miała na celu rozwiązać. Z jakim skutkiem? O tym poniżej.

Punktowanie oferty niezgodnej ze specyfikacją

wyrok z 8 listopada 2016 r. sygn. akt KIO 2030/16

Poznaj zasady relacji „in-house” zamawiający – zamawiający

Od nowego roku możliwe będzie udzielanie zamówień określanych mianem „in-house”. Możliwości te nie ograniczają się tylko do samorządów. Katalog zastosowania tego trybu jest dużo szerszy. Ma zastosowanie także w relacjach łączących administrację publiczną z podległymi jednostkami. Sprawdź, w jakich jeszcze sytuacjach można udzielić zamówienia z wolnej ręki na podstawie tych przesłanek.

2013

 Zamawiający musi mieć podstawy do tego, aby wezwać wykonawcę do wyjaśnienia ceny ofertowej

Teza Cena rażąco niska jest oderwana od realiów rynkowych, nierealistyczna i niepozwalająca na wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością. Ceną rażąco niską jest w szczególności cena obliczona poniżej kosztów wytworzenia usługi.Wyrok KIO z 12 czerwca 2013 r.; sygn. akt KIO 1297/13 (art. 90 ustawy Pzp)

Zamawiający musi mieć pewność, że wykonawca podał nieprawdziwe informacje

Teza Przesłanka wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga uzyskania ponad wszelką wątpliwość pewności, że wykonawca podał nieprawdziwe informacje. Jest to szczególna przesłanka, wymagająca każdorazowo jednoznacznego przesądzenia nieprawdziwości twierdzeń zawartych w ofercie wykonawcy. Ustalenie, czy też potwierdzenie nieprawdziwości informacji musi mieć zatem charakter definitywny i kategoryczny.Wyrok KIO z 22 lipca 2013 r.; sygn. akt KIO 1649/13 

Warunki udziału służą sprawdzeniu, czy wykonawca będzie w stanie zrealizować zamówienie

Teza Postawione przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu nie sprowadzają się jedynie do badania doświadczenia wykonawcy. Sprawdzeniu powinna także podlegać jego sytuacja finansowa i organizacyjna. Tylko kompleksowe zbadanie oferty pozwoli organizatorowi przetargu sprawdzić zdolności wykonawcy do zrealizowania zamówienia o określonym przedmiocie i w wymaganym zakresie.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 10 czerwca 2013 r.; sygn. akt KIO 1268/13

2016

Wątpliwości wokół oświadczeń i dokumentów

Pytanie: Zgodnie z nowelizacją ustawy Pzp wykonawca zobligowany jest do oferty załączyć jedynie oświadczenia, o których mowa w art. 25a znowelizowanej ustawy. Jak postąpić ma zamawiający w sytuacji, gdy wykonawca do oferty z własnej woli załącza dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj. np. wykazy robót budowlanych wraz z dowodami, wykaz osób skierowanych przez wykonawcę, jednakże przedłożone dokumenty nie są kompletne lub budzą wątpliwości zamawiającego. Czy zamawiający ma dokonać wezwania brakujących dokumentów (np. jednej z referencji, czy jednego z brakujących wykazów) na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2, czy też wezwać do ich uzupełnienia z art. 26 ust. 3? Pytanie takie pojawia się także w sytuacji, gdy któryś z załączonych do oferty dokumentów budzi wątpliwości zamawiającego i wzywa on wykonawcę do wyjaśnień, a z przedłożonych wyjaśnień wynika, że dokument nie potwierdza spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Stanowisko UZP w sprawie umów o pracę

Urząd Zamówień Publicznych wydał długo oczekiwane stanowisko w sprawie stosowania wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób przy realizacji zamówienia publicznego. Odnosi się ono do omawianej w poprzednim wydaniu „Zamówień Publicznych w orzecznictwie” opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zapoznaj się z poniższym omówieniem i dowiedz się, jakie jest zdanie prezesa Urzędu.

Sprawdź, czy w ofercie zawsze trzeba podać nazwy podwykonawców

Pytanie: Czy jeśli wykonawca wykaże w ofercie lub wniosku, że zleca pewien zakres prac podwykonawcy, to musi również od razu podać jego nazwę (firmę)? Czy wówczas zamawiający powinien żądać od podwykonawcy oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu? A może wykonawca może wskazać zakres podzlecanych czynności w ofercie, zaznaczając jednocześnie, że na etapie składania ofert czy wniosków nie ma wiedzy, komu je powierzy?