AZA 162

O dowodach składanych w ramach procedury samooczyszczenia

ProblemKiedy wykonawca powinien przedstawić dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp (samooczyszczenie)? Czy dowody, o których mowa powyżej, wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą, czy dopiero na wezwanie zamawiającego wystosowane na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 albo art. 26 ust. 2f? Czy dla dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, zastosowanie ma art. 26 ust. 3 ustawy Pzp (uzupełnienie dokumentów, udzielenie wyjaśnień itp.)?

AZA 161

Jak postąpić, gdy liczba wykonawców jest mniejsza niż zakładana

ProblemPrzygotowuję przetarg ograniczony w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na wykonywanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia - świadczonej przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO). Czy prawidłowe będzie, gdy na podstawie art. 131j ust. 1 ustawy Pzp określę w ogłoszeniu o zamówieniu liczbę wykonawców, którzy gdy spełnią warunki udziału w postępowaniu, zostaną zaproszeni do składania ofert? Chodzi o 7 wykonawców. Czy jeśli okaże się, że nie będzie tylu wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, mogę dokonać wyboru, czy muszę obowiązkowo unieważnić postępowanie? Zażądałam oddzielnych wykazów usług na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i na spełnianie kryteriów selekcji. Czy po nowelizacji ustawy Pzp z 2016 roku nadal aktualne jest orzecznictwo KIO, że już we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca ma złożyć komplet poprawnych dokumentów w tym zakresie, a uzupełnianie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp może służyć wykazaniu spełniania podstawowych warunków, a nie poprawieniu punktacji w kryteriach selekcji (tzn. że nie można uzupełniać dokumentów w zakresie kryteriów selekcji, gdyż chcę to jednoznacznie określić w siwz i w ogłoszeniu).

AZA 159

Zasady domagania się zwrotu kosztów po unieważnieniu przetargu

 ProblemZamawiający prowadził przetarg w procedurze odwróconej (art. 24aa ustawy Pzp), który unieważnił na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Najwyżej oceniany wykonawca zwrócił się o zwrot kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie ma pewności, czy ten podmiot nie podlega wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu, gdyż nie wezwał go do złożenia dokumentów wymaganych w siwz. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy anulować unieważnienie postępowania i wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów? Jakie koszty zamawiający powinien zwrócić wykonawcy, mając na uwadze art. 93 ust. 4 ustawy Pzp?

W jaki sposób skonstruować zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ProblemChcemy unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Jakie formalne czynności musimy wykonać? Czy należy przygotować osobne zawiadomienie o unieważnieniu wysyłane do wykonawców, informację na stronę internetową zamawiającego, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do BZP? Czy w pismach powoływać się również na art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp? Stosujemy procedurę odwróconą. Oceniliśmy oferty i wezwaliśmy najwyżej ocenionego wykonawcę do uzupełnienia dokumentów z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, jednak nie wybraliśmy jeszcze najkorzystniejszej oferty. Na jakich przepisach bazować w piśmie do wykonawców i w informacji na stronę WWW? Czy jeżeli nie wybraliśmy jeszcze najkorzystniejszej oferty, trzeba powołać art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, czy tylko art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp i art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp? Jakie podstawy prawne powołać w zawiadomieniu wysyłanym do wykonawców i informacji na BIP zamawiającego?

AZA 158

W jaki sposób bezpiecznie udzielić zaliczki w zamówieniu publicznym

Zaliczkowanie w zamówieniach publicznych nie jest praktyką częstą. Pomimo wielu zachęt zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym zamawiający wciąż obawiają się używania tego narzędzia. Sprawdź, co możesz zyskać, dopuszczając udzielenie zaliczki. Dowiedz się, co powinieneś zrobić, aby zachować bezpieczeństwo instytucji zamawiającej, a jednocześnie skutecznie wykorzystać uprawnienia wynikające z przepisów ustawy Pzp.

Umowa zawarta z wykonawcą, który nie złożył najkorzystniejszej oferty

Problem: Sprawa dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów jednorazowego użytku obejmującego kilkadziesiąt części (pakietów). W jednym z pakietów oferty jednego z wykonawców zamawiający nie poprawił oczywistej omyłki rachunkowej. W związku z tym wybrano kontrahenta, który źle obliczył VAT, przez co cena pakietu w jego ofercie została też błędnie potraktowana jako najniższa. Po 3 miesiącach obowiązywania umowy zamawiający dostrzegł błąd i stwierdził, że w tym jednym pakiecie powinna być wybrana inna oferta. W jaki sposób i czy w ogóle jest możliwość wypowiedzenia umowy na mocy art. 145 ustawy Pzp w części dotyczącej niewłaściwie wybranej oferty? Jeżeli tak, to co z wykonawcą, który powinien być wybrany? Czy po ewentualnym wypowiedzeniu umowy trzeba ponownie przeprowadzić postępowanie w ramach tej jednej części?

AZA 157

Tryb zamówienia z wolnej ręki versus wymóg zatrudnienia na umowę o pracę?

ProblemCzy zamawiający w stosunku do zamówień z wolnej ręki (art. 67 ust. 6 ustawy Pzp) na usługę oraz roboty budowlane musi stosować art. 29 ust. 3a oraz 36 ust. 8a ustawy Pzp? Artykuł 36 dotyczy siwz, która nie występuje w tym trybie. Jak zatem określić wymogi, o których mowa w ust. 8a art. 36?

Na czym polega skuteczne dostarczenie e-maila lub faksu do odbiorcy?

ProblemPrzewidzieliśmy w postępowaniu komunikację między zamawiającym a wykonawcami w następujących formach: za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub faksu na nr... lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem skrzynki mailowej na adres e-mail.

AZA 156

Zamawiający nie może być wikłany w rozliczenia pomiędzy konsorcjantami

Czy w trakcie realizacji zamówienia przez konsorcjum mogą zmianie ulec ustalone zasady rozliczeń? Czy zamawiający jest uprawniony do wskazania w umowie, że przyjęte reguły współpracy wiążą niezmiennie całe konsorcjum? Czy spór pomiędzy konsorcjantami w kwestiach płatności może obciążać stronę zamawiającą? W tej sprawie toczył się wieloletni spor, który swój finał znalazł przez Sądem Najwyższym. Sprawdź, jak w prosty sposób zamawiający może uniknąć angażowania się w konflikty stron.

Wybór najkorzystniejszej oferty przed unieważnieniem postępowania

Przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje, że zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Mając na uwadze przywołaną podstawę prawną, pojawia się pytanie, czy zamawiający przed unieważnieniem postępowania zawsze musi dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, czy też możliwe jest pominięcie takiej czynności? Kwestię tę rozstrzygnęła Krajowa Izba Odwoławcza (dalej: KIO lub Izba) w wyroku z 13 marca 2018 r. (sygn. akt KIO 391/18).

AZA 155

Wykazywanie się doświadczeniem nabytym w konsorcjum

ProblemJako wykonawca powołujemy się na doświadczenie konsorcjum, w którym braliśmy ostatnio udział. Zakres prac, który wykonaliśmy, jest zgodny z wymaganiami siwz  zamawiającego. Referencja, jaką mamy zamiar załączyć do oferty, odpowiada wymaganiom siwz, ale nie wskazuje podziału zadań oraz wartości zamówienia na poszczególnych konsorcjantów. Czy taka referencja wraz z wykazem robót będzie dla zamawiającego wystarczająca, by pozytywnie ocenić nasze doświadczenie? Wykaz robót szczegółowo określa zakres zadań i wartość części zamówienia wykonanej przez naszą spółkę.

Pełnomocnictwo od wspólnika spółki cywilnej do reprezentacji w postępowaniu?

ProblemW postępowaniu ofertę złożyła spółka cywilna – Pan X i Pani Y. Oferta została podpisana tylko przez jednego wspólnika – Pana X i nie załączono do niej pełnomocnictwa. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy Pzp wezwał wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę, tj. dla Pana X. Wykonawca uzupełnił podpisane przez Panią Y pełnomocnictwo o treści: „(...) upoważniam Pana X do reprezentowania mnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (...)”. Kto w tej sytuacji powinien złożyć i podpisać oświadczenia wstępne i dotyczące grupy kapitałowej? Czy wystarczy, że zrobi to Pan X, bo przecież działa także w imieniu Pani Y?

AZA 154

Zasada powagi rzeczy osądzonej a wykonanie wyroku przez zamawiającego

  Na czym polega rzetelne wykonanie orzeczenia organu? Jak dostosować się do stanowiska składu orzekającego, aby nie dopuścić do naruszenia zasad? W jaki sposób poprawnie powtórzyć czynności, zgodnie z wydanym wyrokiem? Na czym w istocie polega zasada res iudicata? Te, i nie tylko, zagadnienia porusza autor w niniejszym artykule. 

Przegląd orzecznictwa dotyczącego zapisów umownych w zakresie kar – część 2

Zamawiający wydatkują publiczne środki finansowe i ich zadaniem jest zabezpieczenie interesu publicznego. Odbywa się to m.in. poprzez zminimalizowanie ryzyk związanych z ewentualnym niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem umów przez wykonawców. Zastrzeganie kar umownych nie może być jednak celem samym w sobie, lecz powinno być środkiem dyscyplinującym wykonawcę. W procedurach udzielania i realizacji zamówień publicznych zamawiający znajduje się w pozycji uprzywilejowanej względem wykonawców. Powinien on jednak tak kształtować treści umowy, aby realizacja zamówienia w ogóle była możliwa, a dostęp do jego realizacji nie był znacznie utrudniony.

SZA 50

Zasady potwierdzania „za zgodność z oryginałem” dokumentów członków konsorcjum?

Problem Zamawiający otrzymał ofertę od konsorcjum składającego się z 3 podmiotów. Załączono do niej pełnomocnictwo, z którego wynika, że lider konsorcjum jest upoważniony m.in. do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem. Czy w związku z tym wolno mu poświadczyć referencje jednego z partnerów?

Wykazywanie się doświadczeniem nabytym w konsorcjum

ProblemJako wykonawca powołujemy się na doświadczenie konsorcjum, w którym braliśmy ostatnio udział. Zakres prac, który wykonaliśmy, jest zgodny z wymaganiami siwz  zamawiającego. Referencja, jaką mamy zamiar załączyć do oferty, odpowiada wymaganiom siwz, ale nie wskazuje podziału zadań oraz wartości zamówienia na poszczególnych konsorcjantów. Czy taka referencja wraz z wykazem robót będzie dla zamawiającego wystarczająca, by pozytywnie ocenić nasze doświadczenie? Wykaz robót szczegółowo określa zakres zadań i wartość części zamówienia wykonanej przez naszą spółkę.

Pełnomocnictwo od wspólnika spółki cywilnej do reprezentacji w postępowaniu?

ProblemW postępowaniu ofertę złożyła spółka cywilna – Pan X i Pani Y. Oferta została podpisana tylko przez jednego wspólnika – Pana X i nie załączono do niej pełnomocnictwa. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy Pzp wezwał wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę, tj. dla Pana X. Wykonawca uzupełnił podpisane przez Panią Y pełnomocnictwo o treści: „(...) upoważniam Pana X do reprezentowania mnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (...)”. Kto w tej sytuacji powinien złożyć i podpisać oświadczenia wstępne i dotyczące grupy kapitałowej? Czy wystarczy, że zrobi to Pan X, bo przecież działa także w imieniu Pani Y?

AZA 153

Wartość szacunkowa zamówienia a budżet zamawiającego

ProblemMoja firma brała udział w przetargu nieograniczonym na usługi transportu sanitarnego o wartości powyżej 135.000 euro (jest to informacja z pierwszej strony siwz, dodatkowo przetarg był ogłoszony w Dz. Urz. UE). W protokole z otwarcia ofert zamawiający wskazał jednak, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć niecałe 292.000 zł, a najkorzystniejsza cenowo oferta wynosiła 223.000 zł. Sugerując się informacją z siwz, iż wartość zamówienia przekracza unijne progi, przygotowaliśmy ofertę za 388.000 zł. Okazała się ona najdroższa i na dodatek przekraczała możliwości finansowe zamawiającego. Uważam, że zamawiający swoim działaniem wprowadził wykonawców w błąd. Dodatkowo, gdyby rzeczywiście zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia ponad 135.000 euro, to najkorzystniejsza oferta nosiłaby znamiona rażąco niskiej ceny. Czy w związku z tym przysługuje mi prawo do wniesienia odwołania lub skargi?

Techniczne problemy ze zwrotem gwarancji wadialnej

ProblemJak postąpić, gdy oryginał gwarancji wadialnej zostaje wpięty do oferty? Aby ją zwrócić, musielibyśmy zdekompletować ofertę. Czy będzie to dopuszczalne? Czasami bywa tak, że nie jest możliwe jej wyjęcie bez uszkodzenia. Czy możliwe jest wypięcie gwarancji, zrobienie kopii i potwierdzenie jej za zgodność z oryginałem? Kto wówczas dokonuje potwierdzenia?

Publikacja ogłoszenia w przypadku unieważnienia postępowania

ProblemZamawiający unieważnił postępowanie unijne (bez podziału na części) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Czy powinien przekazać ogłoszenie o unieważnieniu procedury udzielenia zamówienia do Dz.Urz. UE, tj. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia? 

SZA 48

W jaki sposób oszacować przedłużenie licencji różnych programów komputerowych

ProblemJak prawidłowo ustalić wartość zakupu przedłużenia licencji na różnego rodzaju oprogramowanie komputerowe? Zamawiający chce przedłużyć licencję na specjalistyczne oprogramowanie Statistica (dotyczące analizy danych matematycznych i statystycznych). Czy zakup ten powinien być zsumowany z pozostałymi licencjami na oprogramowanie biurowe i antywirusowe (np. Office, Kaspersky)?

Szacowanie wartości różnych artykułów spożywczych

ProblemChcemy kupić artykuły spożywcze dla posiadanej restauracji. Asortyment jest podzielony na grupy: wędliny, mięso, nabiał, warzywa, ryby, artykuły sypkie (mąki, kasze, przyprawy), alkohole, napoje, pieczywo itp. Czy po zeszłorocznej nowelizacji należy łączyć przysłowiową pietruszkę z mięsem i innymi produktami, dzieląc zamówienia na części? Czy może jednak realizować te zakupy zgodnie z opinią UZP osobno, ponieważ wartość zamówienia w poszczególnych grupach nie przekracza kwoty z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp?

Szacowanie wartości robót i dostaw realizowanych w jednym obiekcie

ProblemPrzystępujemy do realizacji projektu, na który uzyskaliśmy dotację unijną w ramach RPO. Głównym przedmiotem prac są roboty budowlane. Przewidujemy dodatkowo realizację dostaw niezwiązanych z robotami budowlanymi, np. zakup komputerów i mebli. Projekt będzie realizowany jako tzw. inwestycja pod klucz w formule Zaprojektuj-wybuduj na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego. Wartość robót budowlanych przekracza 30.000 euro. Łączna kwota dostaw (komputerów i mebli) w sumie przewyższa 30.000 euro (ale osobno wartości tych przedmiotów nie przekraczają wspomnianej kwoty). Czy można bądź należy wyłączyć z PFU roboty budowlane i zlecić ich wykonanie zgodnie z ich  wartością?

SZA 47

Najważniejsze aspekty badania i oceny ofert

Badanie i ocena ofert stanowią trzon i główny filar procesu zakupowego. Niezależnie czy zamawiający podejmuje decyzję o zastosowaniu procedury odwróconej, czy zamierza dokonać weryfikacji wszystkich złożonych w postępowaniu ofert – zawsze ma obowiązek oferty ocenić. Ocena ofert pozwala bowiem na stworzenie rankingu, dzięki któremu zamawiający będzie mógł wyłonić ofertę najkorzystniejszą w postępowaniu i wobec wykonawcy, który ją złożył, przeprowadzić proces badania podmiotowego. Na co zwrócić szczególną uwagę w tym procesie, podpowiada doświadczona autorka niniejszego opracowania. 

SZA 46

Udzielanie zamówień publicznych w częściach

Udzielanie zamówień publicznych podzielonych na części w aktualnym stanie prawnym różni się istotnie w wielu aspektach od udzielania takich zamówień sprzed nowelizacji. Podział zamówienia na części, zgodnie z ideą prawodawcy unijnego, staje się po nowelizacji niemalże obowiązkiem zamawiających, z kilkoma wyjątkami. A zatem -  przeciwnie niż w stanie sprzed nowelizacji - zamawiający nie dysponuje już swobodą absolutną w zakresie decydowania o udzieleniu zamówień w częściach.

SZA 45

Na czym polega planowanie w zamówieniach publicznych

Planowanie, rozumiane jako proces projektowania pożądanego stanu w przyszłości, stanowi skuteczny instrument pozwalający na osiągnięcie zamierzonego celu. Tylko bowiem wówczas, gdy cel jest znany, można odpowiednio dobrać środki, które będą skuteczne do jego osiągnięcia. Planowanie to proces, który służy osiągnięciu celu, nie tylko poprzez jego właściwe zdefiniowanie, ale także poprzez wskazanie działań, które trzeba podjąć w określonych ramach czasowych, w sposób który umożliwia ich najkorzystniejszą realizację. Można zatem uznać, że należyte planowanie skutkuje sprawną realizacją. Jeżeli planowania nie ma w ogóle lub nie jest ono należyte, wówczas pojawiają się problemy w dążeniu do osiągnięcia założonego celu.

AZA 152

Zasady komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sposób porozumiewania się z wykonawcami określa podmiot zamawiający. To do niego należy decyzja w zakresie wyboru środków. W przededniu elektronizacji zamówień publicznych warto jeszcze raz przyjrzeć się temu zagadnieniu, aby dobrze zrozumieć jego istotę, a przede wszystkim umiejętnie zastosować rozwiązania. 

AZA 151

Zasady potwierdzania warunków przez konsorcja

ProblemW celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom zamawiającego, żąda on od wykonawców certyfikatu ISO 9001:2008 lub innego równoważnego dokumentu, który będzie wystawiony przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości usług. Co najmniej jeden z konsorcjantów realizujący zamówienie musi spełnić wymóg, iż oferowane usługi odpowiadają wymaganiom zamawiającego. Czy w tym przypadku certyfikat powinien przedstawić każdy konsorcjant?

Zasady dokonywania poprawek omyłek rachunkowych

ProblemCo powinniśmy uczynić w sytuacji, gdy wykonawca w formularzu ofertowym wpisał wartość całkowitą zamówienia netto 231.000 zł, ze stawką VAT 8%, a wartość brutto określił na 249.480 zł? Po zsumowaniu cen oferowanego sprzętu kwota netto wynosi 213.100 zł, a brutto – 230.148 zł. Zamówienie dotyczy zakupu sprzętu medycznego. Po dokonaniu własnych wyliczeń zamawiający stwierdził, że zsumowana kwota poszczególnych elementów z kwotą całkowitą nie zgadza się z tą wpisaną przez wykonawcę. Jak ocenić ofertę?

Wykazując doświadczenie, można powołać się na kilka umów jako jedno zamówienie

Dopuszczalne jest, aby wykonawca wykazywał swoje doświadczenie, powołując się łącznie na dwie lub większą liczbę umów jako jedno zamówienie, chyba że instytucja zamawiająca wykluczyła taką możliwość na podstawie wymogów związanych z przedmiotem i celami danego zamówienia publicznego oraz proporcjonalnych względem nich. A zatem jeśli zamawiający nie przewidział wyraźnie w dokumentacji przetargowej możliwości powołania się przez oferenta na dwie lub więcej umów jako na jedno zamówienie, ale też nie wyłączył takiej możliwości, to takie działanie jest dopuszczalne.

AZA 150

Rozmowa z personelem wykonawcy jako kryterium oceny ofert

Kryteria oceny ofert powinny być przejrzyste i mierzalne. Niemniej rzetelna ocena kompetencji osób dedykowanych na dane stanowisko przy realizacji kontraktu jest trudna do przeprowadzenia jedynie na podstawie oświadczeń zawartych w dokumentach oferty. Czy  badanie doświadczenia personelu kluczowego może odbyć się poprzez rozmowę z komisją przetargową? Sprawdź propozycję jednego z dużych polskich podmiotów zamawiających oraz opinię Izby w tym zakresie.

AZA 149

Zmiana terminu wykonania umowy podczas negocjacji w trybie z wolnej ręki – tylko jeśli jest nieistotna

ProblemZamawiający przeprowadził przetarg nieograniczony, który był zmuszony unieważnić. Postanowił zlecić zamówienie w procedurze z wolnej ręki. W trakcie negocjacji okazało się, że wykonawca nie jest w stanie zrealizować prac w pierwotnie ustalonym terminie. Czy podczas negocjacji wolno zmienić termin realizacji zamówienia?

Wprowadzenie zamawiającego w błąd jako przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania

W toku postępowania wykonawcy przedstawiają wiele informacji według których jest wybierana najkorzystniejsza oferta. Może się zdarzyć, że część z nich nie będzie odpowiadać rzeczywistemu stanowi rzeczy. Konsekwencją tego jest konieczność wykluczenia wykonawcy z postępowania. W orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej można znaleźć wskazówki, które ułatwią stosowanie przepisów w praktyce. Przeprowadzamy w tym celu specjalny przegląd.

AZA 141

Warunek udziału nie może odnosić się do oferty

Wieloletnia praktyka udzielania zamówień wskazuje na absolutną konieczność równego traktowania wykonawców. Zasada ta wyraża się również poprzez jednakowo ustalone dla wszystkich wykonawców warunki udziału w postępowaniu. Sprawdź, jakie błędy na tym gruncie popełnił jeden z zamawiających. Pomimo że postępowanie prowadzone było w poprzednim stanie prawnym, wnioski płynące z oceny kontrolujących są aktualne na gruncie obowiązujących przepisów.

Specyfika zamówień współfinansowanych ze środków UE – część II

W grudniowym numerze zeszłego roku została poruszona tematyka charakterystyki zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dziś prezentujemy kontynuację tego zagadnienia. Zapoznaj się z kluczowymi zasadami obowiązującymi przy ponoszeniu wydatków do 30.000 euro, trybami prowadzonych kontroli oraz konsekwencjami finansowymi, jakie mogą spotkać Twoją instytucję w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Sprawdź, jakich działań unikać, aby nie narazić się organom kontrolnym, oraz poznaj orzecznictwo dotykające aspektu wydatkowania środków pochodzących z Unii Europejskiej.

AZA 148

Niezgodna z prawem zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

ProblemW trakcie przetargu nieograniczonego wprowadzono do siwz modyfikację poprzez dopisanie do opisu przedmiotu zamówienia i wzoru umowy informacji o bezpłatnym serwisie. W podpisanej umowie brak niestety tego zapisu (przez zwykłe przeoczenie). Jakie postanowienia mają zastosowanie – wprowadzone modyfikacją siwz czy podpisanej umowy?

Nieistotna zmiana zakresu świadczenia versus przesunięcie terminu realizacji umowy

ProblemZamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamierza aneksować umowę na roboty budowlane, zwiększając jej zakres przedmiotowy do 15% wartości pierwotnie określonego zamówienia. Aby wykonać prace w szerszym wymiarze, wykonawca musi mieć jednak więcej czasu na realizację aneksowanej umowy o zamówienie publiczne. Czy można zatem zmienić umowę odnośnie do terminu jej wykonania? Rozumiem, że zmiana zakresu przedmiotowego w wymiarze, o którym mowa w zapytaniu, nie musi być przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z brzmienia art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wynika jednak, czy można zmodyfikować w opisanej sytuacji również termin realizacji zawartej umowy.

AZA 147

Rekomendacje w zakresie kierunków zmian systemu zamówień publicznych w Polsce

Jedno z czołowych stowarzyszeń działających w branży zamówień publicznych – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych - złożyło swoje rekomendacje dotyczące założeń funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce. Dokument został opracowany na podstawie propozycji zgłoszonych przez członków. Stowarzyszenie podjęło działania zmierzające do opracowania tego dokumentu w celu przedstawienia wyników w Ministerstwie Rozwoju i Urzędzie Zamówień Publicznych, włączając się tym samym w proces przygotowywania nowego aktu prawnego. Poniżej prezentujemy wybrane najważniejsze zagadnienia.

AZA 146

Zatrudnienie na umowę o pracę - 6 stanowisk składów orzekających

Przepisy ustawy Pzp wymagają, aby zamawiający, w pewnych sytuacjach, żądał od wykonawców realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Sprawdzamy, jak kształtuje się praktyka rynku w powyższym zakresie. Analiza opinii Urzędu Zamówień Publicznych, orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądu okręgowego wskazuje, na co należy zwrócić uwagę przy formułowaniu wymogów.  Zweryfikuj stanowiska składów orzekających i dowiedz się, jak należy interpretować ten przepis.

Ryzyko znaków towarowych przy opisie dostaw żywności

ProblemOpis przedmiotu zamówienia powinien zapewniać równy dostęp do zamówienia dla wszystkich wykonawców i nie powinien ograniczać konkurencji bez uzasadnienia. Nie należy w nim w szczególności wskazywać konkretnych marek, źródeł, procesów, znaków handlowych lub patentów, o ile nie jest to uzasadnione (art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Pzp). Jak w przetargu na dostawę artykułów żywnościowych opisać konkretny produkt, nie określając jego marki?

AZA 145

Rozbieżności w dokumentach oferty w zakresie podwykonawstwa

ProblemWykonawca oświadczył w druku oferty, że zrealizuje zadanie własnymi siłami i nie będzie korzystał z pomocy podwykonawców. Jednocześnie przedłożył zobowiązanie podmiotu trzeciego, gdzie wskazuje, że użyje jego zasobów w zakresie wymaganego doświadczenia, ale że będzie się to odbywało na zasadzie doradztwa, konsultacji i bezpośredniego udziału pracowników. Co powinniśmy zrobić?

Praktyczne aspekty płynące z orzecznictwa TSUE

Czy w świetle braku regulacji w tym zakresie instytucja zamawiająca ma prawo zawrzeć umowę wykonawcą, którego oferta samoistnie wygasła? Czy taki wykonawca powinien podlegać eliminacji z postępowania? Jak podejść do wykluczenia wykonawcy, który brał udział w przygotowaniu postępowania? W tych sprawach wyraźne stanowisko zajął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a my przyglądamy się jak jego opinia ukształtowała krajowe orzecznictwo.

AZA 144

Zwiększenie środków na realizację zamówienia

Jesteśmy po otwarciu ofert. Cena najtańszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Przypuszczamy, że wkrótce otrzymamy więcej środków, jednak na razie nie mamy takiej gwarancji. Zbadaliśmy oferty pod kątem omyłek i rażąco niskiej ceny. Czy możemy już teraz dokonać ich punktacji i wezwać najwyższej ocenionego wykonawcę do złożenia dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp? A może w chwili obecnej nie należy narażać wykonawcy na wydatki, skoro nie mamy środków na zamówienie?

Wymóg zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym musi mieć uzasadnienie

Ograniczenie grup wykonawcó, mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia musi być uzasadnione przedmiotem zamówienia oraz nie godzić w zasadę proporcjonalności i równego traktowania podmiotów. Ma to również zastosowanie do postawienia wymogu zatrudniania osób z tzw. grup marginalizowanych. Wewnętrzne wytyczne zamawiającego mogą okazać się niewystarczające, aby warunki takie zostały uznane za dopuszczalne. Nawet jeżeli zamówienie udzielane jest przez instytucję zamawiającą, która powinna działać na rzecz przeciwdziałania wykluczaniu społecznemu.

Ważne zasady wnoszenia wadium w formie pieniądza

Problem W siwz na usługi leśne w 2017 roku zawarliśmy zapis, że wadium w formie pieniądza uznaje się za wniesione w chwili wpływu na rachunek bankowy zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert, tj. do 4 grudnia 2017 r. włącznie. Termin składania ofert ustalono na 5 grudnia 2017 r. do godz. 8.30. Zapis wynikał z faktu, że w momencie otwarcia ofert nie mamy aktualnego wydruku z banku, gdyż pierwsza sesja z przelewami jest o godz. 11. Czy naruszyliśmy tym przepisy ustawy Pzp?

AZA 143

W jaki sposób uregulować kwestię wadium w podprogowych zamówieniach sektorowych

ProblemZamawiający posiada regulamin udzielania zamówień sektorowych nieprzekraczających progów unijnych. Zawarte w nim zapisy zobowiązują do zatrzymania wadium m.in. w sytuacji, gdy „wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń, nie złożył ich w wyznaczonym terminie, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie”. Zatrzymanie wadium nie jest zależne – tak jak w przypadku art. 46 ust. 4a ustawy Pzp – od braku możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Czy regulamin może różnić się od ustawy Pzp w tej kwestii?

Spory o upływ terminu związania ofertą

Można śmiało powiedzieć, że niejednolita interpretacja przepisów zakorzeniła się w polskim systemie zamówień publicznych. Podmioty uczestniczące w procesie udzielania zamówień publicznych nie są pewne podejmowanych decyzji oraz tego, jaki finał znajdą one zarówno przed organami kontrolnymi, jak i orzekającymi. Do tego wachlarza wątpliwości dołączyło zagadnienie terminu związania ofertą. W poniższym tekście nasz autor opisuje różne wykluczające się stanowiska. Zapoznaj się z nimi, aby móc podejmować świadome czynności w prowadzonym postępowaniu.

AZA 142

Zmiana warunków płatności kontraktu - jedynie w wyjątkowych przypadkach

ProblemOkazało się, że termin wykonania robót budowlanych z zawartej przez nas umowy ulegnie znacznemu przedłużeniu, ponieważ wykonanie zadania jest uzależnione od realizacji drugiego, realizowanego przez gminę zamówienia (zmiana ta została przewidziana w siwz). Czy zamawiający może zmienić warunki płatności określone w umowie i zapłacić wykonawcy za dotychczas wykonane roboty? Nie przewidzieliśmy płatności częściowych, ale w związku z faktem, że zakończenie zadania nastąpi dopiero w przyszłym roku, chcielibyśmy zapłacić chociaż za część robót.

Uzupełnienie próbki przedmiotu zamówienia nie zawsze jest możliwe

ProblemPostępowanie dotyczy dostawy umundurowania oraz odzieży dla ratowników i personelu medycznego. Drugim obok ceny kryterium oceny ofert jest jakość. Prosiliśmy o dostarczenie próbek w celu sprawdzenia estetyki wykonania, mocowania elementów i ergonomii wykonania. Próbki, które przesłał wykonawca, odbiegają od opisu przedmiotu zamówienia. Żądaliśmy spodni z kieszeniami z rozcięciem po bokach. Wykonawca zaoferował spodnie bez kieszeni i bez rozcięć, z oświadczeniem: „wszystkie pozycje w pakiecie zostaną uszyte zgodnie z siwz”. Czy należy odrzucić taką ofertę jako niezgodną z opisem przedmiotu zamówienia? Formularz cenowy wymagał wypełnienia w osobnej kolumnie gramatury tkaniny, która przez wykonawcę nie została w jednej pozycji uzupełniona. Pod tabelą zamawiający nie zaznaczył, że niewypełnienie tej kolumny spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Czy mamy prawo wezwać do uzupełnienia formularza cenowego?

AZA 140

Realizacja projektu współfinansowanego z UE

ProblemRealizujemy projekt partnerski (miasto jest liderem projektu, powiat i gmina – partnerami) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Miasto jako lider projektu oraz beneficjent, który zawarł umowę o jego dofinansowanie, chce przeprowadzić postępowania oraz zawrzeć umowy w naszym imieniu i na naszą rzecz. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych partnerzy udzielą miastu stosownego upoważnienia do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia. Czy po udzieleniu upoważnienia powinniśmy podpisać trójstronne porozumienie w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia? Czy może każdy z partnerów powinien osobno zawrzeć takie porozumienie z miastem, z uwagi na to, że dla każdego z nich będą prowadzone odrębne postępowania w sprawie udzielania zamówień?

Procedury udzielania zamówień mogą być efektywniejsze

Wiele instytucji nie radzi sobie ze sprawnym udzielaniem zamówień. Funkcjonujące w organizacjach procesy udzielania zamówień zazwyczaj są bardziej czasochłonne niż sama realizacja zamówienia. Niejednokrotnie niezbędna jest zmiana optyki i podejście do procedury udzielenia zamówienia w sposób menedżerski. Podpowiadamy, jak spróbować usprawnić realizację zakupów w jednostce i jakie narzędzia zastosować, aby zmaksymalizować wykorzystanie własnych zasobów.

AZA 139

Zasady wprowadzania istotnych zmian do umowy o zamówienie publiczne

ProblemCzy dopuszczalne jest umieszczenie w siwz i projekcie umowy zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo lub przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku ilościowego przesunięcia asortymentu (pomiędzy poszczególnymi pozycjami), przy zachowaniu maksymalnej wartości brutto umowy”?Czy wtedy można dokonywać tych zmian bez aneksowania kontraktu? Czy taki zapis jest zgodny z art. 140 i 144 ustawy Pzp? Postępowania są dzielone na pakiety. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ich liczbę.

Wybór oferty po nowelizacji ustawy Pzp

Przekazanie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej jest zwieńczeniem wysiłku zamawiającego, zmierzającego do wyłonienia wykonawcy zdolnego do należytego wykonania zamówienia. Po wszystkich problemach, z jakimi trzeba było sobie poradzić na etapie przygotowania postępowania, mnóstwie pracy od ogłoszenia postępowania do składania ofert i wreszcie po badaniu i ocenie złożonych ofert nadchodzi czas, by poinformować o wyniku ciężkiej pracy zamawiającego. Poniżej na podstawie wyroków Krajowej Izby Odwoławczej opiszemy, jak po ubiegłorocznej nowelizacji ustawy Pzp uległ zmianie sposób informacji, które należy przekazać wykonawcom w zakresie punktacji przyznanej w ramach pozacenowych kryteriów oceny.    

Specyfika zamówień współfinansowanych ze środków UE – część I

Perspektywa 2014-2020 jest w pełni realizacji. Wiele podmiotów otrzymuje środki z Unii Europejskiej przeznaczone na realizację konkretnego celu. Z czym jednak wiąże się wydatkowanie tych środków. Na co szczególnie uważać przy procedurze zawierania umowy współfinansowanej. Jakich błędów się wystrzegać, aby nie narazić swojej jednostki na zmniejszenie przyznanych środków i konieczność ich pokrycia z własnego budżetu. Zapoznaj się z częścią I omówienia tego niezwykle istotnego zagadnienia.