AZA 190

Prawidłowa klasyfikacja przedmiotu zamówienia

Problem 1. Zadanie dofinansowane z RPO WO w ramach termomodernizacji budynku - wykonano w tym roku elewację oraz okna, w roku przyszłym pozostało do wykonania: nowy dach (pokrycie papowe), montaż fotowoltaiki, wymiana opraw wewnętrznych na ledowe. W związku z tym, oczywiście, szacunek całości inwestycji był łączny, lecz jak teraz zakwalifikować fotowoltaikę i wymianę opraw ledowych, czy jako dostawę z montażem, czy nadal jako robotę budowlaną w ramach jednego zamierzenia budowlanego, tj. robotę budowlaną?2. Otrzymaliśmy dofinansowanie RPO na 4 budynki przedszkolne (termomodernizacja) - w roku 2020 do wykonania w ramach przedsięwzięcia panele fotowoltaiczne i pompa ciepła. W roku 2021 będziemy wykonywać prace termomodernizacyjne, czyli roboty budowlane. Czy jednak powinniśmy wszystko potraktować jako robotę budowlaną, patrząc na definicję obiektu budowlanego? Czy też panele fotowoltaiczne i pompy ciepła to będzie dostawa?

Papierowa gwarancja w elektronicznym postępowaniu

ProblemZamawiający zażądał, aby wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach w formie jego wyegzekwowania złożone zostało w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę oraz dołączone do oferty. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta. Wykonawca otrzymał gwarancję w postaci papierowej, wykonał skan, opatrzył kwalifikowanym podpisem elektronicznym i w takiej formie załączył do oferty. Jednocześnie oryginał dokumentu gwarancyjnego złożył w odrębnej kopercie z oznaczeniem postępowania na biurze podawczym zamawiającego. Czy w świetle tej sytuacji faktycznej ofertę należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp?

AZA 189

Jakie kryterium będzie uznane za naruszające zasady Pzp

ProblemCzy w świetle przepisów ustawy Pzp dopuszczalne jest ustalenie następującego kryterium oceny ofert: posiadanie serwisu urządzenia na terenie Polski (ocena: 10 pkt)?

AZA 188

W jaki sposób ustalić wartość zamówienia na ubezpieczenie komunikacyjne

ProblemNasza jednostka organizacyjna w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez UE w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie przeprowadzała postępowanie na ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów zakupionych w ramach projektu. Pytanie dotyczy oszacowania wartości zamówienia i związaną z nim koniecznością udzielenia zamówienia zgodnie z trybami wskazanymi w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków (rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności). Czy zamawiający powinien oszacować wartość zamówienia na ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów zgodnie z tożsamością czasową zamówienia, tj. na okres 12 mies. (wymagany okres ochrony ubezpieczeniowej - polisa na 12 mies.), czy na cały czas trwania projektu, tj. do 31 października 2021 r.? Kalkulując na okres 12 mies. wartość zamówienia, wskazuje na zastosowanie rozeznania rynku (20-50 tys. netto), szacując do końca projektu Zamawiający musi prowadzić postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności.Trudność w ustaleniu wartości zamówienia powyżej 12 mies. rozumianej jako przewidywana wysokość składki ubezpieczeniowej związana jest z dużą ilością zmiennych występujących przy ubezpieczeniu komunikacyjnym. Zmieni się m.in. wartość pojazdu, liczba kilometrów, może zmienić się stan samochodu (ewentualne szkody zmieniają wysokość stawki itd.), sam samochód może ulec trwałemu uszkodzeniu i nastąpi wypłata odszkodowania, zmiany w prawie itd. Co do samego ustalenia wartości zamówienia, to czy wystarczające są ceny polis ubezpieczeniowych dla wskazanych parametrów samochodu i warunków ubezpieczenia, jakie zamawiający uzyskał np. na portalu rankomat pl?

Prawidłowe oznaczenie zleceniodawcy i beneficjenta gwarancji wadialnej

Składając wadium w formie gwarancji (przeważnie ubezpieczeniowej lub bankowej), wykonawcza musi pamiętać, że jej treść będzie weryfikowana przez zamawiającego. Pomimo że wykonawca nie jest wystawcą gwarancji, powinien jednak sprawdzić jej treść przed przekazaniem dokumentu zamawiającemu. Wadium nie podlega uzupełnieniu ani wyjaśnieniu. Konsekwencją wniesienia go w sposób nieprawidłowy jest odrzucenie oferty. Negatywne skutki nieprawidłowych lub niejednoznacznych postanowień gwarancji wadialnej dotykają zatem bezpośrednio wykonawcę, a nie bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe, które przygotowało dokument.

AZA 187

Wykluczenie z postępowania przez zaległości w opłacaniu składek

ProblemW związku z informacją z JEDZ 22.08 zwróciliśmy się o wyjaśnienie i przedłożenie do 27 sierpnia  dokumentów stwierdzających obecną sytuację wykonawcy w zakresie zaległości wobec ZUS i US. Prosiliśmy o przedłożenie albo ostatecznej decyzji administracyjnej stwierdzającej zaległości, albo wiążącego porozumienie w sprawie spłaty tych należności. W odpowiedzi dostaliśmy informację, iż wykonawca aktualnie ma zaległości i w dalszym ciągu nie otrzymał ostatecznej decyzji w zakresie wniosków o układ ratalny (według informacji z JEDZ wnioski o raty zostały złożone w czerwcu br.). 29 sierpnia ponownie wystąpiliśmy o złożenie do 04 września dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, tj. decyzji właściwego organu ZUS i US o rozłożeniu zaległości na raty, lub przedłożenie pisma z tych organów potwierdzającego, że procedowane są postępowania wobec wykonawcy w tej sprawie. W odpowiedzi złożono jakąś szczątkową korespondencję z ZUS i US.W dniu 5 września wystąpiliśmy do wykonawcy o złożenie do 12 września - aktualnych na dzień złożenia - dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp - zaświadczenie naczelnika US i jednostki ZUS. W odpowiedzi dostaliśmy informację, że procedura w urzędach się wydłuża i nie będą w stanie przedłożyć dokumentów do wskazanego przez nas terminu. Poprosili o jego wydłużenie.  Czy możemy wykluczyć wykonawcę z postępowania? Nie daje on rękojmi należytego wykonania zamówienia w jego sytuacji finansowej przy konieczności zaangażowania z jego strony sporych środków finansowych (zamówienie ma wartość około 2 mln zł). Jeśli tak, to czy w takim wypadku zwracamy wadium?

Wada postępowania a konieczność unieważnienia

ProblemPytanie dotyczy przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Dokumentację techniczną na roboty budowlane zamawiający zlecił firmie zewnętrznej, która jest uprawniona do opracowywania tego typu materiałów. Zamawiający przystępując do udzielenia zamówienia, oparł się na niej, uznając, że jest opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Na etapie składania ofert zamawiający powołał biegłego, który ma odpowiednie uprawnienia do oceny złożonych kosztorysów ofertowych przez wykonawców.Biegły, przystępując do oceny kosztorysów ofertowych, zwrócił uwagę zamawiającego, że dokumentacja techniczna, w tym kosztorys inwestorski, jest obarczona wieloma wadami i błędami (w tym m.in. dotyczącym technologii, nierealnych obmiarów), które znacząco wpływają na wysokość kosztorysu inwestorskiego. W opinii biegłego kosztorys inwestorski jest zdecydowanie zawyżony - o ponad 30% wartości zamówienia publicznego - co powinno skutkować unieważnieniem postępowania. W zaistniałej sytuacji zmawiający zwrócił się do firmy zewnętrznej, która przygotowywała dokumentację projektową do przetargu, z prośbą o złożenie wyjaśnień do sporządzonego kosztorysu inwestorskiego. Zamawiający nie uzyskał wyczerpujących wyjaśnień. Biegły natomiast wskazał, że wyjaśnienia nadal nie stanowią podstawy do uznania racjonalności zastosowanej technologii oraz wykazanych obmiarów. Z uwagi na fakt, iż zamawiający nie ma wiedzy technicznej, aby odnieść się do składanych wyjaśnień i opinii, zamawiający stoi przed dylematem, czy wobec zaistniałej sytuacji powinien unieważnić postępowanie na podstawie opinii biegłego, która wskazuje na liczne wady w kosztorysie inwestorskim? Czy należałoby powołać kolejnego biegłego, który rozstrzygnie nasze wątpliwości?

Realizacja zamówień do celów naukowych.

ProblemMamy wątpliwość jak postąpić przy udzielaniu zamówienia na zakup aparatury do celów prac badawczych, eksperymentalnych i naukowych - sprzęt na kwotę około 250 tys. zł. Prowadzimy oddzielny plan na zamówienia naukowe badawczo rozwojowe i według tego planu zamówień na ten rok (2019) nie mamy łącznie zamówień na zakup aparatury medycznej które przekraczają 221 tys. euro (w tym planie jest też ujęte to zamówienie na sprzęt - aparaturę badawczo rozwojową za ok.250 tys. zł). Wydaje się, że moglibyśmy ten sprzęt zakupić stosując dyspozycję art. 4d ust. 1 ustawy Pzp czyli według zapisów naszego wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień naukowych, który przewiduję procedurę rozeznania rynku czyli porównania trzech ofert bez upubliczniania takiego ogłoszenia. Zastanawiamy się jednak czy zakup sprzętu o takiej wartości bez jego upublicznienia nie będzie budził zastrzeżeń kontroli przy rozliczeniu grantu (zakup realizowany jest z grantu). Należy tu także wspomnieć, ze Zamawiający zakupuje także sprzęt -aparaturę medyczną tylko nie zaliczaną do aparatury służącej do celów prac badawczych, eksperymentalnych... tylko do diagnostyki w ramach projektu unijnego o wartości ok 7 mln zł. (Zamówienia te są ujęte w innym planie zamówień tj ogólnym na dostawy na 2019 r, w którym nieujęte są dostawy sprzętu służącego do prac badawczych(...) i procedura ustalona w tym planie jest procedurą w trybie unijnym w przetargu nieograniczonym). Zamawiający zastanawia się zatem, czy nie powinien jednak zastosować trybu konkurencyjnego z publicznym ogłoszeniem do zakupu sprzętu służącego do celów prac badawczych, eksperymentalnych... i jednak zagregowania razem tych zakupów z obu planów, czy jednak nie agregować tych zamówień razem ze względu na przesłankę art. 4dust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, a może zastosować zapisy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym art. 469 ?