AZA 207

Wymogi dotyczące treści gwarancji złożonej przez konsorcjum

Konieczne jest wymienienie w treści gwarancji bądź wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, a co najmniej zasygnalizowanie, że strona stosunku gwarancyjnego jest liderem – jednym z uczestników konsorcjum, działającym także w imieniu i na rzecz innych uczestników jako wykonawców, którzy wspólnie złożyli lub złożą w postępowaniu przetargowym ofertę. Tylko wówczas gwarant może prawidłowo zidentyfikować, kto jest wykonawcą w postępowaniu przetargowym, a interes zamawiającego jest zabezpieczony.

Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Konsekwencją braku możliwości wykazania się odpowiednim ubezpieczeniem jest wykluczenie wykonawcy z postępowania z powodu braku wykazania spełniania warunków. Finalnie więc wykonawca traci szansę na uzyskanie zamówienia. Jak więc prawidłowo podejść do badania zdolności ekonomicznej i finansowej wykonawcy w odniesieniu do posiadania obowiązkowego ubezpieczenie OC? Czy można przyjąć ubezpieczenie indywidualne? Jak ocenić, czy ochroną ubezpieczeniową objętci są przedsiębiorca czy przedsiębiorstwo? Jakie stanowisko w tych kwestiach prezentują organy orzecznicze?

Pojęcie oferty a dokumenty niestanowiące treści oferty

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest procedurą silnie sformalizowaną. Ma to wpływ na proces składania ofert - ich treść w toku postępowania zasadniczo nie może już ulec zmianie. Mimo to ustawodawca przewidział w ustawie Pzp wiele  instytucji, dzięki którym drobne błędy, pomyłki lub niejasności w treści oferty mogą być poprawiane lub wyjaśniane. Istnieją również mechanizmy, które pozwalają wykonawcom (na wezwanie zamawiających) uzupełnić złożone przez nich oferty o określone przez zamawiających dokumenty. Jednakże nie wszystko, co zostaje przedstawiane instytucjom zamawiającym w trakcie postępowania o zamówienia publiczne, stanowi treść oferty, która następnie zostanie poddana badaniu i ocenie. Czym więc jest oferta w zamówieniu publicznym? Co stanowi jej treść? Jakie rodzaje dokumentów lub oświadczeń oferty nie stanowią?

AZA 206

Kłopoty z oceną równoważności – jak nie precyzować parametrów.

ProblemZamawiający prowadzi postępowanie krajowe na dostawę mebli biurowych. W SIWZ zawarł zapis: Zamawiający preferuje meble tzw. poleasingowe za wyjątkiem poz. 3 w opisie przedmiotu zamówienia tj. foteli obrotowych. Fotele mają być nowe. W SIWZ opisał także równoważność tj: "Zaoferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania funkcjonalne i użytkowe takie same lub wyższe jak opisane w załączniku nr 1A do SIWZ. Ilekroć w SIWZ zostały użyte nazwy własne/marki produktów lub producenta, normy lub inne odniesienia na podstawie których Zamawiający opisał przedmiot zamówienia, o których mowa w przepisach 29-30b ustawy Pzp, to Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Za równoważność Zamawiający rozumie konieczność zapewnienia przez oferowany produkt, produktów równoważnych funkcjonalności, właściwościom i parametrom technicznym nie gorszym niż produkt wskazany przez Zamawiającego tj. produkt bardzo zbliżony co do parametrów technicznych i funkcjonalnych opisanych przez Zamawiającego - w SIWZ."Zostały złożone oferty. 4 oferty to oferty na meble nowe i jedna oferta na meble robione na zamówienia. Co w takiej sytuacji ma zrobić Zamawiający. Czy oferta na meble nowe jest ofertą lepszą równoważną? Czy oferta na meble robione u stolarza odpowiada wymaganiom SIWZ?

AZA 205

Wykluczenie za poważne naruszenie obowiązków zawodowych

Zamawiający może fakultatywnie wykluczyć wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał <a >zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. Chodzi tu o takie poważne naruszenie obowiązków zawodowych, które podważa uczciwość danego wykonawcy, czyniąc go niewiarygodnym partnerem.

Weryfikacja zaświadczenia z ZUS i US

ProblemWykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający ma oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.). W takim razie, jak sprawdzić ZUS i US?

Test kompetencji technicznych i biznesowych jako kryterium

Oczekiwania w zakresie stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert są wyraźne. Stawianie na jakość to postulat wysuwany przez wiele środowisk branżowych. Zamawiający podejmują więc próby zmiany podejścia do sposobu oceny ofert, proponując przeprowadzenie testów kompetencyjnych. Taka idea została poddana weryfikacji Krajowej Izby Odwoławczej. Sprawdź, z jakim skutkiem.  

AZA 204

Zachowanie formalizmu postępowania nie jest celem samym w sobie

ProblemZamawiający klasyczny w przetargu nieograniczonym po badaniu dokonał oceny punktowej ofert. Wykonawcę, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, wezwał do przedłożenia dokumentów z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca przesłał te dokumenty i zostały pozytywnie ocenione przez komisję przetargową. Niestety okazało się, że w 4 z 5 ofert (w tym w ofercie najkorzystniejszej) występuje omyłka, którą należałoby skorygować zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Czy w związku z tym zamawiający powinien unieważnić czynność wezwania do przedłożenia dokumentów z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp i powtórzyć czynność badania ofert? Poprawa tej omyłki w żaden sposób nie wpływa na klasyfikację ofert i ich ocenę punktową. Czy jeśli zamawiający wycofa się z swoich czynności, to powinien jeszcze raz wzywać wykonawcę do przedłożenia dokumentów z art 26 ust. 1 ustawy Pzp? Czy też może odstąpić od wzywania, ponieważ przesłane dokumenty (oświadczenia i KRK) są w posiadaniu zamawiającego i są nadal w pełni aktualne? A może, w przypadku gdy poprawa omyłki nie wpływa na ocenę punktową ofert, takie podejście jest zbytnim formalizmem z punktu widzenia ekonomiki postępowania i należałoby poprawić omyłkę bez powtarzania czynności?

Umowa o pracę a podmiot udostępniający zasoby

ProblemCzy zatrudnienie przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) osoby wykonującej czynności wskazane przez zamawiającego oznacza, że wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, a tym samym ten podwykonawca staje się podmiotem trzecim? Czy i kiedy zamawiający wie, że osoba została zatrudniona przez podwykonawcę? W postępowaniu, które jest przygotowywane (procedura unijna) na wykonanie aplikacji, wykonawca zobowiązany jest podać osoby, które będą dostępne w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz sposób ich dysponowania. Jedna z nich ma być zatrudniona na umowę o pracę. W postępowaniu nie jest wymagany JEDZ od podwykonawców. Czy zatrudnienie na umowę o pracę przez podwykonawcę oznacza, że w wykazie osób w miejscu „Sposób dysponowania osobą” wykonawca powinien wskazać umowa o pracę, czy dysponowanie na podstawie art. 22a ustawy Pzp? Jeżeli wskaże dysponowanie, to automatycznie ten podwykonawca, o którym mowa w art. 29 ust. 3a, staje się podmiotem trzecim? A jeżeli wskaże w wykazie osób dysponowanie umowa o pracę, a zamawiający się dowie (jeżeli to możliwe, to kiedy), że ta osoba została zatrudniona przez podwykonawcę, to co wtedy?

AZA 203

Wadium musi zabezpieczać cały okres związania ofertą

Wadium ma funkcję dyscyplinującą wykonawcę do zawarcia umowy na warunkach zaoferowanych w ofercie. Stanowi ochronę interesów instytucji zamawiającej. Jeżeli jest wnoszone w formie gwarancji - powinno zabezpieczać ofertę minimum w okresie, w którym wykonawca pozostaje nią związany. Regulacje ustawy Pzp wydają się być jednoznaczne w interpretacji okresu ważności wadium. Niemniej na tym tle wciąż powstają spory. W ostatnim czasie jeden z nich trafił pod rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej.

Poprawa omyłek rachunkowych powodujących istotne zmiany w oferowanej cenie

ProblemW przetargu na obsługę geodezyjną z podziałem na 2 części wykonawca złożył ofertę na obie części. W wycenie dla pierwszej części jedna z pozycji zawiera błąd, a mianowicie 25.000.00 zł x 12 działek = 30. 000.00 zł. Na pierwszy rzut oka wygląda na omyłkę rachunkową polegającą na błędnym mnożeniu i powinno być 300.000.00 zł. Jednak w kolejnych pozycjach tej wyceny wykonawca oferuje ceny na poziomie kilku tysięcy dla podobnych pozycji. W wycenie dla drugiej części dla takiej samej pozycji jest 2. 500.00 zł x 12 działek = 30.000.00 zł. Czy wobec tego można powyższy błąd poprawić na mocy art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Wówczas musiałabym zmienić cenę jednostkową. Z drugiej strony, jeśli dokonam poprawy rachunkowej cena oferty zwiększy się znacznie -  o prawie 300.000.00 zł. Odnalazłam wyrok KIO o sygnaturze 1985/13, który zezwala na takie działanie. Proszę o pomoc.

AZA 202

Zastrzeżenie wykazu usług realizowanych na rzecz podmiotów publicznych

ProblemProwadzimy postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi zgodnie z zasadami art. 138o ustawy Pzp. Jeden wykonawca w ofercie zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa wykaz wykonanych usług, referencje oraz wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Obszernie to uzasadnił, ale zamawiający ma wątpliwości co do zasadności zastrzeżenia. Wskazane w wykazie usługi były świadczone na rzecz podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp (wskazane umowy były zawarte wskutek przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne). O udostępnienie skanu oferty zwrócił się konkurujący w postępowaniu wykonawca. Czy w tej sytuacji można odtajnić załączone do oferty dokumenty?

Ustalenie wartości zamówienia mieszanego

Problem Planuję postępowanie na budowę żłobka. W zakres zamówienia wchodzi przebudowa budynku oraz wyposażenie. Chcę to zrobić jednym postępowaniem z podziałem na części:      robota budowlana,      wyposażenie. Czy wartością zamówienia będzie łącznie robota i dostawa? Jeśli tak, to dostawa swoją wartością kwalifikuje się do przetargu unijnego (łączna wartość robota i dostawa to 1.300.000 zł).

AZA 200

Zarzut rażąco niskiej ceny a brak domniemania zaniżenia oferty przez wykonawcę

Zgodnie z generalnymi zasadami zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zamawiający jest zobowiązany do zwrócenia się z żądaniem udzielenia wyjaśnień zawsze, gdy zaoferowana przez wykonawcę cena, koszt lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie bądź budzą wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia. Przepis art. 90 ust. 1 ustawy Pzp stanowi obowiązek, nie uprawnienie instytucji zamawiającej, do wszczęcia postępowania wyjaśniającego w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia rażąco niskiej ceny.

W jakich okolicznościach realizować prawo do wyjaśnienia treści oferty

ProblemW postępowaniu przetargowym poniżej progów UE, na dostawę artykułów spożywczych wykonawca złożył wraz z ofertą formularz asortymentowy, który był obowiązkowy do złożenia wraz z ofertą. Podał w nim w 10 na 12 pozycji znacząco odmienne ilości zamawianych artykułów, niż wskazane przez zamawiającego oraz przez wykonawcę konkurencyjnego. Wydaje się, że oferta nie kwalifikuje się do poprawy na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp - w niektórych pozycjach zamawianych produktów różnice sięgają nawet 50%. Czy zanim odrzucimy ofertę ze względu na niezgodność z SIWZ - powinniśmy w pierwszej kolejności  wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnienia na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, tj. do wskazania powodu zaistniałych rozbieżności? Jednocześnie wykonawca, w jednej z pozycji „masło paczka 200 g”, w stosunku do której określono jednostkę miary „kg”, oczekując podania ceny jednostkowej za kg masła, podał cenę 5 zł, która wydaje się nierealna za kg masła. Czy wezwać wykonawcę do wyjaśnień i ewentualnie na jakiej podstawie? Czy w takim przypadku bada się rażąco niską cenę jednej pozycji?

W jaki sposób podejść do opisu równoważności

ProblemCzy w sytuacji, gdy zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez wskazanie normy, to wystarczające jest, aby po numerze normy dodał zapis „ lub równoważne” zgodnie z zapisem art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, czy też konieczne jest, aby dokonał szczegółowego opisu, jakie rozwiązania uznaje za równoważne z normą? W przypadku gdy konieczne jest dokonanie szczegółowego opisu, jakie rozwiązania uznaje za równoważne z normą, to jaka jest podstawa prawna wymagania od zamawiającego takiego opisu? Czy przy realizacji projektów finansowanych z funduszy UE istnieją jakieś odmienne wytyczne dotyczące opisywania przedmiotu zamówienia za pomocą norm?

AZA 201

Unijne a krajowe podstawy wykluczenia wykonawcy

Prawidłowo zorganizowane i przeprowadzone postępowanie w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego powinno zagwarantować instytucji zamawiającej, iż wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia dadzą rękojmię należytej realizacji umowy. Jedną z instytucji Prawa zamówień publicznych, które temu służą, jest możliwość wykluczenia wykonawcy z postępowania. Samo wykluczenie nie jest oczywiście wyłącznie zależne od swobodnej decyzji zamawiającego, aby do tego doszło, wykonawca musi spełnić jedną z przesłanek wykluczenia. Warunki wykluczenia zostały szczegółowo uregulowane zarówno w prawie Unii Europejskiej, jak i prawie krajowym.

Unieważnienie postępowania nieleżącego w interesie publicznym w dobie pandemii

Okoliczność ogłoszenia pandemii, sama w sobie, nie przesądza o konieczności unieważnienia prowadzonego postępowania. Unieważniając postępowanie, zamawiający nie może ograniczać się do gołosłownego stwierdzenia, że dalsze prowadzenie postępowania i wydatkowanie środków publicznych na przedmiot zamówienia, który nie może zostać zrealizowany w całości, co jest warunkiem jego przydatności, byłoby sprzeczne z interesem publicznym oraz z zasadą celowości prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przez interes publiczny nie należy rozumieć interesu fiskalnego państwa. Zamawiający powinni rozważniej podejmować decyzje, a przede wszystkim wykazywać ich zasadność w danym postępowaniu.

Szacowanie wartości zamówienia dla obiektu budowlanego w różnych lokalizacjach

ProblemW ramach realizacji przedsięwzięcia budowlanego Zamawiający sektorowy ma zrealizować w siedmiu różnych lokalizacjach budowę źródeł ciepła. Obiekty budowane w każdej lokalizacji mają różne jednostki wytwórcze. Projekt zakłada wybudowanie ciepłociągu który będzie łączył te jednostki do istniejącej sieci oraz konieczne będzie wybudowanie infrastruktury elektroenergetycznej. Każda z jednostek będzie miała osobne pozwolenie zintegrowane oraz osobne pozwolenie na budowę. Każde zadanie ma wartość poniżej progu unijnego. Sumując wszystkie zadania, traktując jako jedno wartość przekroczy progi unijne, od których należy stosować przepisy ustawy. Biorąc pod uwagę realizację każdego zadania jako osobny przetarg, tym samym dopuszczając MSP do udziału w postępowaniu - realizacja odbywałaby się ponizej progów unijnych, czyli wg regulaminu wewnętrznego. Biorąc pod uwagę realizację zadania jako całość wymagania referencyjne stawiane wykonawcom doprowadzą do tego, że potencjalnymi wykonawcami będą wielkie podmioty lub konsorcja. zadanie obarczone jest wywiązaniem się w określonym terminie realizacji Proszę o poradę czy Zamawiający może być posądzony o dzielenie zamówienia na części w sytuacji, gdy przeprowadzi postępowanie w kilku odrębnych zadaniach wg regulaminu wewnętrznego.

AZA 199

Ustalenie wartości zamówienia dla etapowanej inwestycji

ProblemInwestycja budowlana rozłożona jest na 2 lata. W roku 2019 ogłosiliśmy 1 przetarg, rozstrzygnięty i zakończony. Drugi przetarg tej samej inwestycji ogłaszam w tym roku. Wartością szacunkową jest łączna wartość tej inwestycji oszacowana w 2019 roku przed wszczęciem pierwszego przetargu. Czy teraz, szykując kolejny przetarg (etap II) tej inwestycji, należy bazować na szacunkowej wartości (łącznej dla etapu I oraz etapu II) zamówienia z 2019 roku? Czy należy przeszacować wartość zamówienia z uwzględnieniem okresu 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania?

Szacowanie wartości zamówienia o charakterze mieszanym

ProblemBędę przeprowadzał przetarg nieograniczony na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku A w miejscowości X, natomiast w planie na ten rok mamy zadanie na inne dwa obiekty, które dotyczą paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła w innych lokalizacjach na innych budynkach (nie mamy jeszcze umowy z dofinansowania, takie są tylko założenia w planie). W związku z tym, czy wszystkie 3 inwestycje dotyczące fotowoltaiki należy szacować razem w tym danym roku? Czy panele fotowoltaiczne to dostawa z montażem (wraz z pompą ciepła)?

AZA 198

Wykonanie kluczowej części prac nie potwierdza spełniania warunku

Jeżeli w opisie warunku zostało wskazane doświadczenie polegające na realizacji określonego zadania, to nie jest dopuszczalne uznanie za potwierdzające spełnianie tego warunku wykonanie prac stanowiących jedynie część takiego zadania.

Wezwanie wykonawcy do złożenia dokumentów

ProblemNa podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Wykonawca w Jednolitym Dokumencie nie zaznaczył, że informacje w zakresie stanu upadłości lub postępowania likwidacyjnego mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE i nie wskazał tych baz danych. Wykonawca posiada wpis do KRS i Zamawiający może go pobrać. Jak postąpić w tej sytuacji – czy mając na uwadze oświadczenie Wykonawcy wezwać wykonawcę do złożenia odpisu z KRS czy pobrać dokument samodzielnie ze strony Ministerstwa?

Ważne informacje - wpływ pandemii koronawirusa na zamówienia publiczne

Stan zagrożenia epidemicznego, który obowiązuje w Polsce w związku z pandemią koronawirusa, wpływa na wiele obszarów działalności, w tym na udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych. Trudna sytuacja, w jakiej się znajdujemy, wymagała przede wszystkim wprowadzenia szczególnych regulacji prawnych mających na celu udzielanie niektórych rodzajów zamówień z pominięciem przepisów ustawy Pzp. W drugiej kolejności nie bez znaczenia pozostaje fakt, że zamawiający mają w toku wiele wszczętych postępowań o zamówienie publiczne czy planują ich uruchomienie choćby w zakresie niezbędnym do realizacji nałożonych na nich zadań. Z tego względu zasadne wydaje się wzięcie pod uwagę tej nadzwyczajnej sytuacji oraz uwzględnienie jej w dokumentacji dotyczącej danego postępowania.

SZA 64

Co warto wiedzieć o udostępnianiu zasobów podmiotu trzeciego – część I

Zamawiający nie jest zobowiązany do umożliwienia udziału w postępowaniu wszystkim wykonawcom funkcjonującym na danym rynku dostaw, usług lub robót budowlanych. W celu minimalizacji ryzyka wyboru oferty wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, tj. ustala minimalne poziomy zdolności w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.

AZA 197

Żądanie dokumentów w postępowaniach poniżej progu UE

ProblemGmina prowadziła postępowanie na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze krajowej, tj. w wartości poniżej progów art. 11 pkt 8. Zamawiający w SIWZ określił dokumenty, które wykonawca powinien dostarczyć na wezwanie zamawiającego w celu oceny zgodnie z art. 24aa, takie jak: wykaz zrealizowanych zamówień, wykaz osób, dokument potwierdzający ubezpieczenie OC, wyciąg z KRS, zaświadczenia ZUS, urzędu skarbowego i KRK. W wezwaniu skierowanym do wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zamawiający wymienił dokumenty, jakie wykonawca ma obowiązek przedłożyć w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zdecydował nie żądać zaświadczeń ZUS i US, a także KRK. Po otrzymaniu żądanych dokumentów ofertę uznano za najkorzystniejszą. Czy zamawiający miał obowiązek żądać wszystkich wymienionych w SIWZ dokumentów?

Uzupełnienie informacji podanych w ramach kryteriów oceny ofert

ProblemPrzygotowujemy się do wszczęcia postępowania w formule „zaprojektuj wybuduj” - czy określając jako jedno z kryteriów oceny ofert - doświadczenie dodatkowe projektanta - warunkiem udziału w postępowaniu jest, aby wykonawca dysponował do realizacji zamówienia projektantem, który wykonał minimum jedną dokumentację - a chcemy punktować tych, którzy dysponują projektantami o większym doświadczeniu w tym zakresie - czy w tej sytuacji możemy żądać, aby wraz z ofertą i oświadczeniem nt.  wykonanych przez projektanta dokumentacji również załączone zostały dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie i czy taki zapis byłby poprawny? Celem uzyskania punktów w kryterium doświadczenie zawodowe projektanta w ofercie należy: • wpisać imię i nazwisko projektanta branży gazowej, • podać informację nt. wykonanych przez wskazanego projektanta dokumentacji projektowych, obejmujących budowę instalacji gazu LPG w okresie ostatnich 5 lat, • załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie przez projektanta wykazanych dokumentacji projektowych (referencje, opinie, zaświadczenia złożone w oryginale lub kopii poświadczonej z oryginałem). Zamawiający zastrzega, że brak którejkolwiek z tych trzech informacji skutkować będzie przyznaniem 0 punktów w przedmiotowym kryterium. UWAGA! Dokumenty potwierdzające doświadczenie projektanta, które wykonawca składa wraz z ofertą celem uzyskania punktów w kryterium „jakość - doświadczenie projektanta”, nie są dokumentami podlegającymi uzupełnieniu.

Ryzyko odmowy publikacji sprostowania ogłoszenia o zamówieniu

ProblemJako zamawiający prowadzimy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy elementów konstrukcji wyciągów szybowych, którego wartość przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Obecny etap postępowania to opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i składanie ofert przez wykonawców, gdzie termin składania ofert wyznaczono na godzinę 09:00 w dniu 24.02.2020 r. Zaszła jednak konieczność zmodyfikowania SIWZ ze względu na wymóg wprowadzenia istotnych zmian w SIWZ. Moje pytanie jest następujące: jeżeli wyślemy sprostowane ogłoszenie o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 21.02.2020 r., które w swej treści będzie wprowadzało m.in. zmiany terminu składania ofert na dzień 09.03.2020 r. i jednocześnie w dniu 21.02.2020 r. zamieścimy na platformie elektronicznej zamawiającego i stronie zamawiającego zmodyfikowany SIWZ mówiący m.in. o zmianie terminu składania ofert na dzień 09.03.2020 r., a Urząd Publikacji w dniu 24.02.2020 r. o godz. 09:00 prześle zamawiającemu informację o odmowie publikacji sprostowania ogłoszenia o zamówieniu, to czy wówczas takie postępowanie jest nieważne? Co w przypadku, gdy mimo przesłania odmowy publikacji ogłoszenia o zamówieniu w dniu 24.02.2020 r. o godz. 09:00 przez Urząd Publikacji zamawiający szybko poprawi ogłoszenie i wyśle je do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 24.02.2020 r. i po kilku dniach przyjdzie informacja z Urzędu Publikacji, że to drugie ogłoszenie zostało opublikowane, to czy postępowanie będzie ważne? Proszę mi powiedzieć czy nawet gdyby zamawiający wysłał sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w dniu 25.02.2020 r. (które nie spotka się z odmową, tak jak to sprostowanie, które zostało wysłane w dniu 21.022020 r.), to czy postępowanie takie będzie ważne? Proszę o jakąś poradę w tym zakresie, ponieważ chcemy wysłać sprostowanie ogłoszenia do Dz. Urz. UE, a niestety mamy obawy, że możemy spotkać się z odmową publikacji tego ogłoszenia. Może lepszym rozwiązaniem byłoby najpierw przesunąć termin składania ofert na jakiś odległy okres, a dopiero potem dokonywać prostowania ogłoszenia, które jest obarczone ryzykiem otrzymania odmowy publikacji przez Urząd Publikacji, żeby potem mieć czas na ewentualne wysłanie skorygowanego sprostowania ogłoszenia, które już nie spotka się z odmową?

SZA 63

Odwołanie do KIO na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Odwołanie do KIO to szczególny rodzaj rozwiązania systemowego wpisany jedynie w ustawę Pzp, który służy w swym założeniu do rozstrzygania sporów czy obrony interesów stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawodawca zdecydował, że w przypadku postępowań o udzielenie zamówień publicznych potrzebny jest zarówno specjalny nadzór, jak i odpowiedni organ pełniący ten nadzór. Tym samym Krajowa Izba Odwoławcza stoi na straży prawidłowego wypełniania dyspozycji ustawowych. Sprawdź, czy procedura odwoławcza przysługuje w przypadku usług społecznych i innych szczególnych usług prowadzonych przez zamawiającego.

AZA 196

Zawarcie umowy bez decyzji o uzyskaniu dofinansowania

ProblemSpółka ogłosiła przetarg na roboty budowlane. Zamówienie dotyczy programu z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 3.000.000,00 zł netto. Jesteśmy na etapie wyboru oferty. Czy możemy zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą, jeśli nie mamy jeszcze decyzji o przyznaniu dofinansowania (orientacyjny termin na rozstrzygnięcie wypada na lipiec 2020 roku).

Żądanie dokumentów w postępowaniu unijnym

ProblemCzy w postępowaniu powyżej progów (przetarg nieograniczony) zamawiający musi żądać dokumentów na obligatoryjne przesłanki wykluczenia, czy wystarczy oświadczenie JEDZ?

Wykluczenie wykonawcy za zaległości w opłatach publicznoprawnych

Przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) dają zamawiającemu możliwość ustanowienia w dokumentacji postępowania przesłanki wykluczenia wykonawcy z uwagi na zaległości w opłacaniu podatków, opłat i składek. Przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp wskazuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

SZA 62

Poznaj najważniejsze zmiany w nowej ustawie Pzp – część II

Nowe Prawo zamówień publicznych wchodzi w życie od 01.01.2021 r.  Wyznaczone vacatio legis jest relatywnie długi, jednakże zmian jest dosyć sporo. Dlatego warto wiedzieć już dziś jakich zmian należy się spodziewać.  Ustawodawca zapowiedział rewolucję w zamówieniach publicznych i kompleksową zmianę podejścia do ich udzielania. Sprawdź, czego dotyczą najważniejsze nowe kwestie. W aktualnym wydaniu specjalnym część 2 omówienia, prezentowanego w poprzednim numerze.  

AZA 194

Zatrzymanie wadium z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

ProblemProwadzimy postępowanie poniżej progów unijnych. Najkorzystniejszy wykonawca w trybie art. 24aa ustawy Pzp został wykluczony z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 pkt. 17 ustawy Pzp, ponieważ „(…) nie potwierdził, że wskazane przez niego w wykazie usług dwie z trzech usług są informacją prawdziwą w części dotyczącej rezerwacji, zakupu i dostawy biletów kolejowych na trasach krajowych i międzynarodowych (…)”.Czy zamawiający może zatrzymać wadium tego wykonawcy? Analizując treść art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, w mojej ocenie jest to niemożliwe.

Walidacja podpisu złożonego na dokumencie

ProblemZamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wezwał spółkę do wyjaśnień w zakresie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo zostało podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego wystawionego przez zagranicznego dostawcę. Przy weryfikacji podpisów 3 programy zweryfikowały je jako niepoprawne, natomiast 4 inne zweryfikowały je jako poprawne. Zamawiający wezwał wykonawcę do wyjaśnienia, dlaczego weryfikacja różnymi narzędziami daje różne wyniki.1. Czy zamawiający zasadnie wzywa do wyjaśnień, jeżeli 4/7 programów weryfikuje podpisy poprawnie?2. Czy w związku z podstawą prawną, tj. art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający nie uzna wyjaśnień , oferta zostanie odrzucona? Czy też wykonawca zostanie wezwany do uzupełnienia wadliwego pełnomocnictwa?3. Czy odrzucenie oferty na podstawie niewystarczających wyjaśnień odnośnie do pełnomocnictwa skutkować będzie zatrzymaniem wadium?

W jaki sposób podejść do badania referencji

ProblemCzy zamawiający w przypadku przetargu nieograniczonego poniżej progów unijnych, w którym postawiono warunek udziału odnoszący się do zdolności technicznej lub zawodowej, polegający na wykazaniu co najmniej jednej dostawy oleju napędowego o wartości min.150 tys zł, powinien uznać referencje złożone na wezwanie kierowane na podstawie 26 ust. 3 ustawy Pzp, których treść jest następująca: "Firma X zaświadcza, że ma zawartą umowę handlową z firmą Y (Wykonawcą). Dotychczasowa współpraca między firmami układa się zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie. Doświadczenie i wielokrotne kontakty handlowe pozwalają polecić firmę Y jako solidnego dostawcę paliw płynnych"?Jaką datą powinny być opatrzone referencje, skoro w wykazie wykonanych dostaw ujęto dostawy oleju napędowego, które trwają dalej?

SZA 61

Poznaj najważniejsze zmiany w nowej ustawie Pzp

Dnia 11 września 2019 r. Sejm uchwalił nową ustawę Prawo zamówień publicznych. W kształcie uchwalonym przez Sejm została ona podpisana przez Prezydenta RP 14 października 2019 r. i opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2019 roku pod pozycją 2019 (dalej: nowa ustawa Pzp). Rozwiązania proceduralne przewidziane w nowej ustawie Pzp w zdecydowanej większości jednak bazują na opisanych w aktualnie obowiązującym akcie prawnym regulującym tę materię. Nowa ustawa jest co prawda znacznie obszerniejsza, jednak objętość ta nie ma wiele wspólnego z wielością nowych rozwiązań, zwłaszcza proceduralnych. Dodatkowo część regulacji znanych praktykom zamówień publicznych została poszerzona o treści wynikające dotychczas wyłącznie z dorobku doktryny. Tym samym w ustawie znalazły się nie tylko przepisy regulujące procedury, ale również swego rodzaju „wykładnia ich stosowania” Przyczyni się to niewątpliwie do zwiększenia jasności i czytelności procedur. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r.

AZA 195

Zewnętrzne zlecenie na opracowanie opisu przedmiotu zamówienia

Czy zamawiający może za odpłatnością zlecić podmiotowi zewnętrznemu opracowanie opisu przedmiotu zamówienia i ustalenie wartości szacunkowej zamówienia na podstawie zebranych przez niego ofert wstępnych.

Problemy techniczne w złożeniu oferty

Elektronizacja jest już standardem wprowadzonym w większości trybów postępowań o zamówienia publiczne. Elektronizacja zamówień publicznych ma służyć poprawie ich efektywności, transparentności oraz poprawie dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do zamówień. Jednakże jej wdrożenie przez instytucje zamawiające nierzado spotyka poważne problemy techniczne. Brak wypracowanej praktyki stosowania elektronicznych rozwiązań oraz nieliczne orzecznictwo boleśnie doświadczaja wykonawców i niejednokrotnie niweczą ich szanse na uzyskanie zamówienia.

AZA 192

Wykluczenie wykonawcy, który przygotował opis przedmiotu zamówienia

ProblemPrzedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Ofertę złożył wykonawca, który wcześniej – w ramach oddzielnego zlecenia - sporządził dla zamawiającego program funkcjonalno-użytkowy. Dokument ten będzie stanowił element SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w trakcie realizacji którego nadzór pełnić będzie ww. inżynier. Zamawiający, wszczynając postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, będąc świadomy, że ewentualny udział tego wykonawcy (jeżeli złoży ofertę) może prowadzić do zakłócenia konkurencji, zamieścił program funkcjonalno-użytkowy na swojej stronie internetowej, czyniąc go tym samym elementem SIWZ. Uczynił to w celu zapewnienia wszystkim potencjalnym wykonawcom maksimum informacji o zakresie zamówienia na budowę. Czy ww. wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 19)? Czy mamy wezwać wykonawcę do wykazania, że jego udział nie zakłócił konkurencji? W naszej ocenie fakt złożenia tylko jednej oferty i to jeszcze przez ww. wykonawcę znacznie komplikuje uzasadnienie braku zakłócenia konkurencji.

Przegląd wiedzy na temat elektronizacji zamówień publicznych

Elektronizacja postępowań o zamówienia publiczne – ułatwienie, które w praktyce nastręcza problemów zarówno instytucjom zamawiającym, jak też wykonawcom startującym w przetargach. Większość z zamawiających stosuje już w praktyce komunikację elektroniczną, jednak z uwagi na wartość zamówienia wiele podmiotów nie jest do tego zobowiązanych. Kiedy więc instytucje zamawiające muszą prowadzić postępowanie w formie elektronicznej? Z jakimi obowiązkami oraz uprawnieniami po stronie zamawiających i wykonawców wiąże się ten sposób komunikacji? Kiedy ustawodawca przewiduje wprowadzenie w pełni zelektronizowanego systemu zamówień? Na te pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

AZA 191

Skuteczność zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa

Wykonawca uprawniony jest do zastrzeżenia informacji jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Musi jednak wykazać zasadność powziętych przez siebie czynności. W postępowaniu o udzielenie zamówieni publicznego zjawiskiem dość powszechnym jest zastrzeganie przez wykonawców informacji jedynie w celu utrudnienia dostępu konkurentom. Jakiego rodzaju praktyki funkcjonują w tym obszarze? Jakich działań powinien wystrzegać się zamawiający, chroniąc  zastrzeżone informacje – o tym poniżej.

AZA 190

Prawidłowa klasyfikacja przedmiotu zamówienia

Problem 1. Zadanie dofinansowane z RPO WO w ramach termomodernizacji budynku - wykonano w tym roku elewację oraz okna, w roku przyszłym pozostało do wykonania: nowy dach (pokrycie papowe), montaż fotowoltaiki, wymiana opraw wewnętrznych na ledowe. W związku z tym, oczywiście, szacunek całości inwestycji był łączny, lecz jak teraz zakwalifikować fotowoltaikę i wymianę opraw ledowych, czy jako dostawę z montażem, czy nadal jako robotę budowlaną w ramach jednego zamierzenia budowlanego, tj. robotę budowlaną?2. Otrzymaliśmy dofinansowanie RPO na 4 budynki przedszkolne (termomodernizacja) - w roku 2020 do wykonania w ramach przedsięwzięcia panele fotowoltaiczne i pompa ciepła. W roku 2021 będziemy wykonywać prace termomodernizacyjne, czyli roboty budowlane. Czy jednak powinniśmy wszystko potraktować jako robotę budowlaną, patrząc na definicję obiektu budowlanego? Czy też panele fotowoltaiczne i pompy ciepła to będzie dostawa?

Papierowa gwarancja w elektronicznym postępowaniu

ProblemZamawiający zażądał, aby wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach w formie jego wyegzekwowania złożone zostało w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę oraz dołączone do oferty. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta. Wykonawca otrzymał gwarancję w postaci papierowej, wykonał skan, opatrzył kwalifikowanym podpisem elektronicznym i w takiej formie załączył do oferty. Jednocześnie oryginał dokumentu gwarancyjnego złożył w odrębnej kopercie z oznaczeniem postępowania na biurze podawczym zamawiającego. Czy w świetle tej sytuacji faktycznej ofertę należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp?

AZA 189

Jakie kryterium będzie uznane za naruszające zasady Pzp

ProblemCzy w świetle przepisów ustawy Pzp dopuszczalne jest ustalenie następującego kryterium oceny ofert: posiadanie serwisu urządzenia na terenie Polski (ocena: 10 pkt)?

AZA 188

W jaki sposób ustalić wartość zamówienia na ubezpieczenie komunikacyjne

ProblemNasza jednostka organizacyjna w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez UE w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie przeprowadzała postępowanie na ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów zakupionych w ramach projektu. Pytanie dotyczy oszacowania wartości zamówienia i związaną z nim koniecznością udzielenia zamówienia zgodnie z trybami wskazanymi w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków (rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności). Czy zamawiający powinien oszacować wartość zamówienia na ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów zgodnie z tożsamością czasową zamówienia, tj. na okres 12 mies. (wymagany okres ochrony ubezpieczeniowej - polisa na 12 mies.), czy na cały czas trwania projektu, tj. do 31 października 2021 r.? Kalkulując na okres 12 mies. wartość zamówienia, wskazuje na zastosowanie rozeznania rynku (20-50 tys. netto), szacując do końca projektu Zamawiający musi prowadzić postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności.Trudność w ustaleniu wartości zamówienia powyżej 12 mies. rozumianej jako przewidywana wysokość składki ubezpieczeniowej związana jest z dużą ilością zmiennych występujących przy ubezpieczeniu komunikacyjnym. Zmieni się m.in. wartość pojazdu, liczba kilometrów, może zmienić się stan samochodu (ewentualne szkody zmieniają wysokość stawki itd.), sam samochód może ulec trwałemu uszkodzeniu i nastąpi wypłata odszkodowania, zmiany w prawie itd. Co do samego ustalenia wartości zamówienia, to czy wystarczające są ceny polis ubezpieczeniowych dla wskazanych parametrów samochodu i warunków ubezpieczenia, jakie zamawiający uzyskał np. na portalu rankomat pl?

Prawidłowe oznaczenie zleceniodawcy i beneficjenta gwarancji wadialnej

Składając wadium w formie gwarancji (przeważnie ubezpieczeniowej lub bankowej), wykonawcza musi pamiętać, że jej treść będzie weryfikowana przez zamawiającego. Pomimo że wykonawca nie jest wystawcą gwarancji, powinien jednak sprawdzić jej treść przed przekazaniem dokumentu zamawiającemu. Wadium nie podlega uzupełnieniu ani wyjaśnieniu. Konsekwencją wniesienia go w sposób nieprawidłowy jest odrzucenie oferty. Negatywne skutki nieprawidłowych lub niejednoznacznych postanowień gwarancji wadialnej dotykają zatem bezpośrednio wykonawcę, a nie bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe, które przygotowało dokument.

AZA 187

Wykluczenie z postępowania przez zaległości w opłacaniu składek

ProblemW związku z informacją z JEDZ 22.08 zwróciliśmy się o wyjaśnienie i przedłożenie do 27 sierpnia  dokumentów stwierdzających obecną sytuację wykonawcy w zakresie zaległości wobec ZUS i US. Prosiliśmy o przedłożenie albo ostatecznej decyzji administracyjnej stwierdzającej zaległości, albo wiążącego porozumienie w sprawie spłaty tych należności. W odpowiedzi dostaliśmy informację, iż wykonawca aktualnie ma zaległości i w dalszym ciągu nie otrzymał ostatecznej decyzji w zakresie wniosków o układ ratalny (według informacji z JEDZ wnioski o raty zostały złożone w czerwcu br.). 29 sierpnia ponownie wystąpiliśmy o złożenie do 04 września dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, tj. decyzji właściwego organu ZUS i US o rozłożeniu zaległości na raty, lub przedłożenie pisma z tych organów potwierdzającego, że procedowane są postępowania wobec wykonawcy w tej sprawie. W odpowiedzi złożono jakąś szczątkową korespondencję z ZUS i US.W dniu 5 września wystąpiliśmy do wykonawcy o złożenie do 12 września - aktualnych na dzień złożenia - dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp - zaświadczenie naczelnika US i jednostki ZUS. W odpowiedzi dostaliśmy informację, że procedura w urzędach się wydłuża i nie będą w stanie przedłożyć dokumentów do wskazanego przez nas terminu. Poprosili o jego wydłużenie.  Czy możemy wykluczyć wykonawcę z postępowania? Nie daje on rękojmi należytego wykonania zamówienia w jego sytuacji finansowej przy konieczności zaangażowania z jego strony sporych środków finansowych (zamówienie ma wartość około 2 mln zł). Jeśli tak, to czy w takim wypadku zwracamy wadium?

Wada postępowania a konieczność unieważnienia

ProblemPytanie dotyczy przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Dokumentację techniczną na roboty budowlane zamawiający zlecił firmie zewnętrznej, która jest uprawniona do opracowywania tego typu materiałów. Zamawiający przystępując do udzielenia zamówienia, oparł się na niej, uznając, że jest opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Na etapie składania ofert zamawiający powołał biegłego, który ma odpowiednie uprawnienia do oceny złożonych kosztorysów ofertowych przez wykonawców.Biegły, przystępując do oceny kosztorysów ofertowych, zwrócił uwagę zamawiającego, że dokumentacja techniczna, w tym kosztorys inwestorski, jest obarczona wieloma wadami i błędami (w tym m.in. dotyczącym technologii, nierealnych obmiarów), które znacząco wpływają na wysokość kosztorysu inwestorskiego. W opinii biegłego kosztorys inwestorski jest zdecydowanie zawyżony - o ponad 30% wartości zamówienia publicznego - co powinno skutkować unieważnieniem postępowania. W zaistniałej sytuacji zmawiający zwrócił się do firmy zewnętrznej, która przygotowywała dokumentację projektową do przetargu, z prośbą o złożenie wyjaśnień do sporządzonego kosztorysu inwestorskiego. Zamawiający nie uzyskał wyczerpujących wyjaśnień. Biegły natomiast wskazał, że wyjaśnienia nadal nie stanowią podstawy do uznania racjonalności zastosowanej technologii oraz wykazanych obmiarów. Z uwagi na fakt, iż zamawiający nie ma wiedzy technicznej, aby odnieść się do składanych wyjaśnień i opinii, zamawiający stoi przed dylematem, czy wobec zaistniałej sytuacji powinien unieważnić postępowanie na podstawie opinii biegłego, która wskazuje na liczne wady w kosztorysie inwestorskim? Czy należałoby powołać kolejnego biegłego, który rozstrzygnie nasze wątpliwości?

Realizacja zamówień do celów naukowych.

ProblemMamy wątpliwość jak postąpić przy udzielaniu zamówienia na zakup aparatury do celów prac badawczych, eksperymentalnych i naukowych - sprzęt na kwotę około 250 tys. zł. Prowadzimy oddzielny plan na zamówienia naukowe badawczo rozwojowe i według tego planu zamówień na ten rok (2019) nie mamy łącznie zamówień na zakup aparatury medycznej które przekraczają 221 tys. euro (w tym planie jest też ujęte to zamówienie na sprzęt - aparaturę badawczo rozwojową za ok.250 tys. zł). Wydaje się, że moglibyśmy ten sprzęt zakupić stosując dyspozycję art. 4d ust. 1 ustawy Pzp czyli według zapisów naszego wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień naukowych, który przewiduję procedurę rozeznania rynku czyli porównania trzech ofert bez upubliczniania takiego ogłoszenia. Zastanawiamy się jednak czy zakup sprzętu o takiej wartości bez jego upublicznienia nie będzie budził zastrzeżeń kontroli przy rozliczeniu grantu (zakup realizowany jest z grantu). Należy tu także wspomnieć, ze Zamawiający zakupuje także sprzęt -aparaturę medyczną tylko nie zaliczaną do aparatury służącej do celów prac badawczych, eksperymentalnych... tylko do diagnostyki w ramach projektu unijnego o wartości ok 7 mln zł. (Zamówienia te są ujęte w innym planie zamówień tj ogólnym na dostawy na 2019 r, w którym nieujęte są dostawy sprzętu służącego do prac badawczych(...) i procedura ustalona w tym planie jest procedurą w trybie unijnym w przetargu nieograniczonym). Zamawiający zastanawia się zatem, czy nie powinien jednak zastosować trybu konkurencyjnego z publicznym ogłoszeniem do zakupu sprzętu służącego do celów prac badawczych, eksperymentalnych... i jednak zagregowania razem tych zakupów z obu planów, czy jednak nie agregować tych zamówień razem ze względu na przesłankę art. 4dust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, a może zastosować zapisy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym art. 469 ?