WYDANIE ONLINE

Obowiązkiem zamawiającego jest zbadanie prawidłowości zastosowanej stawki VAT w oparciu o przepisy prawa i obiektywne kryteria jej zastosowania. Jednak zamawiający musi wziąć pod uwagę istniejący w Polsce system podatkowy. Zatem dokonując badania poprawności zastosowanej stawki podatku od towarów i usług, zamawiający ma prawo czy nawet powinien wziąć pod uwagę interpretację wydaną przez Ministra Finansów konkretnie dla danego podmiotu.

czytaj więcej »

Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) nie przewiduje terminu, w jakim zamawiający zobowiązany jest wykonać wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO). A zatem zamawiający nie jest zobligowany do podjęcia wskazanych w sentencji czynności już po ogłoszeniu wyroku. Wynika to z tego, że w pewnych sytuacjach, aby prawidłowo wykonać wyrok, zamawiający powinien mieć możliwość zapoznania się z uzasadnieniem orzeczenia i motywami, którymi kierowała się Izba, wydając określone rozstrzygnięcie. Może to nastąpić dopiero po doręczeniu wyroku wraz z uzasadnieniem.

czytaj więcej »

Po ogłoszeniu orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą możliwe są różne scenariusze. Jakie czynności powinien podjąć zamawiający, a jakie możliwości ma wykonawca, żeby wyegzekwować wykonanie wyroku? Odpowiedzi na te pytania udzieliła nam Bernadetta Tarnowska, radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych. 

czytaj więcej »

Wyjaśnienia złożone przez wykonawców, uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa, powinny być precyzyjne i jasne, tajemnicy przedsiębiorstwa, jako wyjątku od zasady jawności postępowania, nie można bowiem domniemywać.

czytaj więcej »

Oddanie do dyspozycji przez podmiot trzeci zasobów wiedzy i doświadczenia łączy się z koniecznością uczestniczenia tego podmiotu w realizacji zamówienia. Uczestnictwo to jednak może mieć dowolną, dozwoloną prawem formę, np. podwykonawstwa, doradztwa czy konsultacji.

czytaj więcej »

Ryczałtowy charakter ceny nie zwalnia wykonawców z obowiązku składania ofert, których treść w pełni odpowiadała będzie wymaganiom zamawiającego i potwierdzała zgodność ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w zakresie wymaganym w tym dokumencie, również w odniesieniu do przygotowanego kosztorysu ofertowego.

czytaj więcej »

GDDKA rozpoczęła ponowną ocenę wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu na projektowanie i przebudowę Mostu Grota Roweckiego w Warszawie. Udział w niej biorą dwa podmioty wykluczone wcześniej z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych. W ciągu miesiąca zostanie ogłoszony wynik ponownej prekwalifakcji. Podpisanie umowy planowane jest na kwiecień 2013 r., a zakończenie budowy po 27 miesiącach.

czytaj więcej »

Już na początku 2013 r. możemy się spodziewać wejścia w życie nowelizacji ustawy Pzp, wprowadzającej do polskiego systemu tzw. dyrektywę obronną.

czytaj więcej »

Przyczyną unieważnienia postępowania nie może być możliwość lepszego, sprawniejszego przeprowadzenia postępowania przez zamawiającego lub opisania warunków udziału w tym przetargu.

czytaj więcej »

wiper-pixel