WYDANIE ONLINE

Jeśli w ogłoszeniu o zamówienie omyłkowo nie zamieszczono opisu przedmiotu zamówienia, nie oznacza to, że należy unieważnić postępowanie. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można bowiem znaleźć również w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

czytaj więcej »

Spółka komandytowa, której komplementariuszem jest osoba prawna, to coraz częstszy uczestnik postępowań przetargowych. Zamawiający muszą pamiętać, że w takim przypadku od komplementariusza nie można żądać takich samych dokumentów, jakich wymaga się od wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne. Nie wolno wówczas m.in. wnosić o przedstawienie przez niego informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

czytaj więcej »

Teza Ocena braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania kończy się na poziomie urzędujących członków organu zarządzającego osoby prawnej, która jest wykonawcą w postę-powaniu. Przepisu art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp nie można poddawać wykładni, która prowadziłaby do nałożenia na wykonawców pochodzących spoza terytorium Polski, tylko z racji różnic w porządkach prawnych, dalej idących wymagań niż względem wykonawców krajowych.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 3 października 2014 r.; sygn. akt KIO 1928/14

czytaj więcej »

Teza Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, jeśli nie może go sporządzić za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Jednak nie jest wystarczające ograniczenie się przez zamawiającego tylko do zamieszczenia sformułowania „lub równoważny” bez jednoczesnego wskazania parametrów, w oparciu o które oceniane będą proponowane rozwiązania.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 2 października 2014 r.; sygn. akt KIO 1931/14

czytaj więcej »

W sytuacji gdy zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia, korzystając z dyspozycji art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, powinien sprecyzować zakres minimalnych parametrów równoważności produktów, na podstawie których oceni spełnianie swoich oczekiwań.

czytaj więcej »

Teza Należy odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jeśli niezgodność treści oferty z siwz ma charakter zasadniczy i nieusuwalny. Niezgodność ta powinna dotyczyć sfery i zobowiązania zamawianego w specyfikacji oraz zobowiązania oferowanego w ofercie, tudzież polegać może na sporządzeniu i przedstawieniu oferty w sposób niezgodny z wymaganiami siwz.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 6 października 2014 r.; sygn. akt KIO 1932/14

czytaj więcej »

Pytanie W przetargu nieograniczonym dzień przed otwarciem ofert zorientowałem się, że termin realizacji zamówienia (wykonania szkoleń) wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz jest błędny. W związku z tym zmieniłem zapisy tych dokumentów w następujący sposób: „termin realizacji szkolenia 26.09.–01.10.2014” na „termin rozpoczęcia szkolenia 26.09.–01.10.2014”. Przedłużyłem czas składania ofert o kilka dni. Czy oferty, które wpłynęły przed dokonanymi zmianami i nie zostały wycofane, powinienem odrzucić jako niezgodne z siwz?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Ogłosiliśmy postępowanie na dostawę dwóch agregatów prądotwórczych z montażem. Jedynym wymaganym przez nas parametrem była moc prądnicy wynosząca 100–113 KVA. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przedstawił specyfikację techniczną urządzeń. W dokumencie tym podał, że moc prądnicy wynosi 100 KVA, a prąd znamionowy 203A. Po ogłoszeniu wyniku postępowania inny wykonawca zakwestionował zapisy specyfikacji technicznej wybranego oferenta, wskazując, że urządzenie o prądzie 203 A ma moc 140 KVA. Wybrany wykonawca wyjaśnił z kolei, że wartość 203 A wpisał omyłkowo zamiast 144 A. Jego zdaniem taka liczba wynika z wzoru matematycznego. Czy możemy poprawić ofertę?

czytaj więcej »

Zmiana przepisów ustawy Pzp dotycząca stosowania kryterium ceny w praktyce niewiele zmieni, jeżeli nie zmieni się nastawienie samych zamawiających. Obejście bowiem nowych obostrzeń jest bardzo proste, a w konsekwencji będzie oznaczać znów wybór oferty na podstawie ceny.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Prowadzimy przetarg nieograniczony na szkolenie osób bezrobotnych. Jeden z wykonawców w zestawieniu modułów tematycznych i przypadających na nie godzin wskazał liczbę 150, tak jak wymagaliśmy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz). Podał także koszt jednej osobogodziny. Po dokonaniu przez nas podliczeń wychodzi nam 156 godzin, a nie 150, jak zaznaczył oferent. Obliczony w ten sposób koszt szkolenia jest zatem inny niż podany przez wykonawcę. Co należy zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Wykonawca wskazał końcowe wynagrodzenie zgodnie z naszymi wymaganiami jako kwotę brutto. Poinformował również o cenach netto. Odliczając VAT w wysokości 23%, wychodzi jednak inna suma. To samo dotyczy cen jednostkowych. Podanie kwot netto nie było przez nas wymagane. Prawdopodobnie cena za realizację zamówienia została wyliczona z zastosowaniem niewłaściwego podatku od towarów i usług. Czy powinniśmy odrzucić ofertę?

czytaj więcej »

Pierwsze wyniki analizy ogłoszeń w zakresie stosowania kryteriów oceny ofert wskazują, że zaszły zmiany. Odsetek postępowań, w których cena stosowana była jako jedyne kryterium, uległ zmniejszeniu. Po miesiącu od wejścia w życie znowelizowanych przepisów w tym zakresie, w przypadku postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartościach poniżej progów UE, odsetek ogłoszeń, w których jako jedyne kryterium wskazano cenę, spadł z 93% do poziomu 33%. Natomiast w postępowaniach o wartościach powyżej progów UE – z 85% do poziomu 45%.

czytaj więcej »

Sąd Najwyższy rozpozna skargę kasacyjną prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącą udzielania zamówień wspólnych przez podmioty posiadające status zamawiających i nieposiadające tego statusu. Zdaniem prezesa UZP z przepisów ustawy Pzp taki zakaz nie wynika.Postanowienie Sądu Najwyższego z 3 grudnia 2014 r.; sygn. akt I CSK 207/14

czytaj więcej »

wiper-pixel