WYDANIE ONLINE

Teza W sytuacji, w której zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego, zanim rozpatrzono odwołanie, Krajowa Izba Odwoławcza może wydać wyłącznie rozstrzygnięcie oparte na art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy Pzp, czyli unieważnić umowę, nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu okresu obowiązywania umowy. Niedopuszczalne byłoby nakazanie zamawiającemu wykonania lub powtórzenia czynności lub nakazanie unieważnienia czynności zamawiającego.Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z 3 października 2014 r.; sygn. akt VII Ga 150/14

czytaj więcej »

Obowiązek sprawdzenia podpisów osób występujących w imieniu zamawiającego przez bank, który prowadzi rachunek, na który ma być dokonana zapłata z gwarancji wadialnej, nie kwestionuje bezwarunkowego charakteru gwarancji.Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 listopada 2014 r.; sygn. akt II GSK 1606/13 

czytaj więcej »

Pytanie: W siwz w rozdziale dotyczącym wymagań związanych z wadium jest zapis: „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie" Po nowelizacji umowy zapis ten zmieniony został i otrzymał brzmienie "Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej”. Została wprowadzona zmiana do siwz jednakże w gwarancjach wykonawców pojawiają się zapisy według starych przepisów. Czy można poprawić zapisy gwarancji? Zaznaczam iż kwota i okres obowiązywania są dobre. Czy może można wezwać do wyjaśnień? Co zrobić w takim przypadku?

czytaj więcej »

Pytanie: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Postępowanie jest dopiero na etapie badania ofert. Wykonawca domaga się natychmiastowego zwrotu złożonego wadium. Czy zamawiający w świetle obowiązujących przepisów może zwrócić wadium wykonawcy, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 – przed wyborem oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniem postępowania.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie W 2009 r. zawarliśmy kontrakt na opracowanie projektu z terminem realizacji do 30 września 2010 r. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres rękojmi, który trwa do 2020 r. Dnia 10 września 2010 r. rozwiązaliśmy kontrakt, ponieważ inwestycję usunięto z planu zagospodarowania przestrzennego. Wcześniej odebraliśmy jednak część dokumentacji projektowej i wypłaciliśmy należne za nią wynagrodzenie. Obecnie wykonawca zażądał zwrotu zabezpieczenia pozostawionego na okres rękojmi. Twierdzi, że skoro z opisanych przyczyn inwestycja nie będzie realizowana, to jego odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie istnieje. Jak w tej sytuacji postąpić?  

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Jesteśmy firmą startującą w przetargach na dostawy sprzętu medycznego w placówkach służby zdrowia. Czy mamy jakąś prawną możliwość kontroli realizacji prac przez wybranych wykonawców? Jako firmie starającej się o zamówienie, a której oferta nie była najkorzystniejsza, zależy nam np. na wglądzie w podpisane przez zamawiającego umowy. Chcemy mieć pewność, czy wybrany kontrahent właściwie wywiązuje się z warunków kontraktowych. Czy istnieją jakieś ustawowe regulacje, które umożliwiają pozostałym wykonawcom przeprowadzenie takiego „audytu” w siedzibie zamawiającego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Sporządziliśmy kontrakt, którego integralnymi częściami są m.in. oferta wykonawcy i specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz). Czy muszą być one parafowane przez obie strony kontraktu? W jaki sposób można uniknąć tej, zbędnej – w naszej opinii – formalności? Czy wystarczające będzie sformułowanie „Integralną częścią umowy jest oferta wykonawcy i siwz”? Czy wolno je wówczas pozostawić bez paraf i nie dołączać ich do umowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Czy do zamówień na subrogację można nie stosować ustawy Pzp zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt j ustawy Pzp? Czy umowę dotyczącą tego rodzaju usług wolno podpisać na czas dłuższy niż 4 lata?

czytaj więcej »

Teza Jeżeli zamawiający posiada wiedzę, że informacje wskazane w wykazie złożonym wraz z ofertą nie mają na celu wywołać błędnego wrażenia, a wykonawca jest w stanie spełnić warunki udziału w postępowaniu, nie można mówić o złożeniu nieprawdziwych informacji. Przy ocenie dokumentów uzasadniających ewentualne wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp nie można bowiem pomijać stanu wiedzy zamawiającego.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 27 października 2014 r.; sygn. akt KIO 2106/14

czytaj więcej »

Wykluczenie wykonawcy na skutek podania nieprawdziwych informacji to radykalna czynność, dlatego podanie nieprawdziwych informacji musi być wykazane w sposób niebudzący wątpliwości.

czytaj więcej »

Pytanie: W postępowaniu na usługę szkoleniową, wykonawca, na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia przedłożył wykaz osób, którymi dysponuje oraz podał podstawę dysponowania tymi osobami w formie umów cywilnoprawnych. Ze względu na to, iż była to oferta z najniższą ceną, została wybrana jako najkorzystniejsza. Stosowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane wszystkim wykonawcom. Przed podpisaniem umowy dowiedzieliśmy się, że wybrany wykonawca ogłosił  nabór  osób do przeprowadzenia  tej usługi szkoleniowej. Czy w tej sytuacji należy uznać (zwróciłem się do wykonawcy o przesłanie faxem  zawartych umów  ze wskazanymi osobami - bezskutecznie), że wykonawca złożył nieprawdziwe informacje w ofercie? A jeżeli tak, to czy należy dokonać unieważnienia czynności wyboru oferty i dokonać ponownej oceny ofert?

czytaj więcej »

Pytanie: Posiadamy informacje, iż inny wykonawca składający ofertę nie podał prawdziwych informacji dotyczących swojej działalności. W postępowaniu niezbędne były jedynie oświadczenia, bez składania jakichkolwiek dokumentów. Czy jest jakiś sposób do zmuszenia zamawiającego do sprawdzenia złożonych oświadczeń? Czy ewentualnie przedstawiona sytuacja może stanowić zarzut odwołania?

czytaj więcej »

Stosownie do art. 180 ust. 1 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie tej ustawy. Z tego też względu odwołanie można wnieść od bezprawnego działania lub zaniechania zamawiającego, a nie na czynności oferenta, który bezpodstawnie zastrzegając pewne informacje, łamie zasadę jawności postępowania.

czytaj więcej »

Pytanie: Po odrzuceniu odwołania przez KIO bez jego merytorycznego rozstrzygnięcia, wykonawca przedłożył nam dowody, które wg niego potwierdzają niespełnienie warunku udziału w postępowaniu i poświadczenie nieprawdy przez wybranego wykonawcę, którego oferta została wybrana. Ponadto oferent wystąpił do Prezesa UZP o przeprowadzenie kontroli postępowania. Jeszcze nie podpisaliśmy umowy. Czy możemy na tym etapie wszcząć postępowanie wyjaśniające i żądać od wybranego wykonawcy dodatkowych informacji i na jakiej podstawie?

czytaj więcej »

Na gruncie nowej dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych podstawowym dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Pełnej dokumentacji potwierdzającej spełnianie warunków udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał jedynie od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

czytaj więcej »

Komisja Europejska prowadzi negocjacje w sprawie międzynarodowej umowy handlowej dotyczącej m.in. zwiększenia dostępu do rynku zamówień publicznych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Ma ona przysłużyć się do uzupełnienia Porozumienia w sprawie Zamówień Rządowych (GPA).

czytaj więcej »

wiper-pixel