WYDANIE ONLINE

Teza Zamawiający korzystając z uprawnienia, jakie daje mu art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, wyjaśnia złożone przez wykonawcę oświadczenie woli. Wyjaśnienie treści oferty stanowi ,,narzędzie’’ zamawiającego, dzięki któremu ma możliwość pozyskania dodatkowych informacji, co w przypadkach wątpliwości, czy też niejasności co do treści złożonej oferty pozwala mu na należytą ocenę sytuacji. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 28 listopada 2014; sygn. akt KIO 2387/14

czytaj więcej »

Teza Termin na wniesienie odwołania zawsze będzie liczony od dnia przesłania stosownej informacji, stanowiącej podstawę do jego sporządzenia, a nie od daty doręczenia tej informacji. W związku z możliwością zastosowania innych niż bezpośrednie formy komunikacji, tj. faksu czy drogi elektronicznej, ustawodawca dla innego sposobu przekazania informacji wydłużył termin na wniesienie odwołania z 10 do 15 dni.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 18 listopada 2014 r.; sygn. akt KIO 2381/14

czytaj więcej »

Teza Do kategorii usług powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych możemy zaliczyć jedynie usługi, które poprzez swoją powszechność znane są przeciętnemu nabywcy, a przez szeroką dostępność ukształtowany jest ich standard, który dla przeciętnego klienta jest łatwy do zdefiniowania. A zatem sprzątanie pomieszczeń biurowych należy uznać za usługi powszechnie dostępne, o ustalonych standardach jakościowych. Są to bowiem usługi bieżącego użytku, służące zaspokojeniu podstawowej potrzeby, jaką jest utrzymanie obiektów biurowych i ich bezpośredniego otoczenia w czystości.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 28 listopada 2014 r.; sygn. akt KIO 2395/14

czytaj więcej »

W wyniku ostatniej nowelizacji w systemie zamówień publicznych, która weszła w życie 19 października 2014 r., zaszły bardzo istotne zmiany w zakresie określania kryteriów oceny ofert. Aktualnie zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie W postępowaniu przetargowym na dowóz dzieci do szkół wykonawca podał w swojej ofercie następujące kwoty za 1 km trasy: brutto – 6,50 zł, VAT 8% – 0,52 zł, netto – 5,98 zł. Z analizy rachunkowej wynika, że wykonawca obliczył podatek od kwoty brutto. Czy możemy potraktować to jako oczywistą omyłkę rachunkową i poprawić VAT oraz wartość brutto, przyjmując kwotę netto 5,98 zł?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie W przetargu na świadczenie usług pocztowych zamawiający zmodyfikował siwz, co przełożyło się na zmiany w formularzu cenowym. Wykonawca złożył kalkulację na druku formularza sprzed modyfikacji. Ogólna liczba przesyłek wynosi 35 700. Różnica w przesyłkach między nowym a starym formularzem to 50 sztuk. Zaoferowana cena wynosi 161.200 zł. Gdyby wykonawca złożył ofertę na właściwym formularzu, cena oferty byłaby o 286 zł wyższa. Czy przeoczenie należy poprawić jako tzw. inną omyłkę niepowodującą istotnych zmian w treści oferty?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku w zakresie doświadczenia i został wezwany do uzupełnienia dokumentów. Wskazał wówczas roboty zapożyczone od podmiotu trzeciego będącego jednocześnie podwykonawcą. Pierwotnie w złożonej ofercie nie podał, że będzie podzlecał prace. Czy wolno mu teraz powoływać się na pomoc wcześniej niewskazanego podwykonawcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Bank – wykonawca wniósł wadium, składając gwarancję bankową, którą sam sobie wystawił. Czy miał do tego prawo, czy należy go wykluczyć z postępowania?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie W toku badania ofert wezwaliśmy wykonawcę do złożenia wyjaśnień. Wątpliwości dotyczyły jednej z referencji. Nie zawierała ona informacji potwierdzających, że wykonawca zrealizował zadanie, jakiego żądaliśmy. W odpowiedzi otrzymaliśmy nowe referencje i poprawiony wykaz robót budowlanych zawierający inne niż pierwotnie wskazane w ofercie zadania. Były one realizowane w latach 2012–2013 i spełniają określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) warunki. Jednak wykaz opatrzono bieżącą datą, tzn. po upływie terminu składania ofert. Czy ofertę należy odrzucić?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Czy powołując się na wiedzę i doświadczenie podmiotu trzeciego, który będzie jednocześnie podwykonawcą zamówienia, należy załączyć dla niego do oferty aktualne dokumenty typu odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia z ZUS bądź urzędu skarbowego?

czytaj więcej »

wiper-pixel