WYDANIE ONLINE

Wykonawca, który dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu  wykazuje określony potencjał, musi dysponować nim w realny sposób. A zatem jeśli ubiega się o udzielenie dwóch zamówień, które będą realizowane w tym samym czasie, nie powinien wskazywać w ofercie jednakowych zasobów kadrowych czy technicznych. Z kolei zamawiający jest zmuszony zbadać, na ile wykonawca faktycznie będzie w stanie spełnić obietnice przedstawione w dokumentach złożonych wraz z ofertą.  

czytaj więcej »

Teza Działanie zamawiającego, który za pomocą dodatkowych kryteriów przyznaje punktacje za każde zrealizowane zamówienie i zmierza do zakwalifikowania do dalszego etapu negocjacji z ogłoszeniem jedynie pięciu wykonawców, stanowi obiektywny i niedyskryminacyjny sposób wyłonienia podmiotów, gwarantujących należytą realizację zamówienia. Zachowanie takie znajduje oparcie w przepisach Pzp i nie stanowi naruszenia art. 57 ust. 3 ustawy Pzp.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 18 grudnia 2014 r.; sygn. akt KIO 2562/14

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Przy sprawdzaniu ofert wykryłam rozbieżność w datach realizacji wykazywanych zamówień pomiędzy załączonym poświadczeniem, a wykazem usług. Czy w takim przypadku zwracam się do wykonawcy o: wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie prawidłowych dat czy poprawne uzupełnienie wykazu usług zgodnie z załączonym poświadczeniem?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Oferent będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą złożył zaświadczenie z ZUS z innym adresem niż podany w pozostałych dokumentach i ofercie. Ponadto w wykazie doświadczenia oraz referencjach mamy datę realizacji wykazywanego zamówienia 26.07–14.12.2014 r. Czy wezwanie do wyjaśnienia będzie w tych przypadkach wystarczające? Innego wykonawcę wezwaliśmy do uzupełnienia dokumentów. Otrzymaliśmy stosowne zaświadczenie oraz pismo z wyjaśnieniami, ale z podpisami osób nieuprawnionych do reprezentowania oferenta. Czy, w związku z tym, należy wymagać przedstawienia stosownego pełnomocnictwa? Jaką datę powinno mieć umocowanie?

czytaj więcej »

Teza Kryteria oceny ofert mają pozwolić zamawiającemu wybranie oferty najkorzystniejszej. Jednak kryteria te nie mogą naruszać art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Dlatego nawet pośrednie ograniczenie dostępu do zamówienia musi być oceniane przez pryzmat uzasadnionych potrzeb zamawiającego. Określenie tych potrzeb jest zarówno uprawnieniem jak i obowiązkiem zamawiającego, a ani wykonawcom, ani Izbie nie przysługuje prawo do narzucenia zamawiającemu konkretnych rozwiązań nie znajdujących odzwierciedlenia w jego potrzebach.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 18 grudnia 2014 r.; sygn. akt KIO 2559/14

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Ustaliliśmy, iż okres gwarancji będzie stanowił kryterium oceny ofert (10%). Czy można przyznać minimum punktów za gwarancję, np. 36 miesięcy, a następnie dodatkowe punkty według skali 36 miesięcy – 0 pkt, 40 miesięcy – 4 pkt, 50 miesięcy – 7 pkt, 60 miesięcy – 10 pkt? A może zastosować typowy wzór matematyczny, np.: gwarancja badana/najwyższa oferowana gwarancja 10% = ........? Licząc zgodnie z wzorem, wykonawca, który zaoferuje 36 miesięcy, czyli wymagane minimum, otrzyma punkty, a tego chcielibyśmy uniknąć. Czy można wskazać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz), że do obliczenia punktów zgodnie z wzorem będą brani pod uwagę wykonawcy, którzy zaoferują gwarancję dłuższą niż minimalnie wymagana? Taki sam problem dotyczy kryterium terminu realizacji zamówienia.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Czy kryterium ceny (wskazane jako jedyne w postępowaniu) można zastosować przy zamówieniu np. na usługę druku książki, co do której podajemy konkretne parametry techniczne: format, rodzaj papieru i oprawy? Wydaje się, że spełnione są obie przesłanki, tj.: usługa druku może być powszechnie realizowana i nie ma ona specjalistycznego charakteru, niezależnie od wykonawcy otrzymamy taki sam produkt, o ustalonych przez nas standardach jakościowych, tj. konkretnych parametrach technicznych.

czytaj więcej »

Zamawiający prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem był zakup transformatora. Stosownie do art. 22 ust. 3 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp opisał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia. Zamawiający zastrzegł, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu transformatora blokowego o wartości nie mniejszej niż 2.000.000 zł.

czytaj więcej »

Ustawodawca przewidział określone wymagania dotyczące treści i formy odwołania. Niektóre z nich mają charakter instrukcyjny i ich niedopełnienie nie wpływa na możliwość jego rozpatrzenia. Część braków może być uzupełniona, inne zaś skutkują tym, że KIO nie będzie mogła wydać merytorycznego rozstrzygnięcia (wyroku) w sprawie. Warto znać niezbędne elementy odwołania, aby zapobiec w takiej sytuacji chociażby utracie wpisu.

czytaj więcej »

wiper-pixel