WYDANIE ONLINE

Teza Nie istnieją przeszkody we wniesieniu wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej, w której treści gwarancji ujęty został jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy Pzp przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dlatego też obowiązki, jakie ustawa kształtuje w stosunku do wykonawcy, będą dotyczyły tych wykonawców, którzy wspólnie biorą udział w postępowaniu.

czytaj więcej »

Europejski Trybunał Sprawiedliwości nie będzie już orzekał w sprawie niezgodności z prawem europejskim przepisów ustawy Pzp w zakresie przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania o zamówienie. Postępowanie dotyczące sprawy C-162/14 zostało zakończone.

czytaj więcej »

Teza Dokumentem, który może potwierdzić, że wykonawca nie zalega ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, może być decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych umarzającą należności. Jednak decyzja ZUS musi być wydana przed upływem terminu składania ofert.

czytaj więcej »

Pytanie: Problem W postępowaniu na zamówienie materiałów reklamowych żądaliśmy następujących dokumentów potwierdzających, że oferowana dostawa spełnia nasze wymagania: podpisanego formularza „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz kolorowego zdjęcia oferowanego przedmiotu (w tym przypadku chodziło o fotografię torby). Wykonawca załączył te dokumenty, ale torba ze zdjęcia – w naszej ocenie – nie spełniała wymagań. Wykonawcę – w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp – wezwano do wyjaśnień, czy zaoferowany przez niego przedmiot odpowiada wszystkim określonym w siwz parametrom. Oferent udzielił odpowiedzi twierdzącej, ale załączył zdjęcie zupełnie innej torby, tym razem spełniającej wymagania. Odrzuciliśmy jego ofertę na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp jako niezgodną z siwz i z uwagi na jej niedozwoloną zmianę. Czy takie działanie było poprawne?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem Prowadzimy postępowanie na wymianę stolarki okiennej. W odniesieniu do tego typu robót nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Czy w siwz wolno nam wymagać, aby wykonawca wykazał, że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem W postępowaniu wpłynęło 10 ofert. Trzy pierwsze zostały odrzucone, ponieważ zawierały rażąco niską cenę. Czwarty w kolejności wykonawca – w odpowiedzi na wezwanie – nie uzupełnił dokumentów, wobec czego zostanie wykluczony z postępowania. Czy należy zatrzymać mu wadium?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem W jaki sposób należy oceniać oferty w kontekście art. 90 ust. 1 pkt 1 pod kątem rażąco niskiej ceny? Zamawiający nie wymagał od wykonawcy, by ten zatrudniał pracowników na umowy o pracę. Czy wobec tego powinien badać cenę oferty pod kątem zastosowania do niej minimalnego wynagrodzenia za pracę?

czytaj więcej »

Teza Zastosowanie dwóch kryteriów cenowych w postępowaniu prowadzonym po 19 października stanowi wadę postępowania mającą charakter nieusuwalny. Niezastosowanie żadnego kryterium pozacenowego stanowi bowiem naruszenie art. 91 ust. 2 i 2a ustawy Pzp.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Zamawiający przeprowadził postępowanie na zakup części zamiennych do samochodów. W opisie przedmiotu zamówienia wyszczególnił katalog najczęściej kupowanych elementów oraz wskazał pojazdy, które posiada i do których będzie nabywał części. Kryteriami oceny ofert były cena oraz wysokość marży. Na cenę oferty składały się wartości części wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia. Wysokość marży dotyczyła natomiast nieskatalogowanych części, które zamawiający zakupi do pojazdów wymienionych w siwz. Czy zastosowane kryteria są wadliwe? Czy postępowanie powinno zostać unieważnione? Największą liczbę punktów w prowadzonym postępowaniu otrzymała droższa oferta z korzystniejszą marżą.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie W postępowaniu na roboty budowlane dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie o tej czynności zamieściliśmy na naszej stronie WWW. Wybranemu wykonawcy wyznaczyliśmy termin podpisania umowy na 3 września 2013 r. Zwrócił się jednak do nas z prośbą o przesunięcie tej daty z uwagi na to, że nie może w wyznaczonym terminie wnieść zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zaproponował, aby dokonać formalności 9 września 2013 r., na co wyraziliśmy zgodę. Także tego terminu nie dotrzymał. Przed dniem podpisania kontraktu wykonawca poinformował, że w dalszym ciągu nie jest w stanie wnieść zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zaznaczył też, że poinformuje nas, gdy już będzie mógł podpisać kontrakt. Przedłużył jednocześnie okres związania ofertą oraz ważność wadium o 30 dni. Wystąpiliśmy więc do pozostałych uczestników postępowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o taki sam czas. Naszym zdaniem wykonawca uchyla się od podpisania umowy. Co należy w tej sytuacji zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem Mam wątpliwości, jak postąpić w sytuacji, gdy dokument przesłany przez wykonawcę na żądanie zamawiającego nie potwierdza spełnienia warunków z art. 22 ustawy Pzp na dzień otwarcia ofert. Czy trzeba wykluczyć oferenta z procedury i zatrzymać mu wadium?   

czytaj więcej »

wiper-pixel