WYDANIE ONLINE

Teza Niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinna wynikać z wymagań zamawiającego zapisanych w sposób jednoznaczny. Odrzucenie oferty może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy uchybienia w niej popełnione są na tyle znaczące, że wywierają wpływ na wykonanie umowy i to wpływ tego rodzaju, iż wykonanie umowy zgodnie z opisanymi wymaganiami zamawiającego jest niemożliwe.

czytaj więcej »

Pytanie: Problem Planujemy przeprowadzić przetarg nieograniczony z zastosowaniem art. 5 ust. 1 ustawy Pzp na wynajem mieszkań i apartamentów. Chcemy w kryterium pozacenowym punktować liczbę i dostępność w tym samym czasie apartamentów różnych rodzajów. Czy fakt posiadania lub dysponowania takimi apartamentami dotyczy spełnienia podmiotowego warunku udziału w postępowaniu wskazanego w art. 22 ust. 1 pkt 3 tj.  dysponowania potencjałem technicznym? Czy w takim przypadku, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie dokumentów, należy żądać od wykonawców wykazu wyposażenia zakładu? Czy konieczne jest użycie sformułowania „wykaz narzędzi i urządzeń technicznych” czy też można żądać po prostu wykazu dostępnych apartamentów?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem W przetargu nieograniczonym wykonawca przesłał nam ofertę pocztą elektroniczną. Czy ofertę należy oceniać tak jak pozostałe a następnie na koniec postępowania poinformować właściwy podmiot o jej odrzuceniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem: Ogłosiliśmy postępowanie w trybie zapytania ofertowego (wartość zamówienia poniżej 30.000 euro) na usługi. Nie została określona stawka VAT, jaką oferenci mają zastosować. W postępowaniu oferty złożyło 5 oferentów. Jeden z nich zaproponował stawkę VAT 23%, pozostali – 8%. Oferta z 23% stawką podatku okazała się najkorzystniejszą. Zamawiający określając wartość zamówienia również ustalił stawkę VAT 23%. W związku z powyższym proszę o opinię czy zamawiający może dokonać wyboru oferty z 23% VAT (stawka podstawowa), czy ofertę tę należy odrzucić?

czytaj więcej »

Teza Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp odpowiednie modyfikacje wysokości wynagrodzenia mogą mieć miejsce jedynie wówczas, gdy zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Zasadne zatem jest zobowiązanie wykonawcy do wykazania wpływu zmian regulacji na koszty wykonania zamówienia. Wprowadzenie zapisu o waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy jedynie na podstawie jego oświadczenia mogłoby prowadzić do bezpodstawnego podnoszenia wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Po zawarciu umowy o zamówienie publiczne mogą zaistnieć różnego rodzaju okoliczności determinujące np. zmianę sposobu jej realizacji bądź zmianę rozliczeń miedzy zamawiającym a wykonawca. I tak jeśli dojdzie do zmian regulacji określających między innymi stawki podatku, czy minimalnego wynagrodzenia nastąpi waloryzacja wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Teza Zasadą w postępowaniu o zamówienia publiczne jest to, że ewentualne nieścisłości, braki informacyjne, niezgodności z siwz i omyłki powinny być usunięte na podstawie działań zamawiającego. Jeśli wykonawca nie złoży dokumentu potwierdzającego, że oferowane dostawy odpowiadają specyfikacji, zamawiający powinien zwrócić się do wykonawcy o uzupełnienie dokumentu, z tym zastrzeżeniem, że uzupełnienie nie może zmieniać treści oferty, sprzeciwia się temu bowiem przepis art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.

czytaj więcej »

Pytanie: Problem Jaką kolejność czynności w postępowaniu powinien przyjąć zamawiający? Czy należy: wezwać do wyjaśnia rażąco niskiej ceny, a potem podjąć decyzję dotyczącą odrzucenia oferty bez wezwania do uzupełnienie dokumentów, najpierw wezwać do uzupełnienia dokumentów, a później do wyjaśnienia ceny, w tym samym piśmie wezwać do wyjaśnienia ceny i uzupełnienia dokumentów? Czy do oceny oferty pod kątem rażąco niskiej ceny bierze się pod uwagę wynagrodzenie oferty brutto czy netto?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów gastronomicznych. Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że posiadają aktualne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, tj. na odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Do przetargu przystąpiła firma, która posiada zezwolenie na odbiór i transport, natomiast odnośnie zagospodarowania – unieszkodliwiania wskazała podwykonawcę. Do oferty załączyła umowę między wykonawcą a inną firmą świadczącą usługi utylizacji. Wezwaliśmy oferenta do uzupełnienia zezwolenia. W odpowiedzi poinformował nas, że wskazał podwykonawcę, który będzie świadczył przedmiotową usługę. Siwz dopuszcza powierzenie podwykonawcom wszystkich części zamówienia. Czy możliwe jest powoływanie się na uprawnienia podmiotu trzeciego?

czytaj więcej »

Często zdarza się, że wykonawcy, z różnych przyczyn, doręczają zamawiającemu swoje oferty bezpośrednio przed końcem terminu na dokonanie tej czynności. Oferta, która została dostarczona tuż przed upływem terminu, jest złożona o czasie, nawet w sytuacji, kiedy pracownik zamawiającego jej jeszcze nie zarejestrował. Za złożenie oferty należy uznać wejście do pokoju w siedzibie zamawiającego osoby, która ją dostarcza. Samo wpisywanie, czyli rejestrowanie oferty, jako czynność techniczna wykracza już poza pojęcie składania oferty. Jest to o tyle ważne, że błędne uznanie oferty za spóźnioną i niedokonanie jej otwarcia w przewidzianym terminie może mieć fatalne skutki dla postępowania. Jest to czynność, której nie można powtórzyć. W związku z tym nie jest możliwie dokończenie przerwanego czy nie w pełni przeprowadzonego otwarcia ofert.  

czytaj więcej »

wiper-pixel