WYDANIE ONLINE

Teza: Ominięcie w treści oferty informacji istotnych dla oceny oferty co do zasady stanowi poważną jej wadę i prowadzi do niemożliwości jej oceny. Jednak w pewnych okolicznościach można przyjąć metody działania, które – pomimo takiego braku – umożliwią ocenę oferty przy wykorzystaniu zasad interpretacji oświadczenia woli oraz zasad logiki. Przy jasno i dokładnie określonych wymogach czy parametrach minimalnych/maksymalnych ocenianych w ramach kryteriów oceny ofert może okazać się, że taką lukę da się w sposób obiektywny uzupełnić, a zamawiający zamiast odrzucić ofertę wykonawcy, będzie mógł przyznać mu minimalną liczbę punktów w tym kryterium (tzn. najczęściej 0 punktów).

czytaj więcej »

Teza: Wskazany w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp wyznacznik „wartość zamówienia”, do którego należy odnieść cenę ofertową, aby stwierdzić, czy nie jest rażąco niska, należy interpretować jako wartość szacunkową danego, konkretnego zamówienia. Chodzi o kwotę netto obliczoną z należytą starannością, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, do której to należy doliczyć VAT, właściwy dla danego przedmiotu zamówienia.

czytaj więcej »

Pytanie: Problem Czy najpierw bada się oferty w stosunku do rażąco niskiej ceny, a po ewentualnych pozytywnych wyjaśnieniach sprawdza się ofertę i wzywa do uzupełnienia w trybie art 26 ust. 3 ustawy Pzp oraz poprawia ewentualne omyłki pisarskie, rachunkowe lub inne?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem W związku z nowelizacją art. 90 ust. 1 ustawy Pzp proszę o interpretację, czy w każdej sytuacji, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości szacunkowej lub 30% od cen pozostałych ofert, należy przeprowadzać czynności wyjaśniające? Czy są to czynności obligatoryjne?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem: Przygotowuję przetargi na dostawy produktów spożywczych do stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz paliwa do pojazdów będących w posiadaniu gminy. Umowy będą obowiązywać przez rok budżetowy. Czy w świetle przepisów nowelizacji do tych dwóch zamówień mogę zastosować tylko kryterium cenowe? Jak opisać w załączniku do protokołu koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem: Jak interpretować przepis art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych: „Kryterium ceny będzie mogło być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe”? Co konkretnie oznaczają sformułowania „przedmiot powszechnie dostępny” oraz „ustalone standardy jakościowe”? Czy budowa drogi spełnia te warunki i w postępowaniu na jej realizację wolno zastosować jedynie kryterium ceny?

czytaj więcej »

Teza: Wykonawca pochodzący z innego państwa musi wykazać, że obowiązujące tam prawo wyklucza możliwość nabycia doświadczenia w zakresie wymaganym w kwestionowanych przez niego postanowieniach siwz. Jeśli nie przedstawił on żadnych dowodów na to, aby takie regulacje obowiązywały, zarzuty wskazane przez niego w odwołaniu okażą się bezzasadne.

czytaj więcej »

Pytanie: Problem: Na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonawca X składający ofertę załączył do niej wykaz wykonanych robót. Wpisał w nim roboty budowlane zrealizowane na rzecz wykonawcy Y, załączając także referencje wystawione przez firmę Y potwierdzające, że firma X wykonywała dla nich prace drogowe z należytą starannością, terminowo i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wątpliwość budzi fakt, że z referencji nie wynika, że firma X była podwykonawcą firmy Y. Ponadto referencje zostały podpisane przez kierownika budowy firmy Y i opatrzone firmową pieczęcią. Czy można uznać, że ą prawidłowe? Czy z referencji musi wynikać fakt podwykonawstwa oraz kto jest uprawniony do ich wystawienia?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem: Czym różni się gwarancja od rękojmi? Na jaki okres możemy żądać obydwu tych zabezpieczeń w odniesieniu do robót budowlanych zlecanych zgodnie z ustawą Pzp w trybie przetargu nieograniczonego? Czy rękojmia może być dłuższa niż 3 lata? Czy są jakieś ograniczenia w tym względzie? Na jaki czas zamawiający może żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania robót?

czytaj więcej »

Już w lipcu będą obowiązywały przepisy, które zobowiązują zamawiającego do doliczania do przedstawionej ceny podatku, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nowelizacja ma na celu zagwarantowanie równego traktowania wykonawców, zapewnienie uczciwej konkurencji oraz ochrony zamawiającego przed zaciąganiem zobowiązań pieniężnych ponad planowane potrzeby.

czytaj więcej »

Zamawiający, jeśli chce skorzystać z weryfikacji wykonawców na podstawie art. 24 ust. 2a Pzp, musi zamieścić o tym informację w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Ustawodawca nie dał jednak przyzwolenia na kształtowanie własnych przesłanek wykluczenia, tym bardziej tych, które są wymierzone w konkretnego przedsiębiorcę. Jeśli więc zamawiający formułując przesłanki wykluczenia wykroczy poza przepisy Pzp, nie będzie mógł w ogóle skorzystać z art. 24 ust. 2a ustawy Pzp.

czytaj więcej »

wiper-pixel