WYDANIE ONLINE

Teza Całkowicie dowolne wpisanie przez zamawiającego produktu innego, niż faktycznie zaoferował wykonawca, nie mieści się w dyspozycji art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, nawet jeśli wartość „poprawionych” pozycji jest nieznaczna. Zmiana zakresu oferowanego asortymentu w taki sposób, że będzie on obejmował całkowicie inne przedmioty aniżeli wyspecyfikowane w ofercie, jest zawsze zmianą istotną.

czytaj więcej »

W wezwaniu do uzupełnienia oferty o dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiającemu nie przysługuje prawo do ograniczenia formy, w jakiej dokumenty te mogą zostać złożone, gdyż forma ta wynika wprost z § 7 rozporządzenia w sprawie dokumentów. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Taka teza płynie z wyroku Sądu Okręgowego w Kaliszu z 26 marca 2015 r.; sygn. akt II Ca 675/14.

czytaj więcej »

Pytanie: Problem Wykonawca do oferty na zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi wpisał na potwierdzenie warunku wiedzy i doświadczenia roboty budowlane wykonane na rzecz naszej jednostki. Załączył wystawione przez nas poświadczenie, w którym wskazano: „Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Termin zobowiązań umownych został przekroczony o 15 dni. Z tytułu przekroczenia realizacji zamówienia wykonawca zapłacił karę umowną. Mimo to, w naszej ocenie, prace zostały wykonane należycie”. Czy w związku z tym przedłożone poświadczenie potwierdza warunek? Czy w sytuacji gdy wykonawca zapłaci kary umowne, zamawiający może wystawić mu poświadczenie wykonanych robót, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem Oferent zmienił swoją nazwę oraz siedzibę. Jednak z pełnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego wynika, że jest to ten sam podmiot. Czy w takiej sytuacji powinniśmy uznać jego doświadczenie i poświadczenia oraz referencje wystawione na poprzednią firmę?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem Wykonawca nie potwierdził, że spełnia warunek (wykazana przez niego robota budowlana nie odpowiadała wszystkim wymaganiom). Został wezwany do uzupełnienia wykazu robót. Czy aktualnie może powołać się na potencjał podmiotu trzeciego, jeśli pierwotnie w ofercie nie wskazał podwykonawcy?

czytaj więcej »

Teza Powołanie się na udostępnienie przez podmiot trzeci wiedzy i doświadczenia bez udziału tego podmiotu w realizacji zamówienia jest jedynie pozornym powołaniem się na potencjał tego podmiotu, a nie realnym. Wykonawca musi udowodnić, że będzie dysponował potencjałem podmiotu, na którego zdolności się powołał.

czytaj więcej »

W ramach budowy jednolitego rynku w 2014 roku Parlament Europejski i Rada przyjęły pakiet 3 nowych dyrektyw w zakresie zamówień publicznych. Wszystkie państwa członkowskie mają 2 lata na wdrożenie przepisów dyrektyw do porządków prawnych (termin ten upływa 18 kwietnia 2016 r.) oraz 4 lata na transpozycję przepisów dotyczących elektronizacji zamówień publicznych, tzw. systemu e-zamówień.

czytaj więcej »

Pytanie: Problem Prowadzimy postępowanie na zamówienie robót budowlanych. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy, dlatego od wykonawców zażądaliśmy złożenia szczegółowej kalkulacji ceny. W złożonym kosztorysie należało podać wyłącznie ceny jednostkowe netto – bez stawki VAT oraz wartości brutto. Wykonawcy wskazali zatem jedynie ostateczną cenę brutto. Jak poprawić oczywiste omyłki w kosztorysach w odniesieniu do poszczególnych cen, jeżeli nie znamy wysokości doliczonego VAT? Ponadto wykonawcy: błędnie opisali pozycje, nie wycenili pewnych elementów lub w ogóle je pominęli albo podali właściwą podstawę wyceny (np. KNR), ale w niepełny lub błędny sposób wskazali opis. Jak ocenić takie oferty? Proszę o wskazanie orzecznictwa w tym zakresie.

czytaj więcej »

wiper-pixel