WYDANIE ONLINE

To wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dane zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeśli zastrzega wykaz doświadczenia, to powinien np. przedstawić zapisy umowne, które uniemożliwiają mu ujawnienie określonych informacji czy korespondencję w tej sprawie wymienioną z kontrahentami. Z kolei w przypadku utajniania wykazu osób nie wystarczy powołać się na okoliczność, że jego ujawnienie narazi wykonawcę na zerwanie współpracy z danym specjalistą i związane z tym straty. Oferent ma każdorazowo obowiązek wykazać, że utajniana przez niego informacja ma określoną wartość gospodarczą. 

czytaj więcej »

Pytanie: Problem Zamawiający zamierza ogłosić przetarg na robotę budowlaną. Chce jednak zrealizować mniejszy zakres prac niż opisany w przygotowanej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej: STWiOR). Czy wszczynając postępowanie, można opisać przedmiot zamówienia poprzez załączenie do siwz całej dokumentacji projektowej wraz ze STWiOR oraz podanie w zakresie zamówienia jedynie części robót, które będą realizowane? Czy dokumentacja projektowa musi być w pełni zgodna z zakresem realizowanego zamówienia?

czytaj więcej »

Teza Zamawiający nie może usprawiedliwiać braku wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia stwierdzeniem, że wykonawca powinien uwzględnić w wycenie oferty wszystkie ryzyka. Celem zamawiającego powinno być bowiem dążenie do realizacji zamówienia, wyrażające się we współpracy z wykonawcą i podejmowaniu wszelkich możliwych działań zmierzających do realizacji umowy. Obarczenie zaś wykonawcy konsekwencjami zaniechań i działań zamawiającego nie służy powyższemu celowi w żaden sposób.

czytaj więcej »

Teza Nie ma przeszkód, aby podmiot zobowiązany do stosowania ustawy Pzp wspólnie z podmiotem, który nie ma takiego obowiązku, razem udzielili zamówienia publicznego. Z przepisów ustawy Pzp nie wynika zakaz wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego przez podmioty o niejednorodnym statusie.

czytaj więcej »

Pytanie: Problem Czy w opisie przedmiotu zamówienia można użyć określenia „wyprodukowany w 2014 roku"? Jeśli nie, to w jaki sposób określić maksymalny wiek przedmiotu dostawy, o ile w ogóle można to zrobić?

czytaj więcej »

Teza Po nowelizacji ustaw Pzp na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania już na etapie składania zastrzeżonych informacji spełnienia wszystkich przesłanek wymienionych w przepisie art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Konieczne jest zatem określenie rodzaju informacji oraz udowodnienie, iż posiada ona dla wykonawcy wartość gospodarczą i podjął on działania mające na celu zachowanie poufności takiej informacji.

czytaj więcej »

Teza To na zamawiającym spoczywa obowiązek wyjaśnienia przyczyn, które zdecydowały o odrzuceniu oferty czy też wykluczeniu wykonawcy z postępowania. To zamawiający, a nie wykonawcy podejmują czynności w postępowaniu, a zatem nie można przerzucać na wykonawców odpowiedzialności za uchybienia leżące po stronie zamawiającego.

czytaj więcej »

Pytanie: Problem W przetargu na zamówienie o wartości nieprzekraczającej progów unijnych otrzymaliśmy 2 oferty. W terminie związania ofertą wybraliśmy wykonawcę. Po upływie tej daty otrzymaliśmy pismo od przegranego uczestnika z zarzutem nieprawidłowej decyzji w tym zakresie. Jednocześnie żaden z wykonawców nie przedłużył samodzielnie terminu związania ofertą. Jak w tej sytuacji zakończyć postępowanie? Czy wolno nam cofnąć wybór oferty, po to aby unieważnić procedurę? Czy można dokonać tej czynności na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 lub 7 ustawy Pzp? A może nie należy podejmować już żadnych działań, z uwagi na upływ terminu związania ofertą i po prostu nie podpisywać umowy z wybranym podmiotem?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem Czy zamawiający może zawrzeć kontrakt z następnym oferentem, jeżeli dwóch wykonawców – pierwotnie wybrany i następny po nim – nie podpisali go? Czy wolno kilka razy zwrócić się na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp z żądaniem zawarcia umowy do kolejnych podmiotów w rankingu ofert?

czytaj więcej »

Nowa ustawa Pzp ma implementować do polskiego systemu prawnego dyrektywę z 26 lutego 2014 r., co musi nastąpić do 18 kwietnia 2016 r. Biorąc pod uwagę fakt, iż na jesieni czekają nas wybory parlamentarne, a zgodnie z obowiązującą zasadą dyskontynuacji parlament, który kończy swoją kadencję,  zamyka wszystkie sprawy, nad którymi pracował  – przyjęcie jej w terminie pozwalającym zachować przyzwoity termin vacatio legis jest czysto teoretyczne.

czytaj więcej »

Jeżeli w ramach wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający naliczył wykonawcy kary umowne, można je uregulować w inny sposób niż zapłata pieniędzy. Świadczenie kary umownej w postaci pieniężnej zastąpić można świadczeniem w jakiejkolwiek postaci, np. poprzez dostawę produktów, wykonanie dodatkowej roboty budowlanej. Koniecznym warunkiem zastosowania takiego rozwiązania jest brak odpłatności, którego spełnienie gwarantuje pominięcie w takiej sytuacji ustawy Pzp.

czytaj więcej »

Wszystkie kluby parlamentarne poparły projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, który umożliwia stronom zamówienia publicznego negocjowanie waloryzacji płac w chwili ogłoszenia, a nie wejścia w życie przepisów mogących mieć wpływ na wysokość wynagrodzeń.

czytaj więcej »

wiper-pixel