WYDANIE ONLINE

Teza Nie można uznać, że wykonawca wypełnił formularz ofertowy sprzecznie z wymaganiami siwz w zakresie przygotowania oferty, jeśli nie wpisał żadnej nieprawidłowej stawki podatku – ani 8%, ani 23% ani 0%. Nie można wówczas również twierdzić, że doszło do omyłki w określeniu VAT. Wpisany „-” nie oznacza, że oferta została źle skalkulowana.

czytaj więcej »

Pytanie: Problem Wykonawca w ofercie na dostawę materiałów budowlanych zastosował „odwrócony VAT” w dwóch pozycjach asortymentowych,   czyli wpisał stawkę 0%. W innej pozycji o tym samym charakterze wpisał w ofercie 23%VAT, jednak cenę netto i brutto podał taką samą. Po wezwaniu do wyjaśnienia treści oferty wskazał, na jakiej podstawie zastosował „odwrócony VAT” w dwóch pozycjach, a co do trzeciej przyznał, że źle zaoferował stawkę i że również powinna ona wynosić 0%. Teoretycznie nie można uznać sytuacji za oczywistą omyłkę pisarską czy rachunkową. Czy jednak biorąc pod uwagę wyjaśnienia wykonawcy oraz fakt, że VAT nie został doliczony do ceny brutto (co sugeruje, iż wykonawca omyłkowo wpisał jego wysokość – 23% zamiast 0%), można w tym przypadku zastosować art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem Wykonawca w ofercie na dostawę mebli laboratoryjnych w formularzu „Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną” w jednej z pozycji nie dokonał wyceny. W kolumnie cena netto za szt. wpisał wartość, natomiast w pozostałych miejscach tabeli nie oznaczył żadnych danych, tj. ilości zamawianych mebli, wartości netto i brutto. Co w tej sytuacji należy zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem Ogłosiliśmy postępowanie w trybie zapytania ofertowego (wartość zamówienia poniżej 30.000 euro) na usługi. Nie określiliśmy stawki VAT, jaką oferenci mają zastosować. W postępowaniu oferty złożyło 5 podmiotów. Jeden z nich zaproponował 23% VAT, pozostali – 8%. Oferta z 23% stawką okazała się najkorzystniejsza. Zamawiający określając wartość zamówienia, również ustalił 23% VAT. Czy można dokonać wyboru oferty z 23% VAT (stawka podstawowa), czy należy ją odrzucić?

czytaj więcej »

Teza Samo umieszczenie we wzorze umowy o zamówienie publiczne treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp jako klauzuli waloryzacyjnej jest niewystarczające. Intencją ustawodawcy było zobligowanie zamawiających do takiego uregulowania w umowach kwestii zmiany wynagrodzenia wykonawcy, aby w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających uruchomienie mechanizmu waloryzacji strony nie toczyły sporów co do przebiegu tej procedury. Celu tego nie da się osiągnąć, odwołując się tylko do treści samego przepisu, ponieważ  przewiduje on swobodę w uregulowaniu tej kwestii.

czytaj więcej »

Pytanie: Problem W postępowaniu na dostawę karnetów sportowych kryterium oceny ofert był dostęp do minimum 40 obiektów w mieście. Podczas realizacji umowy wybrany wykonawca zakończył współpracę z kilkoma obiektami, a w to miejsce podpisał z innymi. Nadal zatem spełnia kryterium. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) i umowie w postanowieniach mówiących o możliwych jej zmianach nie wymieniono takiego przypadku. Brak w nich także zapisów nakazujących, by lista obiektów była stała przez cały okres realizacji kontraktu. Jak postąpić w tej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem Wykonawca nie wskazał w złożonej ofercie, że będzie korzystał z pomocy podwykonawców. Po podpisaniu umowy zwrócił się do zamawiającego z oświadczeniem, iż zmienił zdanie i część prac chce zlecić innym podmiotom. Czy w takiej sytuacji organizator postępowania powinien się na to zgodzić? Jak właściwie dokonać modyfikacji kontraktu?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem Zamawiający prowadzi postępowanie w celu zawarcia umowy z wykonawcą na 12 miesięcy. Przewiduje w niej możliwość wydłużenia terminu jej obowiązywania o dodatkowe 3 miesiące. Czy w takiej sytuacji przy zmianach umowy należy zastrzec zapisy z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem W wezwaniu do złożenia wyjaśnień zamawiający użył sformułowania: „w związku z powyższym wykonawca jest zobowiązany przesłać do zamawiającego ww. dokumenty do 18 lutego 2015 r. na adres ........ z dopiskiem ........”. W siwz dopuszczono możliwość kontaktu w formie elektronicznej i faksowej. Wykonawca złożył wyjaśnienia we wskazanym terminie e-mailem. Czy prawidłowo dokonał interpretacji, że może w ten sposób porozumiewać się z organizatorem przetargu?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem Jak należy rozumieć zapis ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), zgodnie z którym zamawiający powinien zwrócić się do wykonawcy z wezwaniem do udzielenia wyjaśnień odnośnie do rażąco niskiej ceny „w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert”? Czy to oznacza, iż do średniej arytmetycznej wlicza się również ceny ofert przekraczające wartość zamówienia? W prowadzonym przez nas postępowaniu najniższa cena kształtuje się na poziomie ok. 2 mln zł. Zamawiający przeznaczył na zamówienie 2,7 mln zł. Pozostałych 5 ofert zostało wycenionych na ok. 2,5 mln zł, jedna na 5 mln zł. Te najdroższe oferty mocno zawyżają średnią arytmetyczną, a 3 z nich znacznie przekraczają środki przeznaczone przez zamawiającego na zamówienie. Czy mimo to wlicza się je do średniej, o której mowa w przepisie?

czytaj więcej »

Coraz częściej przedmiotem rozpatrywań Izby są odwołania składane przez wykonawców, których oferty zostały wybrane za najkorzystniejsze w danym postępowaniu. Wykonawcy ci kwestionują oferty swoich konkurentów, którzy uplasowali się na niższych pozycjach „w rankingu”. Za dopuszczalnością wniesienia odwołania przemawiać ma zasada koncentracji środków ochrony prawnej. Zgodnie z nią wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, nie powinien zwlekać z wniesieniem odwołania z zakwestionowaniem niezauważonych przez zamawiającego błędów w ofertach konkurencji, mimo zadowalającego dla siebie wyniku postępowania.

czytaj więcej »

Roboty budowlane wciąż dominują na rynku, stanowiąc 40% wszystkich zamówień publicznych. Liczba udzielonych zamówień publicznych spada, a aukcje elektroniczne przynoszą 150 milionów złotych zysków.

czytaj więcej »

wiper-pixel