WYDANIE ONLINE

Teza Wiedza i doświadczenie mogą być czerpane zarówno w wyniku udostępnienia niematerialnych składników przedsiębiorstwa, jak i określonego personelu związanego z podmiotem udostępniającym omawiane zasoby. W drugim z wyróżnionych przypadków czynnik ludzki stanowi niejako nośnik udostępnionej wiedzy i doświadczenia.

czytaj więcej »

Teza Opisanie zabezpieczonego rezultatu w treści gwarancji bankowej może nastąpić w różny sposób i nie musi polegać na zacytowaniu okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Istotne jest jednak to, aby opis ten nie budził wątpliwości i nie powodował niepewności zamawiającego co do możliwości zaspokojenia się z wadium.

czytaj więcej »

Pytanie: Problem Wykonawca, którego oferta jest w postępowaniu najkorzystniejsza, został wezwany do uzupełnienia dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. We wskazanym terminie nie wykonał tej czynności. Czy zamawiający powinien od razu zatrzymać mu wadium, czy też podjąć postępowanie wyjaśniające, aby ocenić, czy zaniechanie uzupełnienia było przez niego zawinione?

czytaj więcej »

Teza Niedopuszczalne jest interpretowanie przez zamawiającego postawionych wymagań po złożeniu ofert i odpowiednie dostosowanie przyjętej interpretacji pod poszczególnych wykonawców. Zamawiający najpierw precyzuje swoje wymaganie w sposób jasny i klarowny, a dopiero po ich sprecyzowaniu i określeniu w siwz bada oferty w oparciu o postawione warunki.

czytaj więcej »

Pytanie: Problem Zamawiający po ogłoszeniu postępowania zmienił siwz (w zakresie opisu przedmiotu zamówienia). Następnie otrzymał pytania od wykonawców dotyczące nowych zapisów specyfikacji. Czy ma obowiązek udzielić na nie odpowiedzi, mimo iż upłynął termin zadawania pytań?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem W zawartej umowie nie zawarliśmy klauzuli nawiązującej do warunków siwz lub treści oferty. W zapisach kontraktu nie ma też wzmianki o sposobie wykonania zamówienia, w tym w szczególności o jakości i warunkach technicznych dostawy. Ponadto umowa nie wskazuje, że siwz lub załączniki do niej stanowią jej integralną część. Czy przy odbiorze przedmiotu dostawy możemy powoływać się na warunki i wymagania techniczne przewidziane w siwz?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem Udzielane zamówienie nosi nazwę „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1.000.000 zł na sfinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w mieście X przy ul. Y". Jeden z oferentów pyta nas, czy wyrazimy zgodę na zmianę nazwy przedmiotu zamówienia zgodnie z podjętą uchwałą na „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1.000.000 zł na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w mieście X”. Czy wolno nam dokonać takiej modyfikacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem Jakie dodatkowe postanowienia zamawiający zobowiązany jest wprowadzić do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu po ostatniej nowelizacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem Zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentów), aby udowodnić należyte wykonanie zamówienia, należy złożyć poświadczenie. Czy w związku z tym wykonawca ma prawo przedstawić dokument zatytułowany „Referencje”? Jeśli oferent nie może uzyskać poświadczenia, wolno mu złożyć inne dokumenty bądź własne oświadczenie, ale tylko w razie wystąpienia uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze. Jakie to przykładowo sytuacje?

czytaj więcej »

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w mocy pozostają ogólne zasady zawierania umów, w tym zasada lojalności kontraktowej oznaczająca, że zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu jego udzielenia i powinien uczynić wszystko, co możliwe, aby do udzielenia zamówienia doszło.

czytaj więcej »

W przypadku opisywania kryterium jakościowego zamawiający, wymagając pewnych parametrów, często chce docenić zaoferowanie parametrów wyższych i stopniowo w odpowiednich przedziałach przyznaje więcej punktów. Ważne jest to, aby przedziały te były kompletne, gdyż wykonawca, który wstrzeli się w drobny błąd, spowoduje konieczność unieważnienia postępowania. W takiej sytuacji przyznanie punktów zawsze będzie się wiązało z działaniem niezgodnym z ustawą Pzp.

czytaj więcej »

Pytanie: Problem W postępowaniu na usługi cateringu wykonawca – w celu wykazania, iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności – złożył pozwolenie innego podmiotu na prowadzenie działalności gastronomicznej. Czy można udostępniać innym podmiotom takie dokumenty na podstawie art. 26 ust 2b ustawy Pzp?

czytaj więcej »

wiper-pixel