WYDANIE ONLINE

Teza Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty przez zamawiającego w wyniku niesłusznego odrzuceniu pozostałych stanowi rażące naruszenie prawa. Zawarta w takich warunkach umowa w sprawie zamówienia publicznego jest bezwzględnie nieważna od momentu jej zawarcia. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 10 lipca 2015 r.; sygn. akt I C 2/15

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W prowadzonej procedurze dopuściliśmy możliwość złożenia ofert częściowych na 3 zadania. Cena ma charakter ryczałtowy. Siwz zawiera informację, że cenę oferty stanowi wynagrodzenie wskazane w formularzu cenowym. Zamawiający żądał załączenia kosztorysu do oferty. Pewien wykonawca (firma X) wskazał w formularzu ofertowym tylko jedną kwotę, nie przydzielając jej do żadnego z zadań. Pozostali oferenci, zgodnie z siwz, przygotowali osobny formularz do każdej części zamówienia. Ponadto firma X złożyła kosztorys z podziałem na budynki, nie dzieląc go na zadania. Czy powinniśmy odrzucić jej ofertę jako niezgodną z siwz?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Wykonawca w ofercie w odniesieniu do 1 pozycji wskazał stawkę VAT inną niż pozostali. Zamawiający nie określił w formularzu wyceny prawidłowej stawki. Czy należy wezwać wykonawcę do wyjaśnień czy też odrzucić ofertę jako zawierającą błąd w liczeniu ceny?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób zamawiający powinien sprawdzać kosztorysy ofertowe przy zamówieniach na roboty budowlane , np. w programie norma liczone są poszczególne pozycje do 4 miejsc po przecinku, jednak wartość końcowa do 2 miejsc. W momencie sprawdzania rachunkowego wychodzą różnice o 1 gr, 2 gr. Jak powinien postąpić zamawiający w tej sytuacji?

czytaj więcej »

Teza Ustawodawca nie ograniczył środków dowodowych wykonawcy do przedstawienia „pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego”. W konsekwencji wykonawca przedstawiając dowody na dostępność zasobów podmiotu trzeciego, ma prawo do przedstawienia wybranych przez siebie dokumentów potwierdzających istnienie skutecznego zobowiązania. Zamawiający, oceniając otrzymane zobowiązanie, musi ustalić, czy pomimo braku własnego doświadczenia i wiedzy wykonawca posiłkujący się potencjałem podmiotu trzeciego rzeczywiście uzyska jego wsparcie na etapie realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 8 maja 2015 r.; sygn. akt KIO 857/15

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Prowadzimy przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Żądaliśmy, aby wykonawcy dysponowali kierownikiem robót budowlanych. Dwóch wykonawców przedstawiło w swoich ofertach tego samego inżyniera na stanowisko kierownika. Ewentualna współpraca z nim będzie się odbywać na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia. Czy oferty podlegają odrzuceniu?

czytaj więcej »

Pytanie: W postępowaniu na usługi cateringu – w celu wykazania, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności – złożyliśmy pozwolenie innego podmiotu na prowadzenie działalności gastronomicznej. Firma ta udostępnia nam uprawnienia na zasadzie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Zamawiający twierdzi, że jest to niedopuszczalne. Czy ma rację?

czytaj więcej »

Pytanie: Zamawiający otrzymał dwa wnioski w trybie licytacji elektronicznej, z których jeden podpisali wykonawca A, B, C (wspólnicy sp.c.), zaś drugi wniosek spółka z o. o. reprezentowana przez prezesa B (ta sama osoba co B w spółce cywilnej). Z analizy KRS wynika iż wspólnikami spółki z o. o. są A, B i C - 100% udziałów (ci sami co A, B, i C w spółce cywilnej). W obydwu wnioskach widnieje oświadczenie, iż nie należą oni do tej samej grupy kapitałowej. Czy zachodzi tu przynależność do tej samej grupy kapitałowej. Co zrobić w przypadku gdy pomimo złożonego oświadczenia, iż wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej okaże się iż tak nie jest?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jedna osoba może podpisać dwie osobne oferty w przetargu nieograniczonym? Oferty zostały złożone przez dwie różne firmy, różne nazwy osobne nipy i regony, lecz ten sam adres i telefony kontaktowe. Jedna z firm, firma A zawarła porozumienie z firmą B na podwykonawstwo. Porozumienie zawarła ta sama osoba z samą sobą, na pieczątkach jest (Pani X w zastępstwie kierownika firmą A z Panią X Prezes Zarządu firma B). Oferty podpisane są tak jak na porozumieniu Pani X w zastępstwie kierownika firma A z Panią X Prezes Zarządu firma B. W obydwóch ofertach jest oświadczenie, że wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej. Różnica w cenie między jedną firmą A, a firmą B, to nie całe 13 zł brutto. Jedna z tych ofert jest najtańsza - jest jeszcze firma C która przegrywa w przetargu z firmą A i B. Co zrobić z ofertami firm A i B?

czytaj więcej »

Teza Zamawiający może sprawdzić dokumenty złożone przez wykonawcę w celu potwierdzenia należytego zrealizowania zamówienia. Treść tych dokumentów nie musi zawierać sformułowania, że „roboty wykazane w wykazie wykonanych robót budowlanych zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone”. Wystarczy, że na podstawie złożonych pism możliwe jest wciągniecie takich wniosków. Fakt odebrania roboty nie potwierdza jeszcze, że została ona odpowiednio wykonana.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 11 czerwca 2015 r.; sygn. akt KIO 1028/15

czytaj więcej »

Wprowadzanie zmian do kontraktów dotyczących zamówień publicznych stwarza często ich stronom wiele trudności. Prawo zamówień publicznych wprowadza bowiem w tym zakresie specyficzne wymogi. Podstawowym warunkiem umożliwiającym skuteczne dokonywanie zmian jest odpowiednia redakcja ogłoszenia o zamówieniu i siwz.

czytaj więcej »

wiper-pixel