WYDANIE ONLINE

Największe problemy związane z realizacją zamówień publicznych są w niewielkiej mierze spowodowane niejasnymi lub nieprawidłowymi przepisami, zatem poprawianie prawa, choć w niektórych obszarach na pewno potrzebne, jednak nie rozwiąże większości problemów na linii zamawiający - wykonawca. Potrzebna jest zmiana mentalności uczestników sytemu zamówień publicznych i w ślad za tym praktyka obu stron.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Szacunkowa wartość zamówienia publicznego (netto) wynosi 14.643,57 zł. Wykonawcy złożyli w prowadzonym postępowaniu 5 ofert z następującymi cenami: 17.664,03 zł, 14.600,10 zł, 10.436,14 zł, 15.955,10 zł, 16.237,90 zł. Względem której oferty trzeba wezwać do wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny? W jaki sposób dokonać obliczeń progów odpowiednio 30% wartości zamówienia oraz średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert zgodnie z obowiązującymi przepisami?

czytaj więcej »

Teza Jeżeli zamawiający na etapie badania i oceny ofert poweźmie podejrzenie zaniżenia ceny ofertowej przez konkretnego wykonawcę, ma obowiązek wystąpić do niego o wyjaśnienie swoich podejrzeń. W takiej sytuacji rolą wykonawcy jest wykazanie zamawiającemu, że przedstawiona cena nie jest rażąco niską. Podejrzenie takie jest zawsze uzasadnione, jeżeli cena oferty badanej jest co najmniej o 30% niższa od wartości szacunkowej zamówienia lub średniej wartości wszystkich ofert. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 27 maja 2015 r.; sygn. akt KIO 992/15

czytaj więcej »

Pytanie: Wezwaliśmy wykonawcę do złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie odpisał, że zaoferowana cena przez niego jest nierealna. A zatem odrzuciliśmy ofertę z powodu braku wyjaśnień. Czy powinniśmy w takiej sytuacji zabrać mu wadium? W naszej ocenie nie.

czytaj więcej »

Pytanie: Stosownie do przepisów art. 90 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Niewykazanie przez wykonawcę, że cena nie jest rażąco niska, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie przepisów art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Czy powyższa podstawa prawna odrzucenia oferty jest prawidłowa? Czy też w przypadku kiedy wykonawca nie złoży wyjaśnień lub też je złoży lecz będą lakoniczne i nie potwierdzą że wykonawca nie oferuje ceny rażąco niskiej wówczas podstawą odrzucenia oferty będzie sam art. 90 ust. 3 bez powoływania się na art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp?

czytaj więcej »

Przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp składa się z dwóch dyspozycji, które muszą zaistnieć jednocześnie, aby postępowanie podlegało unieważnieniu. Pierwszą dyspozycję przepisu stanowi okoliczność, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą. Natomiast drugą wymaganą okolicznością do unieważnienia postępowania jest to, iż umowa zawarta w takich okolicznościach będzie podlegała unieważnieniu. (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 26 maja 2015 r.; sygn. akt KIO 994/15).

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie W przetargu na roboty budowlane załączyliśmy do siwz dokumentację techniczną, przedmiar robót oraz kosztorys ślepy. Cena ma charakter kosztorysowy. Po otwarciu ofert okazało się, że pomiędzy dokumentacją techniczną a kosztorysem załączonym do siwz są pewne rozbieżności. Przykładowo w dokumentacji technicznej jest: wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia 31,5/63 mm, gr. 20 cm, w przedmiarze w tej samej pozycji: wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia 20/63 mm, gr. 20 cm, a w kosztorysie ślepym: wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia 40/80 mm, gr. 20 cm. Wykonawca wypełnił kosztorys w takiej formie, w jakiej był on sporządzony przez zamawiającego. Czy należy unieważnić postępowanie z uwagi na błąd w opisie przedmiotu zamówienia? Czy może kierować się dokumentacją techniczną i zgodnie z nią poprawić kosztorys ofertowy?

czytaj więcej »

Teza Jakiekolwiek wątpliwości w interpretacji warunków i wymagań zamawiającego postawionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie mogą być odczytywane na niekorzyść wykonawcy. A zatem nie mogą przesądzać o wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 8 czerwca 2015 r.; sygn. akt KIO 997/15

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Czy wykonawca musi przedstawić poświadczenia do wszystkich wymienionych przez siebie w wykazie głównych usług zamówień zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat? Czy brak takich poświadczeń, w sytuacji gdy oferent potwierdza warunek, ma znaczenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Zakończyliśmy przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego. Jednym z warunków udziału w prowadzonym przez nas postępowaniu było udokumentowanie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Na potwierdzenie jego spełniania żądaliśmy, m.in. aby wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł. W tym celu miał przedstawić polisę ubezpieczeniową lub w przypadku jej braku – inny dokument potwierdzający postawiony warunek. W jednej z ofert wykonawca zamieścił polisę OC z następującym opisem zakresu ubezpieczenia, cytuję: „Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacji paliw” o łącznej sumie ubezpieczenia na 250.000 zł. Komisja przetargowa uznała, że potwierdza ona wymagany warunek. Natomiast rewident z gminy w czasie kontroli stwierdził, że oferta nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji i powinna być odrzucona. Sprawę chce skierować do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Czy ma rację?

czytaj więcej »

wiper-pixel