WYDANIE ONLINE

Nie powinno budzić żadnych wątpliwości, że właściwy dobór kryteriów oceny ofert ma istotny wpływ na wybór wykonawcy, który daje rękojmię należytego wykonania zamówienia. W przypadku zamówień na dostawy oraz usługi informatyczne kryteria oceny ofert pełnią szczególną rolę z uwagi na to, że bardzo często przedmiotem zamówienia jest unikatowy i dedykowany specjalnie na potrzeby zamawiającego system informatyczny. W związku z tym ustanowienie kryterium takiego jak jakość, funkcjonalność czy serwis daje zamawiającemu możliwość otrzymania produktu, który w pełni spełnia jego potrzeby. Ponadto tego rodzaju warunki mobilizują wykonawców do oferowania rozwiązań o jak najlepszych parametrach czy właściwościach, co pozwala im otrzymać więcej punktów niż konkurenci.

czytaj więcej »

Pytanie: Wykonawca złożył oświadczenie dołączone do oferty, w którym wskazał, że zastrzega jawność dotyczącej go informacji z KRK oraz zaświadczenia z ZUS i US, ale nie wykazał, że to jest tajemnica przedsiębiorstwa (podkreślam, że tylko poinformował zamawiającego, iż zastrzeżone informacje mają charakter technologiczny, techniczny, organizacyjny przedsiębiorstwa oraz posiadają wysoką wartość gospodarczą). Czy należy wezwać wykonawcę do wykazania, że zastrzeżone informacje w istocie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp? A może uznać zastrzeżenie za nieskuteczne, nie wzywać do wykazania i ujawnić informując o tym fakcie Wykonawcę, dając mu np. 3 dni, aby mógł się ustosunkować do takiego działania zamawiającego ?

czytaj więcej »

Teza Nie zasługuje na ochronę na gruncie przepisów Prawa zamówień publicznych objęcie tajemnicą informacji w ofercie, gdy jedynym celem, prowadzącym do uzyskania zamówienia, jest uniemożliwienie innym wykonawcom, którzy złożyli oferty konkurencyjne, zapoznanie się z jego ofertą. Jednak po zmianie przepisów ustawy Pzp zamawiający podejmuje decyzję o ewentualnym odtajnieniu decyzji zawartych w ofercie na podstawie informacji do niej załączonych, zatem zamawiający mógł uznać, że ewentualne dodatkowe pytanie nie ma wpływu na jego ostateczną decyzję w tej sprawie.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 19 sierpnia 2015 r.; sygn. akt KIO 1697/15 

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie dokumenty mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa i czy polisa OC może być uznana za taką?

czytaj więcej »

Teza Celem zawarcia umowy ramowej jest stworzenie podstaw do zawierania w przyszłości tzw. umów realizacyjnych. Umowa ramowa nie stanowi sama w sobie zobowiązania do świadczenia przez którąkolwiek z jej stron. Organizuje jedynie proces kontraktowania w przyszłości, wskazując przede wszystkim na jego przedmiot. Obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług w przedmiotowym postępowaniu powstaje dopiero na etapie zawierania konkretnych umów realizacyjnych. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 17 września 2015 r., sygn. akt KIO 1965/15

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w związku nową ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych, muszę w każdym przetargu wpisywać do siwz zapis:„Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku”? Przedmiotem zamówienia jest w moim przypadku usługa kierowania projektem. Czy wymagać dodatkowego oświadczenia od wykonawcy (załącznik do siwz)?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Przedmiotem zamówienia jest usługa obsługi serwisowej, przeglądów i napraw aparatury medycznej. Zamawiający chce, jako element oferty w formularzu cenowym, pozyskać cenę za przegląd i za r/h napraw. Jednocześnie przewiduje, że 30% wartości oferty będą stanowiły części zamienne w ramach napraw. W tym celu w formularzu cenowym wykonawcy mają doliczyć do ceny oferty 30% tej ceny za przeglądy i za r/h napraw. Zamawiający będzie odpisywał z tej kwoty wartości za wymianę urządzeń w trakcie realizacji umowy po przedstawieniu mu każdorazowo oferty do akceptacji. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z prawem?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Zamierzamy odnowić elewację naszej siedziby. Koszt planowanej inwestycji to ponad 2 mln zł. W tym roku w budżecie przewidziano na remonty około 500.000 zł. Niestety nie mamy jednocześnie pewności, czy w następnych latach otrzymamy na ten cel dodatkowe środki finansowe. Czy w tej sytuacji możemy ogłosić przetarg na całość planowanego zamówienia?

czytaj więcej »

Pytanie Inwestycja była realizowana w latach 2003–2004. Z umowy wynika, że zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji należy przechować do 31 stycznia 2016 r. Firma, która realizowała przedmiot umowy, nie istnieje (ukończono już względem niej postępowanie upadłościowe). Zamawiający nie posiada informacji o jej rachunku, nie ma z nią kontaktu telefonicznego, a korespondencja jest zwracana. Jak należy w tej sytuacji postąpić?

czytaj więcej »

Teza Formułowane przez zamawiającego wymogi związane z wiedzą i doświadczeniem trzeba każdorazowo oceniać stosownie do jego obiektywnych potrzeb. Dopuszczalne jest, aby organizator przetargu oczekiwał doświadczenia w realizacji 2 robót i aby wymóg ten odnosił się do każdego konsorcjanta z osobna. Umożliwienie łączenia potencjału członków konsorcjum nie w każdej sytuacji jest celowe i uzasadnione.Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 12 listopada 2014 r.; sygn. akt VIII Ga 327/14

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Na potwierdzenie posiadania odpowiedniej zdolności finansowej żądałam w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca ma rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową. Czy wyciąg z konta wygenerowany elektronicznie z systemu bankowego i podpisany za zgodność z oryginałem przez wykonawcę spełnia opisany wymóg?

czytaj więcej »

wiper-pixel