WYDANIE ONLINE

Zamawiający coraz częściej spotykają się z sytuacjami, w których wykonawca po otrzymaniu informacji o wyborze ich oferty jako najkorzystniejszej, próbuje nakłonić zamawiającego do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia. Dzieje się tak nawet w przypadkach, gdy wniesione zostało wadium. Obowiązek zatrzymania wadium, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana,  odmówił podpisania umowy, nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia interesów zamawiającego.

czytaj więcej »

Teza Jeżeli zamawiający prawidłowo wezwał do uzupełnienia dokumentu w postaci zaświadczenia ZUS, obowiązkiem wykonawcy jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia. Nieprzedstawienie takiego dokumentu w odpowiedzi na wezwanie wykluczy go z postępowania.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 4 września 2015 r.; sygn. akt KIO 1802/15

czytaj więcej »

Pytanie: Wykonawca przysłał ofertę poglądową e-mailem dwa dni po terminie składania ofert, która zawiera tylko opis zaoferowanego asortymentu oraz jego cenę. Brak jakichkolwiek dokumentów, oświadczeń, formularzy. Jak w takiej sytuacji powinien postąpić zamawiający?

czytaj więcej »

Teza Na zamawiającym ciąży obowiązek ustalenia i wykazania, że wykonawca posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w przygotowaniu prowadzonego postępowania. W dalszej kolejności musi sprawdzić, w jaki sposób powyższe narusza konkurencję w postępowaniu.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 31 lipca 2015 r.; sygn. akt KIO 1523/15

czytaj więcej »

Artykuł 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp nakazuje zamawiającemu wykluczenie z postępowania podmiotu, który wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem procedury. Tak samo należy postąpić wobec wykonawcy, który posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w przygotowaniu postępowania. Nie wolno jednak dokonać wykluczenia, jeżeli udział tego oferenta w przetargu nie utrudni uczciwej konkurencji. Musi mieć on zatem przewagę konkurencyjną nad pozostałymi uczestnikami postępowania. Należy jednak pamiętać, że to na zamawiającym spoczywa ciężar udowodnienia tej okoliczności.  

czytaj więcej »

Teza Istotą umowy o zastępstwo inwestycyjne jest nadzór nad inwestycją do końca jej realizacji oraz czynności polegające na rozliczeniu tej inwestycji. Zatem przesunięcie terminu wykonania robót wiąże się z wydłużeniem czasu trwania kontraktu na zastępstwo inwestycyjne. Wykonawca nie powinien wówczas żądać zlecenia mu zamówień dodatkowych, szczególnie gdy kontrakt przewidywał możliwość przesunięcia terminu jego zakończenia oraz warunki, na jakich się to ewentualnie dokona.   Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z 26 listopada 2014 r.; sygn. akt II Ca 487/14

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Na terenie skansenu są rozmieszczone różne obiekty wpisane do ewidencji eksponatów (np. chałupy, zagrody). Wymagają one prac remontowych np. wymiany trzciny na dachu lub gontu. Sami kupujemy materiał a następnie wykonujemy roboty we własnym zakresie. Czy należy sumować zakup materiałów i napraw? Czy każdy obiekt można potraktować oddzielnie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Gmina zamierza ogłosić przetarg, w którym przewidziano rozliczenie ryczałtowe. Co się stanie, jeśli okaże się, że dokumentacja projektowa nie przewidywała wykonania niektórych robót? Czy zamawiający musi je zlecić jako odrębne zamówienie a może dodatkowe? Czy gdyby przewidział w ogłoszeniu wystąpienie zamówień uzupełniających, to mógłby w takiej sytuacji zamówić te roboty w trybie z wolnej ręki? Jaka jest zasada rozliczenia, jeżeli okaże się, iż dokumentacja projektowa zawiera błędy i realizacja według niej okazuje się problematyczna a zamawiający nie wymagał złożenia kosztorysów?

czytaj więcej »

wiper-pixel