WYDANIE ONLINE

Teza Prawidłowo wniesione wadium to takie, które zostało wniesione zgodnie z przepisami ustawy Pzp i zabezpiecza w pełni opisane w przepisach interesy zamawiającego. Szczegółowe wymagania zamawiającego ustanowione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia mogą zostać zakwalifikowane najwyżej jako instrukcyjne. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 7 grudnia 2015 r.; sygn. akt KIO 2554/15; KIO 2561/15

czytaj więcej »

Pytanie: Problem W postępowaniu wpłynęło 10 ofert. Trzy pierwsze zostały odrzucone, ponieważ zawierały rażąco niską cenę. Czwarty w kolejności wykonawca – w odpowiedzi na wezwanie – nie uzupełnił dokumentów, wobec czego zostanie wykluczony z postępowania. Czy należy zatrzymać mu wadium?

czytaj więcej »

Pytanie: Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniósł wadium w wysokości 14.000 zł. Zamawiający wezwał wykonawcę do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 12.800 zł. Wykonawca złożył pismo, aby część wniesionego wadium przeksięgować na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Czy zamawiający może zaliczyć część wniesionego wadium na rzecz zabezpieczenia? Czy w dniu podpisania umowy organizator przetargu powinien dysponować i pełną kwotą wadium i pełną kwotą zabezpieczenia?

czytaj więcej »

Teza Ustawodawca, nakładając na zamawiającego obowiązek opisania zasad wprowadzenia zmian wynagrodzenia wykonawcy, pozostawił zamawiającemu swobodę określenia mechanizmu. Dlatego też ten oczekiwany automatyzm musi być obwarowany pewnymi zasadami. Ważne jest to, aby zmiana wynagrodzenia faktycznie nastąpiła, nawet jeśli jest obwarowana pewnymi obowiązkami leżącymi po stronie wykonawcy. Wykonawca musi bowiem wykazać, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 23 listopada 2015 r.; sygn. akt KIO 2398/15

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Kto powinien wnioskować o wykonanie robót zamiennych i kto oraz za pomocą jakich dokumentów musi je zatwierdzić? Czy w przypadku ich wystąpienia konieczny jest aneks do kontraktu czy należy podpisać odrębną umowę? Kiedy takie roboty mogą wystąpić? Jak wygląda sprawa realizacji robót zamiennych w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego i kosztorysowego? Kiedy i czy w ogóle wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie i na jakiej podstawie je wypłacić? Jaki zapis dotyczący przewidywanych robót zamiennych oraz zmiany wynagrodzenia moglibyśmy wprowadzić do umowy?

czytaj więcej »

Teza Wybór części zamówienia, w których złożono oferty, po otwarciu ofert, prowadziłby do naruszenia podstawowej zasady udzielania zamówień publicznych, a mianowicie zasady równego traktowania wykonawców. A zatem jeśli wykonawca złoży oferty na więcej części, niż określone w siwz, musi się liczyć z tym, że jego oferta zostanie odrzucona.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 16 listopada 2015 r.; sygn. akt KIO 2363/15

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Urząd Miejski planuje przeprowadzić postępowanie na wspólne zamówienie  świadczenia usług w zakresie badań lekarskich dla pracowników urzędu i jego jednostek organizacyjnych. Czy w takim przypadku można zawrzeć umowę z jednostką miasta (osobą prawną), czyli samodzielnym publicznym miejskim zakładem opieki zdrowotnej w trybie zamówienia in-house?

czytaj więcej »

Nie ulega wątpliwości, że przepisy dotyczące zamówień publicznych obligują zamawiających do działania zgodnie z prawem i równego traktowania wykonawców. W przypadku błędów lub braków w ofercie wykonawcy biorącego udział w postępowaniu przepisy przewidują procedury wyjaśniające i sanacyjne. Dotyczy to również sytuacji, w której z treści oferty wykonawcy wynika, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania po stronie zamawiającego obowiązku podatkowego.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Zamawiający dokonuje aktualnie zakupu będącego częścią większego zamówienia. Stosuje przy tym procedury właściwe dla zsumowanych zamówień tego samego rodzaju. Czy w takim przypadku w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, w sekcji IV.5 szacunkową wartość zamówienia należy podać dla tej konkretnej części większego zamówienia, która jest aktualnie udzielana? A może trzeba wskazać kwotę właściwą dla wszystkich zamówień tego samego rodzaju (stanowiącą podstawę wszczęcia postępowania)? Wzór ogłoszenia w tej sekcji odnosi się jedynie do składania ofert częściowych, nie zamówień udzielanych w częściach.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Ustawa Pzp nie reguluje terminu, w jakim należy złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Czy możliwe jest zatem złożenie go po zawarciu kontraktu w określonym w nim terminie?

czytaj więcej »

Wyższe progi unijne i nowy kurs euro. Do takich zmian muszą się przyzwyczaić wszyscy zamawiający. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują bowiem dwa nowe rozporządzenia. Rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

czytaj więcej »

wiper-pixel