WYDANIE ONLINE

Dzięki obowiązkowi wprowadzenia postanowień wynikających z dyrektyw UE do polskiego systemu zamówień publicznych obudzone zostały nadzieje społeczne na uregulowanie kwestii jednolitości orzecznictwa i spójności  opinii poprzez współpracę Prezesa UZP z Krajowa Izbą Odwoławczą. Jednakże, należy liczyć się z tym, że zmiany instytucjonalne wymagają dodatkowego czasu na przeprowadzenie pogłębionych analiz oraz  oceny skutków regulacji, a w szczególności kosztów ich wprowadzenia.

czytaj więcej »

Jeżeli wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie może przedstawić wymaganych przez zamawiającego dokumentów dotyczących jego sytuacji finansowej i ekonomicznej, wolno mu złożyć inny dokument, który odpowiednio potwierdza spełnianie warunku. Takim dokumentem nie może być jednak umowa faktoringowa, gdyż w świetle regulacji ustawy Pzp nie potwierdza ona zdolności kredytowej wykonawcy oraz wysokości środków posiadanych przez niego na rachunku.

czytaj więcej »

Teza W przypadku objęcia gwarancją ubezpieczeniową tylko jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia gwarant będzie miał możliwość uchylenia się od zapłaty sumy gwarancyjnej, w sytuacji gdy przyczyny uzasadniające zatrzymanie wadium zaistnieją po stronie drugiego z wykonawców. W takiej sytuacji oferta wspólna nie jest prawidłowo zabezpieczona wadium.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 17 września 2015 r., sygn. akt KIO 1936/15

czytaj więcej »

Teza Nie można kwestionować polisy tylko z tego względu, że w jej treści nie użyto określenia działalności identycznego z określeniem, którym posługuje się zamawiający w danym postępowaniu, lub określeń użytych w PKD. Brak użycia takiego określenia lub podania wprost kodu działalności w treści polisy nie dyskwalifikuje polisy jako dokumentu, który potwierdza spełnianie warunku udziału w danym postępowaniu. Zauważyć należy, że polisa musi dotyczyć działalności jedynie związanej z przedmiotem zamówienia.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 7 października 2015 r., sygn. akt KIO 2084/15

czytaj więcej »

Treść wezwania do wykonawcy determinuje w dużej mierze treść jego odpowiedzi. Zamawiający może poprosić o wyjaśnienie przynajmniej podstawowych elementów cenotwórczych. Natomiast jeżeli w wezwaniu zamawiający zamieści szczegółowe pytania, to złożone przez wykonawcę wyjaśnienia muszą stanowić odpowiedź.

czytaj więcej »

Teza Ustawa Pzp wskazuje, że jeśli cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień na temat rażąco niskiej ceny. Przy czym nie oznacza to, że poniżej tego progu organizator przetargu nie ma możliwości dokonania samodzielnej analizy ofert. Wręcz jest to pożądane, szczególnie jeśli cena oferty jest znacząco niska w stosunku do kontrofert.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 28 sierpnia 2015 r., sygn. akt KIO 1781/15

czytaj więcej »

Nieprawidłowości podczas oceny ofert wykonawców, błędy w szacowaniu wartości zamówienia, kary pieniężne dla zamawiających oraz konieczność unieważniania umów to wnioski z kolejnego już raportu Kancelarii Prawno-Gospodarczej PAXUS dotyczącego kontroli zamówień publicznych współfinansowanych z środków Unii Europejskiej w 2014 roku.

czytaj więcej »

wiper-pixel