WYDANIE ONLINE

Szacuje się, że wartość rynku zamówień publicznych przekracza 200 miliardów rocznie, dlatego jasne i przejrzyste regulacje są kluczowe dla efektywnej realizacji zamówień publicznych. Polska stoi przed nie lada wyzwaniem – do 18 kwietnia 2016 r. państwa członkowskie UE zobowiązane są do implementacji do swoich porządków prawnych regulacji nowych dyrektyw. Termin ten jest niezwykle krótki, biorąc pod uwagę, że sposób wdrożenia przepisów do polskiego Prawa zamówień publicznych nie został jeszcze rozstrzygnięty.

czytaj więcej »

Teza Termin „powszechna dostępność” powinien być rozumiany jako dotyczący wszystkich, wszystkiego, pospolity, masowy, seryjny, popularny. Z kolei rzeczy i usługi powszechnie dostępne to te, które jako dobra popularne są wszędzie na rynku oferowane i wykonywane przez wszystkich wykonawców działających w określonej branży. Natomiast termin „ustalone standardy jakościowe” powinien być rozumiany jako przeciętne typy, wzorce, rodzaje (gatunki) lub wyroby odpowiadające przeciętnym wymaganiom.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 12 listopada 2015 r.; sygn. akt KIO 2350/15

czytaj więcej »

Teza Kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia zamawiający podaje przed otwarciem ofert zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp. To właśnie ta wartość stanowi punkt odniesienia dla ustalenia, czy postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione. W tym kontekście przykładowo wskazanie w siwz, że liczba 180 000 godzin świadczenia usług ma na celu porównanie ofert, a zamawiający liczbę tę może zmniejszyć, nie dają wykonawcy podstaw do samodzielnego określania rozmiaru świadczenia i zmiany ceny złożonej oferty. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 12 listopada 2015 r.; sygn. akt KIO 2347/15

czytaj więcej »

Pytanie: Problem Czy w przetargu na dostawę oleju napędowego wolno zastosować tylko kryterium ceny? Jeżeli nie, to z jakich innych elementów ocennych warto w tej sytuacji skorzystać?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem Przygotowujemy przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Jakie pozacenowe kryterium zastosować, aby nie narazić się na zarzut nieprawidłowości w zakresie dyscypliny finansów publicznych? Czy skorzystać z kryterium terminu dostawy, terminu płatności, a może jeszcze innego?

czytaj więcej »

Wykonawca nie może się posiłkować zasobami podmiotów trzecich w celu wykazywania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień. W świetle art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp to wykonawca musi posiadać wymagane przez zamawiającego uprawnienia, jeżeli opis warunku w tym zakresie znajdzie się w ogłoszeniu. Ustawodawca dopuścił jedynie poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 17 listopada 2015 r., sygn. akt KIO 2412/15).

czytaj więcej »

wiper-pixel