WYDANIE ONLINE

Teza Zamawiający ma prawo wskazać w umowie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że kluczowe części zamówienia mają być świadczone przez osoby posiadające wymaganą wiedzę i doświadczenie.  Wykonawca do realizacji zasadniczego przedmiotu umowy musi te osoby wyznaczyć. W przeciwnym razie jego oferta będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z siwz.Wyrok Krajowej izby Odwoławczej z 12 listopada 2015 r.; sygn. akt KIO 2334/15   

czytaj więcej »

Teza Terminy do wnoszenia odwołania wskazane w art. 182 ust.1–4 ustawy Pzp mają charakter terminów zawitych i nie podlegają przywróceniu bez względu na przyczynę. A zatem uchybienie terminowi skutkuje wygaśnięciem uprawnienia do skutecznego wniesienia danego odwołania, co z kolei skutkuje odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Niewątpliwie odrzucenie odwołania nie powoduje naprawienia wadliwych czynności. Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z 30 października 2015 r.; sygn. akt KIO 2267/15

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z wyrokiem KIO mamy wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Wysłaliśmy pismo, w którym wyznaczyliśmy termin na złożenie dokumentów. Tym samym poprzednia ocena wniosków została unieważniona. Jakie terminy nas obowiązują? Ile mamy czasu na ocenę wniosków? Jakie działania musimy teraz wykonać, aby wszystko było zgodne z ustawą Pzp (mam na myśli działania do ogłoszenia listy wykonawców po powtórnej ocenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu)?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Czy w kontrakcie w sprawie zamówienia publicznego można zobowiązać wykonawcę, aby w umowie o podwykonawstwo ustalił termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie dłuższy niż np. 14 dni? Czy nie będzie to sprzeczne z przepisem art. 143b ust. 2 ustawy Pzp, który stanowi, że termin ten nie może przekraczać 30 dni? W umowach, które trwają tylko kilka tygodni, zamawiający może być narażony na roszczenia podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia. Dotyczy to sytuacji, gdy wykonawca dostanie od zamawiającego pieniądze, ale nie zapłaci należności podwykonawcy, która w chwili otrzymywania wynagrodzenia od zamawiającego nie była jeszcze wymagalna.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Oferent przed zawarciem kontraktu wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniężnej formie. Po wykonaniu i odbiorze zadania zwrócono mu 70% zabezpieczenia, a 30% zostało na okres rękojmi za wady. W czasie 3-letniej gwarancji wystąpiły usterki, których wykonawca nie naprawił pomimo kilkukrotnego wezwania go do ich usunięcia. Zbliża się koniec okresu gwarancji, wezwaliśmy kontrahenta ponownie do usunięcia wad, jednak bez odzewu z jego strony. Proszę o informację, jakie kroki należy podjąć w celu naprawy usterek i obciążenia kosztem tych czynności wykonawcy.

czytaj więcej »

Teza Podstawą unieważnienia postępowania może być okoliczność, że nie przyznano środków unijnych na realizację zamówienia. Jednak w takiej sytuacji ciężar dowodu wykazania zaistnienia przesłanki do unieważnienia postępowania spoczywał na zamawiającym. Zamawiający musi udowodnić, że nie uzyskał bądź nie uzyska środków na realizację zamówienia. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 27 października 2015 r.; sygn. akt KIO 2240/15

czytaj więcej »

Pytanie: Co zrobić w sytuacji, gdy zamawiający nie posiada wystarczających środków na realizację danego zadania, a dokładniej cena najniższej z ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przewyższa kwotę przeznaczoną przez zamawiającego na realizację tegoż zadania? Nadmienię również, że sprawa dotyczy postępowania przeprowadzanego w grudniu, przy czym od 01.01.2016 r. usługi, na które ogłoszono przetarg, muszą być realizowane, ponieważ są one usługami obowiązkowymi w danym sektorze (wynikają z przepisów odrębnej ustawy). Budżet na chwilę obecną nie pozwala na przesunięcie środków. Czy można zawrzeć w ramach tego postępowania umowę do kwoty którą posiada zamawiający?

czytaj więcej »

Pytanie: Instytut ma przyznawaną dotacje celową z ministerstwa praktycznie co roku, jednak nie mamy pewności, że taką otrzymamy. Związku z założonym programem i dotacją musimy ogłosić przetarg powyżej progów unijnych. Czy jest możliwość zapisu w siwz, który nie będzie sprzeczny z ustawą Pzp o niepodpisaniu umowy gdy takich środków nie otrzymamy oraz zapis, który spowoduje rozwiązanie umowy lub nieważność z tych samych powodów? Ministerstwo nie chce nam dać potwierdzenia, że taką dotację otrzymamy, a terminy i specyfika zamówienia wymaga już teraz ogłoszenia przetargu. Dotacja nie pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

czytaj więcej »

Prowadzenie przez wykonawców wizji lokalnych w celu usystematyzowania wiedzy o planowanym zakresie i warunkach realizacji zamówienia wydaje się być dopuszczalne. Jednak świetle obowiązujących przepisów Pzp brak jest normatywnego uzasadnienia dla formułowania, czy to wprost, czy też w zawoalowany sposób, oczekiwania odnośnie do podejmowania takich czynności. Tak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 16 listopada 2015 r. (sygn. akt KIO 2353/15).

czytaj więcej »

wiper-pixel