WYDANIE ONLINE

System zamówień publicznych ma niebagatelne znaczenie w rozwoju polskiej gospodarki. Istotna rola, jaką zamówienia pełnią w różnych jej sferach, przejawia się przede wszystkim w kwestii racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi czy też skutecznego wydatkowania środków unijnych poprzez zapewnienie wykonawcom niedyskryminacyjnego dostępu do zamówień, dbanie o przejrzystość czy efektywność procedur. Realizacja zamówień publicznych jest jednym z ważniejszych zagadnień funkcjonowania państwa. Ale czy to znaczy, że dopuszczalna jest dalece idąca ingerencja w relacje np. pracownik - pracodawca?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzimy postępowanie o zamówienie o wartości powyżej środków unijnych. Przetarg podzielony jest na dwie części. Wykonawca odwołuje się od wyboru oferty w obu częściach. Czy w takim przypadku musi złożyć dwa oddzielne odwołania dla każdej części i wpłacić 2x 15 000 zł?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Otrzymaliśmy dotację na zakup sprzętu komputerowego (32 szt.). W umowie z jednostką nadrzędną jest napisane, że ma to być zadanie inwestycyjne, a więc dostawa środka trwałego powyżej 3.500 zł. Czy wobec tego w siwz możemy umieścić taki zapis: „Ze względu na sposób finansowania zamówienia, cena jednostkowa netto oferowanego sprzętu komputerowego powinna być wyższa od kwoty 3.500 złotych. Zaoferowanie sprzętu o cenie jednostkowej niższej lub równej będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią siwz”? Zakres rzeczowy obejmuje także dostawę 4 szt. laptopów z systemem operacyjnym. Wartość szacunkowa tego przedmiotu wynosi 16.000 zł. Czy w druku oferty dopuszczalne będzie zastrzeżenie: „Uwaga! Zamówienie obejmuje również dostawę sprzętu komputerowego obciążonego tzw. odwróconym VAT tj. laptopów (poz.....), jednakże zamawiający nie przewiduje, aby wartość tych towarów przekroczyła kwotę 20.000 zł netto (wskazaną w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2004 r.nr 54, poz. 535 ze zm.). W przypadku gdy według wyceny wykonawcy wartość wskazanych towarów (tj. laptopów poz......) przekroczy netto 20.000 zł, wykonawca jest zobowiązany ująć osobno cenę za te pozycje poprzez odpowiednią modyfikację formularza ofertowego”? Czy w projekcie umowy w części mówiącej o wystawieniu faktury przez wykonawcę można zastosować taki zapis: „(…) 1. Zamawiający wymaga, aby na wystawionej za sprzęt komputerowy fakturze wykonawca wyodrębnił zarówno ceny jednostkowe netto, jak i ceny jednostkowe brutto. 2. Zamawiający wymaga od wykonawcy zamieszczenia (jeżeli dotyczy) na fakturze przy pozycji objętej odwróconym VAT (zgodnie z ustawą z 9 kwietnia 2015 r. według załącznika nr 11) informacji tzw. odwrotne obciążenie”.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Prowadzimy przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych. Wykonawca w celu wykazania, że pan X nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie opisanym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy Pzp, załączył do oferty zaświadczenie z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowego Rejestru Karnego oraz pismo sporządzone przez Policję Stanu Pensylwania wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem z języka angielskiego, tj. wyciąg z rejestru karnego. Z tych dokumentów wynika, że pan X mieszka w Hiszpanii i posiada brytyjskie obywatelstwo. Zaświadczenie wystawiono natomiast w Pensylwanii. Zamawiający poprosił wykonawcę o złożenie wyjaśnień, dlaczego do oferty załączono dokument sporządzony przez Policję Stanu Pensylwania, jeżeli z innego zawartego w ofercie pisma wynika, że pan X mieszka w Hiszpanii. Dodatkowo wezwano wykonawcę do złożenia właściwego dokumentu, tj.: wyciągu z rejestru karnego dla pana X. Oferent w odpowiedzi na wezwanie oświadczył, iż obecnym miejscem pracy i pobytu pana X jest stan Pensylwania. Czy działania wykonawcy są prawidłowe?

czytaj więcej »

Bez wyeliminowania z obrotu prawnego zawartej z wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający nie ma podstawy prawnej do dokonania nowej czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w tym samym postępowaniu. Takie działanie zamawiającego oznaczałoby w istocie zaciągnięcie nowego zobowiązania umownego. Jedynie prezes Urzędu Zamówień Publicznych w myśl przepisu art. 144a ust. 1 może wystąpić do sądu o unieważnienie: części umowy, o której mowa w art. 140 ust. 3 ustawy Pzp; zmian umowy dokonanych z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp; umowy, o której mowa w art. 146 ust. 1 ustawy Pzp. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 16 listopada 2015 r.; sygn. akt KIO 2381/15

czytaj więcej »

Pytanie: Problem Czy zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych lub zmniejszyć ich wysokość w szczególnie uzasadnionych przypadkach w sytuacji nie wykonania w terminie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy? Na jakiej drodze można odstąpić od naliczenia kar umownych lub zmniejszyć ich wysokość? Jakie mogą być konsekwencje dla zamawiającego z sektora finansów publicznych, w przypadku nie naliczenia kar umownych?

czytaj więcej »

Jeśli na podstawie dokumentów złożonych w toku postępowania przez wykonawcę wraz z ofertą zamawiający może stwierdzić, że wskazanie w treści zamawiającego, jako podmiotu, w imieniu którego ma działać odwołujący, stanowi jedynie omyłkę wykonawcy, to nie może odrzucić jego oferty. Właściwym postępowaniem byłoby wezwanie wykonawcy, na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, do złożenia wyjaśnień w tym zakresie (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 19 stycznia 2016 r.; sygn. akt KIO 21/16). 

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Czy organizator postępowania może wyrazić zgodę na wniesienie przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dwóch częściach, tj. na okres realizacji przedmiotu umowy i na czas rękojmi? Bywa, że okres rękojmi jest wydłużany przez wykonawców (w przypadku zastosowania takiego kryterium oceny ofert) nawet do 10 lat. Przedsiębiorcy w uzasadnieniu swojej prośby jako przyczynę podają brak możliwości uzyskania gwarancji ubezpieczeniowej na tak długi okres.

czytaj więcej »

Pytanie: Problem Czy zamawiający jest zobowiązany przechowywać koperty, w których są składane oferty?

czytaj więcej »

Nie jest wystarczające zaprzeczenie ustaleniu zamawiającego i oświadczenie, że przynajmniej dwie z podanych w odwołaniu tras pozwalają na ruch pojazdów o spornej masie. Wykonawca powinien swoje twierdzenia udowodnić. Nie jest bowiem właściwe przerzucanie na zamawiającego ciężaru pozytywnego zweryfikowania treści oferty w trybie jej wyjaśnienia na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim wypadku to na wykonawcy – jeśli ma odmienną ocenę – ciąży przeprowadzenie dowodu przeciwnego (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 18 listopada 2015 r.; sygn. akt KIO 2364/15).

czytaj więcej »

wiper-pixel