WYDANIE ONLINE

Termin wyznaczony państwom członkowskim na implementację nowych dyrektyw o zamówieniach publicznych upływa 18 kwietnia 2016 r. W Polsce prace legislacyjne toczą się z błyskawicznym tempie, stąd pojawiła się duża szansa, że wspomniany termin zostanie dotrzymany. W dniu 15 marca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra rozwoju projekt nowelizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

czytaj więcej »

Teza W obecnie obowiązującym stanie prawnym konieczne jest wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę. Przepis art. 8 ust. 3 ustawy Pzp koresponduje z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Aby informacje mogły zostać uznane za podlegające ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, wszystkie okoliczności  przywołane w tym przepisie muszą się spełnić łącznie.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 28 stycznia 2016 r.; sygn. akt KIO 54/16

czytaj więcej »

Pytanie: Problem Czy w przypadku zamówień krajowych, gdzie oferty składają polscy wykonawcy i w cenie ofertowej zawierają obowiązujący podatek od towarów i usług zgodnie z przepisami ustawy o VAT, należy w treści formularza ofertowego wpisywać dodatkowe dane i oświadczenia wykonawcy dotyczące VAT w nawiązaniu do przepisów obowiązujących od 1 lipca 2015 r. i art. 91 ust. 3a zdanie drugie Prawa zamówień publicznych? Wynika z niego obowiązek informacyjny względem wykonawcy w stosunku do zamawiającego odnośnie do powstania po jego stronie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w związku z wyborem danej oferty. Jakich zamówień dotyczy ten przepis? I jakich wykonawców? Czy oferent musi każdorazowo poinformować o powyższym w formularzu ofertowym? Jak powinny zostać sformułowane takie oświadczenia? 

czytaj więcej »

Pytanie: Problem Czy tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi załączony do oferty cenowej formularz asortymentowo-ilościowy w przypadku przetargu na świadczenie usług pocztowych? Dodam, że jedna ze startujących w przetargu firm zastrzegła sobie tajność ww. załącznika. Czy ma do tego podstawy?

czytaj więcej »

Teza Jakiekolwiek wątpliwości w interpretacji warunków i wymagań zamawiającego postawionych w siwz nie mogą być odczytywane na niekorzyść wykonawcy. A zatem wykluczenie wykonawcy z postępowania za niespełnienie warunków udziału może nastąpić wyłącznie na podstawie jasno brzmiącego postanowienia ogłoszenia i siwz. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 3 lutego 2016 r.; sygn. akt KIO 68/16

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina ogłosiła przetarg na prowadzenie komunikacji miejskiej. Jednym z warunków udziału w postępowaniu było wykazanie posiadania minimum 2 pojazdów niskopodwoziowych. Wpłynęły dwie oferty. Jeden z wykonawców wykazał, że jest właścicielem jednego autobusu niskopodwoziowego i złożył dodatkowo oświadczenie, że zobowiązuje się do zakupu drugiego pojazdu w przypadku podpisania umowy. Drugi zaś z wykonawców w wykazie taboru przewidzianego do świadczenia usługi wyszczególnił autobusy niskopodwoziowe, a jako podstawę dysponowania wpisał „leasing”. Czy takie oferty należy przyjąć?

czytaj więcej »

Pytanie: Prawo zamówień publicznych nie precyzuje, jak powinny zostać sporządzone referencje Problem Czy generalny wykonawca robót budowlanych może wystawić podwykonawcy poświadczenie należytego wykonania prac?

czytaj więcej »

wiper-pixel