WYDANIE ONLINE

Wprowadzona do nowelizacji ustawy Pzp konieczność wykonania zastrzeżonych prac osobiście przez wykonawców oznacza, że nie będzie mógł ich świadczyć ani podwykonawca ani podmiot trzeci. Wykonawcy w takich postępowaniach będą zobligowani również do samodzielnego wykazywania spełniania warunku w zakresie kluczowej części zamówienia. Zmiana ta może negatywnie wpłynąć na małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie będą mogły samodzielnie zrealizować kluczowej części zamówienia.

czytaj więcej »

Teza Istotną okolicznością, która może mieć decydujący wpływ na stwierdzenie „istotności” omyłki na to, jak jej poprawienie wpłynie na sytuację wykonawcy, którego oferta zawiera taką omyłkę, w rankingu ofert. Wniosek taki można wyciągnąć bowiem, analizując treść tego przepisu w powiązaniu z art. 89 ust. 1 pkt 7 oraz art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Przepis art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp nakazuje zamawiającemu odrzucić ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innej omyłki. Zaś z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp wynika obowiązek zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie wyraził zgody na poprawienie omyłki.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 7 kwietnia 2016 r.; sygn. akt KIO 425/16

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można wybrać ofertę, w której nie została poprawiona omyłka? Nie poprawił jej zamawiający, ponieważ z innych dokumentów nie wynikało jak należy ją poprawić. Nie poprawił jej również wykonawca, bo nie został do tego wezwany. Oferta ta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zgodnie z wyrokiem KIO zamawiający odrzucił ofertę, którą wybrał za najkorzystniejszą, następnie dokonał analizy ofert i wybrał kolejną. Czy wykonawca, który został wybrany po ponownej analizie ofert powinien wnieść wadium, które było mu wcześniej zwrócone. Kiedy to wadium powinien wnieść?

czytaj więcej »

Pytanie: Zamawiający wszczął postępowanie i w siwz (jak i w formularzu ofertowym) określił termin realizacji zamówienia: od 01 sierpnia do 31 grudnia 2015 r. W trakcie postępowania dokonał zmiany specyfikacji i zmienił termin realizacji zamówienia na: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 r. Opublikował też zmodyfikowaną treść siwz - tekst jednolity. Jeden z wykonawców złożył ofertę na formularzu pierwotnym i oświadczył, że zamówienie zrealizuje w terminie: od 1 sierpnia do 31 grudnia 2015 r. (a nie od dnia podpisania umowy). Zamawiający potraktował to jako inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty z siwz, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty, o czym poinformował wykonawcę pismem. Czy jest to prawidłowe?

czytaj więcej »

Teza Ograniczenie konkurencji może mieć miejsce w przypadku, gdy zamawiający poprzez swój opis przedmiotu zamówienia preferuje jednego producenta, a sprzęt może być dostarczany przez wielu pośredników, przedstawicieli, dystrybutorów. W takim przypadku zamawiający musiałby w sposób bardzo szczegółowy określić i wyjaśnić swoje preferencje, które musiałyby być oparte o szczegółowe wymagania czy też wytyczne.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 7 kwietnia 2016 r.; sygn. akt KIO 444/16

czytaj więcej »

Pytanie: Zamawiający ma dokonać zakupu pieczywa, mleka, warzyw, mięsa w trybie przetargu nieograniczonego. Zakupy te mają być realizowane w ramach zawartej umowy, sukcesywnie do 3 x w tygodniu do 31.12.2015 r. Są to produkty standardowe, powszechnie występujące, forma i sposób realizacji są typowe, nie ma żadnych szczególnych uwarunkowań poza warunkami transportu żywności wynikające z prawodawstwa żywnościowego obowiązującego w szczególności w Polsce. Kryterium tzw. "walorów smakowych" jest bezzasadne i bezprzedmiotowe, uwarunkowania ekologiczne również, inne kryteria płatności, dostaw, terminu, jakości są bezzasadne. Zamawiający skonkretyzował bardzo szczegółowo uwarunkowania jako podmiot zbiorowego żywienia i nie dopuszcza innej wariantowości oferowanej w tym zakresie przez wykonawców. Zamawiający ma cel zabezpieczenia żywionych w podstawowe i standardowe produkty. Wobec art. 91 ust. 2a ustawy Pzp zamawiający jako jednostka sektora finansów publicznych jest zdecydowany na jedyne kryterium: najniższa cena. Jak wobec tego ma wyglądać uzasadnienie protokolarne i wskazanie "kosztów jakie Zamawiający uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia"? Czy w tej mierze występują przykłady, opinie, orzecznictwo, które wskażą jak dokonać poprawnie tej czynności? Co uzasadnienie ma konkretnie zawierać? O jaki przelicznik chodzi? Jakie metody należy przyjąć? Jakie szczegóły i wyliczenia konkretnie mają zostać zawarte? Jak należy powyższe uzasadnić dla "bułek" i "mleka"?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy opisując roboty budowlane za pomocą specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót we wskazanym dokumencie należy przy odniesieniu do polskich norm przenoszących normy europejskie dodawać sformułowanie "lub równoważny" oraz określać zakres równoważności?

czytaj więcej »

Pytanie: Wykonawca wpisał w formularzu cenowym:400,00 zł za roboczogodzinę x 700 roboczogodzin (roboczogodziny podał zamawiający) = 32.200, 00 zł.Po złożeniu wyjaśnień stwierdził, że się pomylił i powinno być: 46,00 zł za roboczogodzinę x 700 roboczogodzin = 32.200,00 zł.Cena oferty w zakresie roboczogodzin – 32.200,00 zł nie ulega zmianie. Cena za roboczogodzinę jest podstawą do dalszych rozliczeń. Czy jest to błąd w obliczeniu ceny?

czytaj więcej »

wiper-pixel