WYDANIE ONLINE

TEZA Zamawiający nie może oskarżać wykonawcy o złożenie nieprawdziwych informacji, w sytuacji gdy ten nigdzie nie rozminął się z prawdą. Tym bardziej gdy te rozbieżności wynikają jedynie z niewłaściwej interpretacji zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

czytaj więcej »

Pytanie: ProblemCzy w przypadku stwierdzenia nieprawdziwych informacji należy wykluczyć wykonawcę, czy wezwać do uzupełnienia dokumentów?

czytaj więcej »

TEZA Złożenie nieprawdziwej informacji, skutkującej wykluczeniem z postępowania, to czynność dokonana z winy umyślnej, nie zaś w wyniku błędu czy niedbalstwa. Jeżeli ze stanu faktycznego wynika, że wykonawca w dniu składania ofert działał w dobrej wierze, to nie sposób uznać, iż jego celem było wprowadzenie zamawiającego w błąd.

czytaj więcej »

TEZA. Wszelkie niejasności w specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinny być wyjaśniane na etapie postępowania przetargowego. Wykonawca nie może żądać uznania jego oferty za zgodną z siwz, jeżeli oferowany sprzęt nie spełnia wymaganych przez zamawiającego parametrów.

czytaj więcej »

Pozornie niemożliwa do poprawienia sprzeczność oferty polegająca na niespójnych informacjach o samodzielnym wykonaniu prac może w niektórych sytuacjach zostać skorygowana jako oczywista omyłka pisarska. Ofertę należy bowiem czytać jako całość i jeśli z innych jej dokumentów wynika określony zamiar wykonawcy – trzeba wziąć je pod uwagę przy jej ocenie.

czytaj więcej »

Zbliżająca się wielkimi krokami nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje wiele ułatwień. Odnoszą się one między innymi do zmian umów. Nowe procedury są bardziej elastyczne i zostały przyjęte niezwykle entuzjastycznie. Poniżej omówiono sytuacje, w których zmiana umowy nie będzie wymagać przeprowadzenia nowego postępowania, oraz ich krótką charakterystykę.

czytaj więcej »

Pytanie: ProblemZamawiający jako kryterium pozacenowe przyjął wydłużenie okresu rękojmi. W opisie kryterium przyjęto punktację w przedziale od 24 do 60 miesięcy. Co zrobić z ofertą, w której nie wpisano tego parametru? Czy można przyjąć, że wynosi on 24 miesiące zgodnie z Kodeksem cywilnym?

czytaj więcej »

wiper-pixel