WYDANIE ONLINE

O doborze i kształcie kryteriów oceny ofert decyduje zamawiający. W zależności od swoich potrzeb dostosowuje ich wybór i wagę do celu uzyskania najkorzystniejszej oferty dającej gwarancję najlepiej zrealizowanego zamówienia. Swoboda zamawiającego w ustalaniu kryteriów doznaje ograniczenia z uwagi na konieczność zapewnienia spójności kryteriów z przedmiotem zamówienia oraz zgodności z zasadą uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Nowelizacja ustawy Pzp, która wejdzie w życie już niedługo, przynosi wiele zmian w obrębie kryteriów oceny ofert.

czytaj więcej »

Teza Należy podkreślić, że art. 90 ust. 1 ustawy Pzp nie zobowiązuje wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących wszystkich elementów ceny. Przepis ten wskazuje na konieczność przestawienia wyjaśnień w zakresie tych elementów, które mają wpływ na wysokość zaoferowanej w ofercie kwoty. A zatem jeśli zamawiający nie wymagał od odwołującego przedłożenia szczegółowego kosztorysu, nie może odrzucić oferty z powodu jego braku w wyjaśnieniach. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 20 kwietnia 2016 r.; sygn. akt KIO 499/16

czytaj więcej »

Teza W przypadku wynagrodzenia kosztorysowego ostateczna cena za realizację zamówienia jest ustalana na podstawie obmiaru. Wyliczeń dokonuje się zgodnie z zaoferowanymi przez wykonawcę cenami jednostkowymi wskazanymi w ofercie. Stąd niezwykle istotne jest, czy ceny te nie zostały zaniżone.  Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 14 stycznia 2015 r.; sygn. akt 2734/14

czytaj więcej »

Problem Czy należy wzywać do wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny również tych wykonawców, których oferty podlegają odrzuceniu z innych przyczyn? Czy takie oferty brać pod uwagę przy obliczaniu średniej arytmetycznej, o której mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp? Jaką procedurę wszcząć najpierw, gdy cena oferty wydaje się rażąco niska i zachodzi jednocześnie konieczność zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy Pzp? 

czytaj więcej »

Teza Jeśli zamawiający nie zaznaczył, że przedmiot zamówienia może nie w pełni odpowiadać normie, to po upływie terminu składania ofert podczas czynności badania ofert nie może zmieniać tego postanowienia specyfikacji. Zamawiający musi więc stosować się do pełnej treści normy, bo nie wyłączył w specyfikacji (ani w zmianach do specyfikacji) zakresu zamówienia, w którym wykonawcy (a także zamawiający) mogliby dokonać odstępstw od pełnego brzmienia normy i tym samym do pierwotnego brzmienia specyfikacji.  Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 19 kwietnia 2016 r.; sygn. akt KIO 496/16 

czytaj więcej »

ProblemW przatargu nieograniczonym na usługę kompleksowego sprzątania budynków 6 wykonawców złożyło swoje oferty. Badanie rażąco niskiej ceny w stosunku do średniej arytmetycznej cen ofert wykazało, iż należy wezwać do wyjaśnień 3 podmioty. Oferta jednego z nich kwalifikuje się do odrzucenia z powodu niezgodności z treścią siwz. Czy w związku z tym zamawiający powinien wezwać tego wykonawcę do złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny?

czytaj więcej »

ProblemZamawiający w załączonym do siwz formularzu ofertowym wymagał określenia czasu i sposobu załatwiania reklamacji. Nie sugerował w żaden sposób konkretnych terminów. Projekt umowy i specyfikacja techniczna nie zawierała zapisów odnoszących się do reklamacji. Jeden z wykonawców nie wskazał tych parametrów w ofercie. Inni zadeklarowali konkretny termin i sposób. Jak ocenić taką ofertę?

czytaj więcej »

wiper-pixel