WYDANIE ONLINE

Profesjonalnie działający podmiot zobowiązany jest do dokładnego wyrażenia swoich wątpliwości we wniosku o wyjaśnienie treści siwz. Wykonawca nie może oczekiwać od zamawiającego, że ten doszuka się w pytaniu treści, które nie zostały w jasny sposób wyrażone. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 23 maja 216, sygn. akt KIO 736/16

czytaj więcej »

Pozorne drobne uchybienia mogą skutkować poważnymi konsekwencjami. Brak publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz niezłożenie oświadczenia o braku istnienia okoliczności wyłączających stanowią poważne przewinienia skutkujące wymierzeniem kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z 22 lutego 2016 r., sygn. akt BDF1.4800.132.2015

czytaj więcej »

Nawet w sytuacji, gdy zamawiający zastosuje bardziej rygorystyczne zasady, nie zwolni go to z obowiązku realizacji wymogów ustawy przewidzianych dla łagodniejszych procedur. Zapobiegliwe działanie zamawiającego może się czasem obrócić przeciwko niemu.

czytaj więcej »

Nowe regulacje przynoszą spore zmiany w zakresie praw do odwołania w postępowaniach prowadzonych w procedurach uproszczonych. Wprowadzają także kilka udogodnień, mających wyeliminować stwierdzone w systemie niedogodności. O najważniejszych zmianach w procedurach odwoławczych przeczytasz poniżej.

czytaj więcej »

wiper-pixel