WYDANIE ONLINE

Uznanie skuteczności wadium wniesionego przez wykonawców wspólnie składających ofertę ostatecznie zależy od jego zapisów i treści umowy konsorcjum. Jeżeli w dokumencie gwarancji wadialnej wskazano tylko lidera, bez wzmianki o partnerach, decydujące mogą stać się zapisy pełnomocnictwa oraz data jego wystawienia. Przekonał się o tym zamawiający, który w podobnych sprawach, zaistniałych w tym samym przedziale czasowym, otrzymał odmienne wyroki sądów. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 2 października 2015 r., sygn. akt XXIII Ga 1041/15Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 14 października 2015 r.. sygn. akt XXIII Ga 1313/15  

czytaj więcej »

Zamawiający zobowiązany jest do odrzucenia oferty niezgodnej z siwz. Zanim dokona takiej czynności, powinien dokładnie rozważyć swoją decyzję. Faktycznym celem postępowania jest wybór najkorzystniejszej oferty, a nie skupienie się na stronie formalnej. Zastosowanie kalkulacji własnej wykonawcy, pomimo braku stwierdzenia niezgodności z siwz, doprowadziło ostatecznie do unieważnienia postępowania. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej  z 6 czerwca 2016 r., sygn. akt KIO 883/16

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy Pzp to gorący temat ostatnich tygodni. Wiele się mówi o nowych obowiązkach ciążących na zamawiających. Warto natomiast spojrzeć na nowe przepisy okiem wykonawcy, równoprawnego uczestnika procesu udzielenia zamówienia publicznego. Tę perspektywę prezentujemy poniżej.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma A z firmą B tworzy konsorcjum do startu w przetargu i upoważnia B do bycia pełnomocnikiem. Z drugiego pełnomocnictwa, które otrzymaliśmy, wynika, że firma C z firmą B tworzy konsorcjum do udziału w tym samym przetargu i upoważnia B do bycia pełnomocnikiem. Czy uczestnicy konsorcjum muszą wiedzieć o sobie? Z dokumentów oferty nie wynika, że firmy A i C są świadome relacji między poszczególnymi konsorcjantami.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy fakt, że wykonawca nie podał nazwy producenta w jednej pozycji formularza cenowego (mata łazienkowa), może stanowić podstawę odrzucenia oferty? Taki wymóg wynikał z siwz. Postępowanie dotyczy dostawy środków czystości o wartości szacunkowej 238.421,85 zł, a wartość netto pozycji „mata łazienkowa” wynosi 390,72 zł. Wykonawca na wezwanie zamawiającego odpisał, że dystrybutor w Polsce ma zakaz udzielania takich informacji. Wiadomo jedynie, że producent pochodzi z jednego z krajów azjatyckich.

czytaj więcej »

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń biurowych. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia przewidział rozliczenie kosztorysowe. Wykonawca został wezwany do wyjaśnienia treści oferty w związku z wyceną jednej z pozycji kosztorysowych. W odpowiedzi oferent oświadczył, iż przy przenoszeniu wartości do kosztorysu ofertowego popełnił czeski błąd. Powinna zostać wpisana kwota 72.547,25 zł zamiast 27.547,25 zł. Ostatecznie wysokość oferty ulegnie zmianie i należałoby wpisać 252.549,85 zł brutto. Cena tej oferty przedstawiona w postępowaniu wynosi 197.199,84 i jest najkorzystniejsza. Jak w tej sytuacji powinien zachować się zamawiający? Nadmieniam, że zwiększyliśmy środki do ceny najkorzystniejszej oferty. Wynagrodzenie, które wykonawca wskazał w złożonych wyjaśnieniach, byłoby najwyższe spośród zaoferowanych w prowadzonej procedurze.

czytaj więcej »

wiper-pixel