WYDANIE ONLINE

Krajowa Izba Odwoławcza wydała już trzecie postanowienie kwestionujące prawo wykonawcy do wniesienia odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej progów unijnych. Tym razem arbitrzy okazali się wyjątkowo zgodni w interpretacji. Ku satysfakcji uczestników rynku zamówień prezes UZP jest odmiennego zdania. Jedno z tych postanowień zostało już zaskarżone, a zaskarżenie kolejnych dwóch wydaje się kwestią czasu.

czytaj więcej »

Nowelizacja zrywa z dotychczasowym założeniem, że cena zawsze powinna stanowić kryterium oceny ofert. Ustawodawca przewidział możliwość wyboru oferty wyłącznie na podstawie pozacenowych kryteriów. Ponadto cena nie jest już jedynym kryterium, nawet wówczas, gdy przedmiot zamówienia nie jest powszechnie dostępny oraz gdy nie ma ustalonych standardów jakościowych.

czytaj więcej »

Spośród zagadnień uregulowanych w przepisach przejściowych do nowelizacji ustawy Pzp największe znaczenie praktyczne wydają się mieć 2 zagadnienia: wybór sposobu komunikacji i związana z nim forma określonych dokumentów (JEDZ-a, oferty) oraz dokonywanie zmian umów. Przeczytaj poniższy tekst i dowiedz się, jak powinieneś postępować, aby pozostać w zgodzie z przepisami. Udzielamy odpowiedzi na 5 najbardziej nurtujących  pytań.

czytaj więcej »

Czy w ustawie Prawo zamówień publicznych w brzmieniu po ostatniej nowelizacji  modyfikacji uległy zasady udzielania zamówień publicznych w trybie licytacji elektronicznej? Chodzi mi głównie o to, czy na etapie składania wniosków mogę żądać zarówno oświadczenia własnego wykonawcy, jak i dokumentów na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu? Uważam, że jest to konieczne, bo już w momencie składania wniosków muszę wiedzieć, czy wykonawca spełnia warunki, żeby zaprosić go do licytacji. Proszę o wskazanie artykułów, na które trzeba zwrócić uwagę, uaktualniając dotychczasową umowę z wykonawcą zawieraną w tym trybie.

czytaj więcej »

ProblemCzy w ramach obowiązku przekazywania do publikacji ogłoszeń unijnych znowelizowane przepisy wprowadziły zmiany. Na co powinno się zwracać uwagę, aby nie narazić się na zarzuty organów kontrolnych.

czytaj więcej »

Ustawa Pzp to mnóstwo nowych obowiązków zmawiającego oraz jego praw. Jednocześnie zamówienia podprogowe mają niezwykle istotny udział w rynku zamówień publicznych. Sprawdź, jakie najważniejsze zmiany w zakresie obowiązku ogłaszania postępowań w Biuletynie Zamówień Publicznych przyniosły nowe regulacje.

czytaj więcej »

wiper-pixel