WYDANIE ONLINE

W dniu 16 listopada 2016 r. na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pojawiła się obszerna opinia dotycząca nowego brzmienia przepisów ustanawiających procedurę badania rażąco niskiej ceny. Urząd przy omówieniu poszczególnych elementów tej problematyki powołuje dość szeroko orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, co powinno sprzyjać uspójnieniu wykładni dokonywanej przez oba organy. Temat opinii stanowią głównie problemy istniejące już w poprzednim stanie prawnym, które nowelizacja miała na celu rozwiązać. Z jakim skutkiem? O tym poniżej.

czytaj więcej »

Pytanie: Na mocy art. 25a znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dołącza tylko JEDZ lub oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu bądź siwz. Mam problem z wypełnieniem dokumentu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Czy w części IV sekcja A JEDZ muszę jako wykonawca wypełnić wszystkie pola? Startuję w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego. Moje główne wątpliwości dotyczą wypełnienia rubryki: „C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA”. Co należy tam wpisać? Nie wiem też, jak wypełnić Część II A [Jeżeli wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu – wstępnego – kwalifikowania)]?

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z nowelizacją ustawy Pzp wykonawca zobligowany jest do oferty załączyć jedynie oświadczenia, o których mowa w art. 25a znowelizowanej ustawy. Jak postąpić ma zamawiający w sytuacji, gdy wykonawca do oferty z własnej woli załącza dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj. np. wykazy robót budowlanych wraz z dowodami, wykaz osób skierowanych przez wykonawcę, jednakże przedłożone dokumenty nie są kompletne lub budzą wątpliwości zamawiającego. Czy zamawiający ma dokonać wezwania brakujących dokumentów (np. jednej z referencji, czy jednego z brakujących wykazów) na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2, czy też wezwać do ich uzupełnienia z art. 26 ust. 3? Pytanie takie pojawia się także w sytuacji, gdy któryś z załączonych do oferty dokumentów budzi wątpliwości zamawiającego i wzywa on wykonawcę do wyjaśnień, a z przedłożonych wyjaśnień wynika, że dokument nie potwierdza spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jeśli wykonawca wykaże w ofercie lub wniosku, że zleca pewien zakres prac podwykonawcy, to musi również od razu podać jego nazwę (firmę)? Czy wówczas zamawiający powinien żądać od podwykonawcy oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu? A może wykonawca może wskazać zakres podzlecanych czynności w ofercie, zaznaczając jednocześnie, że na etapie składania ofert czy wniosków nie ma wiedzy, komu je powierzy?

czytaj więcej »

Pytanie: W nowym rozporządzeniu w sprawie dokumentów brak jest ważności odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jednocześnie w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wskazano, że dokumenty powinny być aktualne na dzień składania ofert. Co powinnam zrobić w następujących sytuacjach: 1. Wykonawca nie składa odpisu z rejestru i nie wskazuje strony internetowej do jego samodzielnego pobrania (zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów). Czy mogę samodzielnie uzyskać dostęp do niego (np. z polskiego KRS), czy też muszę wezwać wykonawcę do uzupełnienia lub wskazania strony internetowej? 2. Wykonawca sam składa odpis z KRS wystawiony np. 2 lata przed terminem składania ofert. Czy należy przyjąć, że jest on aktualny? Jeżeli nie – to czy powinnam go sama wydrukować? Niezależnie od powyższego, w przypadku samodzielnego pobierania np. odpisu z KRS – kiedy należy dokonać takiej czynności? Czy musi być to koniecznie w dacie składania i otwarcia ofert (wiadomo, że w przypadku takich rejestrów nie ma możliwości cofnięcia daty wydruku)?

czytaj więcej »

wiper-pixel