WYDANIE ONLINE

W dniu 24 listopada 2016 r. Rzecznik Generalny wydał opinię w sprawie C 387/14 wynikłej na wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez polską Krajową Izbę Odwoławczą. Sprawa dotyczyła interpretacji zapisów dyrektywy 2004/14/WE, jednakże tezy płynące z wydanej opinii pozostają aktualne również w obecnym stanie prawnym. Sprawdź, w jakim kierunku może zmierzać wyrok TSUE.Opinia Rzecznika Generalnego Michala Bobeka przedstawiona 24 listopada 2016 r., sprawa C‑387/14.

czytaj więcej »

Zamawiający zobowiązany jest do weryfikacji oferowanych asortymentów pod kątem zgodności z postawionymi wymaganiami. Z obowiązku tego nie zwalnia go także fakt, że nie zażądał złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających parametry artykułów. Zamawiający może oprzeć się na oświadczeniu wykonawcy, ale to badanie nie może sprowadzać się tylko do oceny spójności zapisów z opisem przedmiotu zamówienia.wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 30 listopada 2016 r., sygn. akt KIO 2157/16

czytaj więcej »

Pytanie: Konkurencyjna firma, składając ofertę przetargową, podała gramaturę inną od wymaganej przez zamawiającego, przeliczając równocześnie ilość i dokonując poprawek w kolumnie arkusza wyceny. Zamawiający wskazał: produkt 240 g, ilość 100 szt. Oferent poprawił na: produkt 400 g, ilość 60 szt. Przeliczono więc: 240 x 100 = 2400 na: 400 x 60 = 2400, podając do wyliczenia cenę za 400 g x 60 szt. Naszym zdaniem taka praktyka narusza art. 29 ustawy Pzp pomimo informacji zawartej w siwz o możliwości dostaw w aktualnie dostępnej gramaturze. Brak ewentualnego przedziału wagowego umożliwia również dostawę np. 1 szt. o wadze 2500 g. Czy wobec powyższego wykonawca mógł samowolnie zmienić stały ilościowy zapis podany przez zamawiającego w arkuszu wyceny, dokonując powyższych działań? W dotychczasowej naszej wieloletniej praktyce dopuszczalne było przeliczanie ceny w stosunku do gramatury w trakcie dostaw, a więc dopiero po zawarciu umowy.

czytaj więcej »

Pytanie: Opis sytuacjiW jakiej formie powinny być wnoszone:a) dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 1 rozporządzania w sprawie rodzajów dokumentów z 27 lipca 2016 r.,b) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym stanowi art. 22a ust. 2 ustawy Pzp?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w związku z nowelizacją ustawy Pzp istnieje możliwość zmiany kontraktu o zamówienie bez konieczności przewidywania jej w specyfikacji? Czy będzie to dopuszczalne, jeżeli np.: wartość zmian nie przekroczy progu unijnego i jednocześnie będzie mniejsza niż 10% wartości zamówienia na dostawy i usługi i 15% wartości zamówienia na roboty budowlane?

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r. wprowadziła nowe rozwiązanie dedykowane weryfikacji wykonawców. Zostało ono określone mianem „procedury odwróconej”.  oże zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy postępowanie jest prowadzone w najpopularniejszym trybie przetargu nieograniczonego. Na czym w istocie polega ta ścieżka i jakie korzyści z niej wynikają, dowiesz się z poniższego tekstu.

czytaj więcej »

wiper-pixel