WYDANIE ONLINE

Wyrok TSUE C-454/06 jest jednym z częściej wspominanych wyroków w krajowym orzecznictwie czy w doktrynie. Od lat zajmuje poczesne miejsce w orzeczeniach zarówno KIO, GKO, jak i sądów. Jest przytaczany i cytowany w wielu publikacjach. Chętnie sięgają do niego zarówno zamawiający, jak i wykonawcy, opierając na nim argumentację dla bronionych tez.Jest to również jeden z ważniejszych wyroków pozwalających na uporządkowanie sposobu postrzegania zmian umów o zamówienie publiczne. Płynące bowiem z niego tezy miały niebagatelne znaczenie dla nowelizacji Prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 20016 r. Czym zatem jest i czego dotyczy orzeczenie TSUE w słynnej sprawie Pressetext?

czytaj więcej »

Zamawiający nie ma podstaw do wymagania w specyfikacjach technicznych, aby produkty były oznaczone określoną etykietą. Kryteria stanowiące podstawę etykiet możliwe są do powołania w celu określenia pewnych cech produktu. Muszą być jednak bezwzględnie związane z przedmiotem zamówienia. Warunkiem do takiego zabiegu jest także wyraźne zastrzeżenie, iż dopuszcza się każdy inny adekwatny środek dowodowy. Poznaj stanowisko Trybunału w zakresie uwzględniania etykiet społecznych oraz społecznych kryteriów oceny ofert w zamówieniach publicznych.

czytaj więcej »

Znaczne zmniejszenie zakresu umowy jest traktowane w kategoriach zmiany udzielonego już zamówienia publicznego, bez przeprowadzania nowego postępowania. Taka sytuacja ma miejsce również wówczas, gdy modyfikacja stanowi rodzaj ugody obejmującej obopólne zrzeczenie się przez jej obie strony pewnych uprawnień, w celu zakończenia sporu. Taka zmiana może skutkować udostępnieniem zamówienia większej ilości podmiotów gospodarczych. Przekłada się również na minimalne zdolności wymagane przy przystępowaniu do procedury. Sprawdź, co jeszcze wyraża stanowisko Trybunału.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy Pzp wprowadziła możliwość stosowania kryterium oceny ofert, którym jest organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Warunkiem jest znaczący ich wpływ na jakość wykonania przedmiotu zamówienia. W niektórych rodzajach zamówień poziom wykonania usług jest uzależniony od konkretnych osób ją realizujących. Sprawdź, jak kształtowało się stanowisko Trybunału w tej materii.

czytaj więcej »

Umowa zawarta pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w przedmiocie przekazania przez jedną jednostkę obowiązku utrzymania w czystości niektórych ze swoich lokali innej jednostce w zamian za rekompensatę finansową jest zamówieniem publicznym.   

czytaj więcej »

wiper-pixel