WYDANIE ONLINE

Na łamach naszego wydania omawialiśmy dwukrotnie postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej, które odmawiały wykonawcom kwestionowania wyboru oferty w postępowaniach podprogowych. Te stanowiska Izby były przedmiotem skarg prezesa UZP, którym również poświęcaliśmy uwagę. Pod koniec grudnia sądy okręgowe – w Lublinie i w Szczecinie wydały orzeczenia niekorzystne dla interpretacji Izby. Dopuściły tym samym szerokie podważanie przez wykonawców poprawności wybranych ofert. Sprawdź, co się z tym wiąże.wyrok sądu okręgowego w Lublinie z 21 grudnia 2016 r., sygn. akt IX Ga 502/16, wyrok sądu okręgowego w Szczecinie z 22 grudnia 2016 r., sygn. akt II Ca 1461/16

czytaj więcej »

W dniu 15 grudnia ub.r. na stronach UZP zamieszczono kolejną turę odpowiedzi na nowe pytania dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy Pzp. Materiał obejmuje świeże zagadnienia odnoszące się do podmiotowego i przedmiotowego stosowania regulacji Pzp, badania i oceny ofert, kwalifikacji podmiotowej wykonawców, procedury odwróconej, usług społecznych oraz środków ochrony prawnej. Tym razem poświęcamy uwagę zagadnieniu przynależności wykonawców do tej samej grupy kapitałowej. Sprawa niby oczywista, a jednak warto zapoznać się z poniższym materiałem. 

czytaj więcej »

ProblemZamawiający zastrzega osobiste wykonanie kluczowych części zamówienia na roboty budowlane na zadanie „Wymiana stolarki drzwiowej”. Wskazuje, że kluczowymi częściami są demontaż starej stolarki i montaż nowej (czynności tynkarskie i malarskie może wykonać podwykonawca). Czy to oznacza, że wykonawca nie ma prawa skorzystać z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp tylko w odniesieniu do doświadczenia, czy także w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia, tj. kierownika robót z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi?

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r. wprowadziła w art. 22a kilka innowacyjnych rozwiązań w zakresie regulacji przewidujących możliwość korzystania przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego z zasobów technicznych lub zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego stosunków łączących te podmioty.

czytaj więcej »

Problem Pewien wykonawca złożył w ofercie wszystkie dokumenty, wykazy robót, osób i inne, w tym oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej. Co w sytuacji, gdyby okazało się, że jest oceniony najwyżej? Wzywać go do przedłożenia dokumentów ponownie? Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej zawiera w swej treści informację, że nie należy do grupy kapitałowej z podmiotami, które złożyły odrębne oferty. Gdyby napisał, że ogólnie nie należy do żadnej grupy, wówczas przyjmuję, że nie trzeba go już wzywać do uzupełnienia. Ale co zrobić w naszym przypadku, skoro na etapie składania ofert wykonawca nie wiedział jeszcze, kto złoży ofertę?

czytaj więcej »

 ProblemCzy projektant, który sporządził kosztorys inwestorski i w trakcie postępowania odpowiadał na pytania wykonawców do siwz, musi złożyć oświadczenie z art. 17 ustawy Pzp z punktu widzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych? De facto nie miał wpływu na wykluczenie wykonawców, odrzucenie ofert czy wybór oferty.

czytaj więcej »

 W dniu 15 grudnia ub.r. na stronach UZP zamieszczono kolejną turę odpowiedzi na nowe pytania dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy Pzp. Materiał obejmuje świeże zagadnienia odnoszące się do podmiotowego i przedmiotowego stosowania regulacji Pzp, badania i oceny ofert, kwalifikacji podmiotowej wykonawców, procedury odwróconej, usług społecznych oraz środków ochrony prawnej. Tym razem poświęcamy uwagę zagadnieniu przynależności wykonawców do tej samej grupy kapitałowej. Sprawa niby oczywista, a jednak warto zapoznać się z poniższym materiałem. 

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r. wprowadziła w art. 22a kilka innowacyjnych rozwiązań w zakresie regulacji przewidujących możliwość korzystania przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego z zasobów technicznych lub zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego stosunków łączących te podmioty.

czytaj więcej »

Pytanie: Pewien wykonawca złożył w ofercie wszystkie dokumenty, wykazy robót, osób i inne, w tym oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej. Co w sytuacji, gdyby okazało się, że jest oceniony najwyżej? Wzywać go do przedłożenia dokumentów ponownie? Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej zawiera w swej treści informację, że nie należy do grupy kapitałowej z podmiotami, które złożyły odrębne oferty. Gdyby napisał, że ogólnie nie należy do żadnej grupy, wówczas przyjmuję, że nie trzeba go już wzywać do uzupełnienia. Ale co zrobić w naszym przypadku, skoro na etapie składania ofert wykonawca nie wiedział jeszcze, kto złoży ofertę?

czytaj więcej »

Pytanie: Zamawiający zastrzega osobiste wykonanie kluczowych części zamówienia na roboty budowlane na zadanie „Wymiana stolarki drzwiowej”. Wskazuje, że kluczowymi częściami są demontaż starej stolarki i montaż nowej (czynności tynkarskie i malarskie może wykonać podwykonawca). Czy to oznacza, że wykonawca nie ma prawa skorzystać z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp tylko w odniesieniu do doświadczenia, czy także w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia, tj. kierownika robót z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi?

czytaj więcej »

To na zamawiającym ciąży dążenie do wyeliminowania wszystkich zaistniałych w postępowaniu niejasności. W szczególności dotyczy to oferty najkorzystniejszej, której wyboru instytucja zamawiająca dokonuje. Możliwość wyjaśniania oświadczeń i dokumentów wykonawcy powinna być wykorzystywana w postępowaniu również w przypadkach podejrzenia wprowadzenia przez wykonawcę w błąd.  Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 14 grudnia 2016 r. KIO 2275/16

czytaj więcej »

Pytanie: Czy projektant, który sporządził kosztorys inwestorski i w trakcie postępowania odpowiadał na pytania wykonawców do siwz, musi złożyć oświadczenie z art. 17 ustawy Pzp z punktu widzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych? De facto nie miał wpływu na wykluczenie wykonawców, odrzucenie ofert czy wybór oferty.

czytaj więcej »

wiper-pixel