WYDANIE ONLINE

Pojęcie interesu w uzyskaniu zamówienia jest inaczej rozumiane na gruncie prawa polskiego, a inaczej europejskiego. Czy w krajowych realiach możliwe jest żądanie od zamawiającego unieważnienia postępowania? Kiedy zasadne jest kwestionowanie wyboru oferty konkurenta? Przeczytaj poniższy tekst i zapoznaj się z interpretacjami polskich i europejskich organów orzekających. Omawiamy również pytanie prejudycjalne wystosowane przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

czytaj więcej »

Problem Czy zamawiający w postępowaniu na dostawę artykułów spożywczych, np. nabiał, pieczywo, warzywa (o wartości poniżej progów unijnych), może zastosować tryb zapytania o cenę (tzn. z ceną 100%)?

czytaj więcej »

Ustawa Pzp reguluje jedynie kwestie odnoszące się do podejrzeń zamawiającego o zaniżeniu ceny ofertowej. Nowelizacja z 22 czerwca 2016 r. umożliwiła wprost także badanie pod kątem rażącego zaniżenia cen składowych w kalkulacji globalnej ceny ofertowej, czyli np. poszczególnych pozycji kosztorysu. Kwestią problematyczną, w szczególności przy wynagrodzeniu o charakterze kosztorysowym, pozostaje jednak rażące zawyżenie wyceny. Zamawiający nie dysponuje ustawowymi narzędziami pozwalającymi mu na podjęcie konkretnych działań w takiej sytuacji. Sprawdź, jak w takim przypadku próbował poradzić sobie pewien zamawiający.

czytaj więcej »

ProblemCo stanowi dokumentację przy zamówieniu o wartości 20.000 zł realizowanym w trybie zapytania o cenę? Czy jest konieczność zamieszczania jakichś informacji na stronie internetowej?

czytaj więcej »

Wymóg zamawiającego dotyczący zatrudnienia na umowę o pracę osób przez cały okres realizacji zamówienia podlega zakwestionowaniu. Nie zawsze czynności, które wskazuje zamawiający, mają charakter kwalifikujący do umowy o pracę. Ich określenie musi być przemyślane i uzasadnione. Podobnie w ograniczeniu podwykonawstwa. Podlegać mu powinny tylko czynności pełnione bezpośrednio przez wykonawcę, który będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wykonywane zadania w tym zakresie. Muszą to być elementy, które mają znaczący wpływ na realizację umowy i zapewniają prawidłowe utrzymanie drogi.

czytaj więcej »

ProblemZgodnie z nowym art. 31d, jeżeli istnieje możliwość, że o udzielenie zamówienia będzie ubiegał się podmiot, który uczestniczył w przygotowaniu postępowania o udzielenie tego zamówienia, zamawiający zapewnia, że udział tego podmiotu w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w szczególności przekazuje pozostałym wykonawcom informacje, które uzyskał i przekazał podczas przygotowania postępowania, oraz wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert. Zamawiający wskazuje w protokole środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji.

czytaj więcej »

wiper-pixel