WYDANIE ONLINE

Krajowa Izba Odwoławcza zajęła się rozpatrzeniem kluczowych kwestii odnoszących się do Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Wątpliwości zgłosili wykonawcy uczestniczący w jednym z największych postępowań prowadzonych w ramach inwestycji w sektor infrastrukturalny, prowadzonych w trybie dialogu konkurencyjnego.  Przedmiotem rozpoznania było uzupełnianie JEDZ, podpisywanie JEDZ podmiotów trzecich, sposób składania tłumaczenia JEDZ i składania wyjaśnień dotyczących dokumentu JEDZ, w szczególności wyjaśnień odnoszących się do JEDZ innego podmiotu. W dacie tworzenia niniejszego numeru oczekiwaliśmy na wyrok KIO, którego wydanie zostało przewidziane na 7 czerwca 2017 r. Zdecydowaliśmy się jednak na omówienie kluczowych zagadnień będących obecnie w rozstrzygnięciu.

czytaj więcej »

Nie ulega wątpliwości, że przeprowadzanie postępowań przetargowych generuje po stronie zamawiającego pewne koszty. W przypadku nabywania rzeczy o niewielkiej wartości koszty te mogą przewyższać ewentualne zyski wynikające z przeprowadzenia sformalizowanych i długotrwałych postępowań przetargowych. Aby zapobiec takim sytuacjom, w ustawie Pzp wprowadzono regulację określającą tzw. próg bagatelności w wysokości 30.000 euro. Jest to wartość zamówienia, poniżej której zamawiający ma prawo do bezpośredniego, czyli z pominięciem przepisów ustawy Pzp, udzielenia zamówienia. Nie oznacza to jednak, że zamawiający mogą zupełnie dowolnie wydatkować powierzone im środki.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy umowę zawartą na czas określony, tj. do 30 września 2017 r., mogę wypowiedzieć 31 marca 2017 r., jeżeli znajduje się w niej zapis, że można ją rozwiązać w każdej chwili za porozumieniem stron? Kontrakt ten został zawarty po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Moje wątpliwości budzi postanowienie: „umowa może zostać rozwiązana w każdej chwili za porozumieniem stron”. Czy zgodnie z ustawą Pzp taki zapis mógł być do niej wprowadzony i czy bazując na nim, mogę rozwiązać kontrakt?

czytaj więcej »

wiper-pixel