WYDANIE ONLINE

Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych stało się w ostatnim czasie niezwykle ważnym zagadnieniem. Pomagają one tak kształtować zamówienia publiczne, aby poza realizacją podstawowego celu zamówienia osiągane były również inne społecznie korzystne cele. Mogą być istotnym instrumentem integracji osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym. Zapewniają również zamawiającym narzędzia w promocji godnej pracy oraz mogą służyć zaspokajaniu  potrzeb osób niepełnosprawnych  oraz zwiększeniu dostępności strefy publicznej dla wszystkich grup użytkowników. Poznaj narzędzia wprowadzone przez ustawodawcę oraz zalecenia Rady Ministrów w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.

czytaj więcej »

Jednym z głównych celów przyświecających ustawodawcy przy konstruowaniu przepisów znowelizowanej ustawy Pzp było odformalizowanie procedur. Służyć temu miało między innymi wprowadzenie mechanizmu, zgodnie z którym dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniui niepodleganie wykluczeniu z postępowania zamawiający – w zależności od wartości zamówienia - żąda lub może żądać jedynie od wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej. Jak wiadomo, kwestia ta została uregulowana w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Dowiedz się, jakie problemy w praktyce powoduje stosowanie tego artykułu.

czytaj więcej »

Przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 pkt 12 i 17 ustawy Pzp są ze sobą powiązane. Taki wniosek wynika z jednego z orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej. Poniżej przedstawimy argumenty przemawiające za tym stanowiskiem. Pokażemy również - na przykładzie orzecznictwa - jak można określić szczególny, obiektywnie uzasadniony sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosunku do konsorcjum oraz jakie problemy mogą wyniknąć ze złożenia ofert częściowych przez przedsiębiorców należących do grupy kapitałowej.wyrok z 13 marca 2017 r., sygn. akt KIO 369/17wyrok z 20 marca 2017r., sygn. akt KIO 382/17wyrok z 6 marca 2017 r., sygn. akt KIO 283/17; KIO 291/17; KIO 298/17

czytaj więcej »

Pytanie: W postępowaniu unijnym na dostawę autobusów chcemy, aby wykonawca dysponował sklepem internetowym działającym w systemie 24 h, umożliwiającym zamawianie i zakup online pełnego katalogu części zamiennych do oferowanego autobusu z obsługą w języku polskim. Jest to dosyć ważne dla zamawiającego. Czy można użyć powyższego jako kryterium oceny ofert, np. na podstawie art. 91 ust. 2 pkt 4, 5 lub 6 ustawy Pzp? Jeżeli nie, to gdzie najlepiej zapisać to w siwz? Czy możemy określić taki warunek? Jak go sformułować?

czytaj więcej »

Pytanie: Jako uczelnia wyższa zamierzamy ogłosić przetarg na zakup mebli – standardową dostawę ławek i krzeseł szkolnych. Czy w takim przypadku możemy zastosować jedno kryterium „cena”? Jak określić w tym konkretnym przypadku koszt cyklu życia produktu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych i dezynfekcyjnych prowadzonym przez podmiot leczniczy można ustanowić następujące kryteria oceny ofert: „Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będą – dla danego zadania: cena brutto – 60%, termin płatności faktury – 40%.Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru: (Cmin/Cb x 60% + Tb/Tn x 40%) x 100 = liczba punktów(Cmin – najniższa cena za realizację zamówienia występująca w ofertach; Cb – cena za realizację zamówienia wskazana w rozpatrywanej ofercie, termin płatności  faktury; Tb – termin płatności faktury w rozpatrywanej ofercie; Tn – najdłuższy termin płatności faktury spośród badanych ofert).Zamawiający wymaga, aby najkrótszy termin płatności wynosił 30 dni, a najdłuższy 60 dni. Czy w przypadku gdy wykonawca nie poda terminu płatności lub zaoferuje termin krótszy niż 30 dni bądź dłuższy niż 60 dni, oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu, jako niezgodna z siwz”?

czytaj więcej »

wiper-pixel