WYDANIE ONLINE

 Urząd Zamówień Publicznych 2 czerwca 2017 r. opublikował obszerną opinię na temat zagadnienia tzw. zamówień in house. Przepisy stanowiące podstawę do udzielania tych zamówień rodzą wiele wątpliwości zarówno natury zasadniczej, do których niniejszy artykuł odnosi się w konkluzjach, jak też natury praktycznej. W poniższym artykule omawiamy najważniejsze tezy płynące z tej opinii, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu podwykonawstwa.

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 1 stycznia 2017 r. wszedł w życie art. 6d ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym: „W przypadku gdy gmina jest podzielona na sektory, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się odrębnie dla każdego z wyznaczonych sektorów”. Chcemy ogłosić przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Gmina podzielona jest na 4 sektory. Czy powinniśmy ogłosić 4 różne przetargi? Czy możemy ogłosić jeden przetarg z podziałem na 4 części? Co tak naprawdę zmienia wskazany przepis?

czytaj więcej »

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane z procedurą odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp) wpłynęły oferty. Najwyżej oceniony w rankingu wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia, polegając na zasobach podmiotu trzeciego. Podmiot ten wystawił mu zobowiązanie, a oferta jest poprawna i zgodna z siwz. Niestety podmiot trzeci także wystartował w tym przetargu i jest w rankingu ofert na drugim miejscu – jako niezależny wykonawca. Pomiędzy nim a wykonawcą nie ma powiązań kapitałowych i osobowych. Uważamy, że brak tu podstaw do wykluczenia z postępowania i według nas nie jest to zmowa cenowa. Jak wobec tego obronić się przed odwołaniem, które być może złożą inni uczestnicy przetargu?

czytaj więcej »

Właściwe umocowanie do podejmowania czynności prawnych to jeden z najważniejszych aspektów w procedurze udzielenia zamówienia publicznego. Bez niego niemożliwe jest bowiem przyjęcie wniosku o dopuszczenie do udziału bądź oferty, która stanowi podstawę do zawarcia umowy. Z uwagi na swój cywilnoprawny charakter dokument ten może przysparzać problemów interpretacyjnych osobom zajmującym się na co dzień problematyką udzielania zamówień. W poniższym artykule porządkujemy materię odnoszącą się do pełnomocnictwa i wyjaśniamy jego najważniejsze elementy.

czytaj więcej »

Pytanie: Występujemy w przetargu jako konsorcjum złożone z 5 partnerów. Do oferty zostało dołączone pełnomocnictwo dla lidera, z którego wynika m.in. że jest on upoważniony do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów składanych w postępowaniu. Czy zamawiający powinien uznać za prawidłowe np. zaświadczenie z KRK partnera przedłożone w kopii, a poświadczone za zgodność z oryginałem przez lidera? Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów w § 14 jednoznacznie wskazuje katalog osób uprawnionych do poświadczania pism za zgodność z oryginałem. Z drugiej strony partner udzielił w tym zakresie pełnomocnictwa liderowi.

czytaj więcej »

Pytanie: Zamawiający w postępowaniu w trybie unijnym zastosował procedurę odwróconą. Oferty złożyły konsorcja w składzie 7–12 partnerów. Z analizy JEDZ wynika, że np. zsumowanie potencjału czterech partnerów potwierdza postawione przez zamawiającego warunki. Czy należy wyjaśniać z wykonawcą taką liczbę partnerów? Jak w takiej konstrukcji powinny być dostarczone polisy OC – na okres obowiązywania umowy wobec każdego partnera czy też np. jeden z nich może okazać polisę o wartości, której żądał zamawiający? Obawiamy się, że możemy mieć problemy z zaspokojeniem roszczeń z takiej polisy. Z drugiej strony ubezpieczyciel nie wystawi polisy na konsorcjum, ponieważ jest to konstrukcja przewidziana w ustawie Pzp. Jakich dokumentów zamawiający może w tej sytuacji żądać?

czytaj więcej »

Pytanie: Wykonawca złożył w postępowaniu jedną ofertę przed upływem terminu składania ofert, a drugą po tej dacie. Czy przyjąć, że uzyskaliśmy dwie oferty, mimo że tę złożoną po terminie musimy odesłać?

czytaj więcej »

wiper-pixel