WYDANIE ONLINE

W znowelizowanej ustawie Pzp zauważyć można dążenie ustawodawcy do wsparcia zamawiających w skutecznym wyborze rzetelnego wykonawcy. Podmiotu, który daje rękojmię należytego wykonania zamówienia, zarówno dzięki własnemu potencjałowi, jak i zdolnościom innych podmiotów. W tym kontekście należy pamiętać również o możliwościach określonych w przepisie art. 22d ust. 2 ustawy Pzp. Sprawdź, jakim obecnie narzędziem dysponuje zamawiający, i poznaj najnowsze stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej.

czytaj więcej »

LEAD Usługi społeczne to szeroka grupa zamówień, którym poświęcono odrębny rozdział w znowelizowanej ustawie Pzp. Pomimo upływu ponad 6-miesięcznego okresu obowiązywania nowych regulacji nadal budzą wiele wątpliwości. Różne podmioty zamawiające próbują zróżnicowanego podejścia do tej niełatwej wbrew pozorom materii. Niniejsze opracowanie ma na celu usystematyzowanie ścieżki udzielania zamówień na te specyficzne usługi.

czytaj więcej »

Problem W drodze przetargu nieograniczonego podpisaliśmy umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na okres 9 miesięcy z prawem opcji sformułowanym następująco: „Wykonywanie funkcji inżyniera kontraktu w czasie trwania robót budowlanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu czynności inżyniera kontraktu na czas do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu (do 3 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych)”. Zakres czynności na roboty budowlane został zwiększony i termin wykonania robót wydłużony do 12 miesięcy. Czy w tej sytuacji oprócz zmiany terminu realizacji umowy z inżynierem mogę zwiększyć jego wynagrodzenie?

czytaj więcej »

ProblemW 2010 roku przeprowadziliśmy przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego z terminem spłaty do roku 2020. Skarbnik jednostki zapytał się, czy możemy aneksem przedłużyć termin spłaty o kilka lat, gdyż będzie to dla nas korzystne, a bank nie ma nic przeciwko temu. Ja mam obawy, czy jest to dopuszczalne w świetle ustawy Pzp, ponieważ w przetargu został określony termin ostateczny oraz do szacowania wartości zamówienia przyjęliśmy łączną wartość odsetek oraz innych opłat i prowizji, jakie należy zapłacić w terminie ustalonym w przetargu. Czy aktualnie – w świetle prawa – istnieje możliwość przedłużenia aneksem terminu spłaty kredytu?

czytaj więcej »

wiper-pixel