WYDANIE ONLINE

Jednolity europejski dokument zamówienia to nowość budząca wiele wątpliwości. Skomplikowana struktura i nie do końca czytelne zapisy powodują, że zarówno zamawiający, jak i wykonawcy popełniają błędy. W ostatnich miesiącach KIO rozstrzygała kilka spornych kwestii odnoszących się do JEDZ. Dokonujemy przeglądu prezentowanych stanowisk. 

czytaj więcej »

ProblemJak w świetle nowelizacji ustawy Pzp zweryfikować, czy oferta została podpisana przez umocowaną do tego osobę, skoro na etapie składania ofert wykonawcy przedstawiają jedynie wstępne oświadczenia lub JEDZ? Wcześniej do oferty załączali odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Czy w świetle nowych przepisów należy z góry przyjąć, że ofertę podpisała właściwa osoba?

czytaj więcej »

 Dnia 20 lutego 2017 r. został wydany przez Krajową Izbę Odwoławczą wyrok poruszający temat obowiązków wykonawcy, dotyczących wskazania w ofercie kwestii związanych z podwykonawstwem. Rozstrzygnięcie to jest warte skomentowania, bowiem obok merytorycznego rozpoznania zarzutów odwołującego zawiera szerszy pogląd Izby na wzajemne relacje przepisów ustawy Pzp regulujących instytucję podwykonawstwa. Opinia została wydana w składzie 3-osobowym, co podkreśla wagę interpretacji. Zapoznaj się z prezentowanym stanowiskiem składu orzekającego.

czytaj więcej »

ProblemCzy zamawiający po nowelizacji ustawy Pzp z 2016 roku jest zobowiązany do wartości podstawowego zamówienia dodać kwotę zamówień uzupełniających? Jeżeli w ogłoszeniu o zamówieniu i w siwz podaje tylko zakres zamówień, to do jakiej wartości może udzielić zamówienia z wolnej ręki?

czytaj więcej »

ProblemZamówienia dotyczą: tylko samego wykonania oświetlenia drogowego na podstawie już istniejącej dokumentacji projektowej (każde < 30.000 euro), opracowania dokumentacji projektowej wykonania oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem tego oświetlenia na podstawie tejże dokumentacj projektowej (każde łącznie < 30.000 euro), tylko samego opracowania dokumentacji projektowej wykonania oświetlenia drogowego (każde < 30.000 euro). Zaś wszystkie wymienione zamówienia łącznie > 30.000 euro.Które z powyższych zamówień należy zsumować i udzielić w określonej dla danej wartości procedurze, a które można wprost udzielić bezprzetargowo?

czytaj więcej »

Pytanie Czy można przyjąć oświadczenie o przynależności (lub jej braku) do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp złożone wraz z ofertą, gdy wykonawca stwierdza w nim, że: 1) nie należy do grupy kapitałowej (tj. do żadnej),2) należy do grupy kapitałowej i załącza listę podmiotów wchodzących w skład tej grupy? Z listy zamawiający odczytuje, iż żaden podmiot na niej wpisany nie złożył oferty.

czytaj więcej »

wiper-pixel