WYDANIE ONLINE

Procedura odwrócona jest nowością w polskim systemie zamówień publicznych. Warto zapoznać się z jej przebiegiem od strony praktycznej. Dzięki temu zamawiający będzie mógł zdecydować, czy w jego postępowaniu warto ją przeprowadzić, czy też lepiej pozostać przy klasycznym trybie prowadzenia przetargu.

czytaj więcej »

Pytanie: Wykonawca przesłał zamawiającemu wzór gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy. Zawiera ona następujące zapisy: „Gwarant działając na zlecenie Zobowiązanego, zapłaci nieodwołalnie i bezwarunkowo na rzecz Beneficjenta kwotę X. W przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zobowiązującego robót objętych umową, wezwanie do zapłaty musi zawierać oświadczenie Beneficjenta, że zapłacenie żądanej kwoty stało się wymagalne, tj. Zobowiązany nie wykonał lub nienależycie wykonał roboty objęte umową oraz pomimo skierowania do niego przez beneficjenta pisemnego wezwania zawierającego rodzaj uchybień oraz termin ich usunięcia nie wywiązał się z tego zobowiązania. Do wezwania zapłaty winny być dołączone następujące dokumenty: kopia wezwania skierowanego do zobowiązanego wraz z dowodem nadania oraz szczegółową specyfikacją niewykonania lub nienależytego wykonania robót objętych umową….”. Wątpliwości zamawiającego budzą zapisy dotyczące dokumentów, które należy załączyć do wezwania do zapłaty, a w szczególności załączenia kopii pisemnego wezwania beneficjenta do usunięcia uchybień skierowanego do zobowiązanego.

czytaj więcej »

W dniu 12 lipca weszło w życie rozporządzenie o środkach komunikacji elektronicznej. Przy czym, w przypadku zamawiających innych niż centralny zamawiający, przepisy rozporządzenia dotyczące składania oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym jednolitego dokumentu zamówienia, będą podlegały stosowaniu od 18 kwietnia 2018 r., zaś pozostałe regulacje od 18 października 2018 r.

czytaj więcej »

 wyrok KIO z 8 czerwca 2017 r., sygn. akt 888/17

czytaj więcej »

Pytanie: Dostępne są dwie wersje formularza jednolitego europejskiego formularza zamówienia (JEDZ) – jedna jako załącznik do rozporządzenia wykonawczego Kmisji (UE) 2016/7 z 5 stycznia 2016 r., druga w wersji eESDP. Ich treść się różni. W sytuacji gdy zamawiający w prowadzonym postępowaniu wskaże wykonawcom możliwość skorzystania z obu wersji, może mieć problem z oceną tych oświadczeń.Czy wolno wobec tego narzucić oferentom w procedurze przetargowej tylko jedną z wersji, wskazując np. jako załącznik do specyfikacji tę edytowalną z rozporządzenia Komisji Europejskiej, nie podając jednocześnie linku do eESDP? Co zrobić, w sytuacji gdy wykonawca nie zastosuje się do tego postanowienia i sporządzi jednolity europejski dokument zamówienia w niewłaściwej wersji?

czytaj więcej »

wiper-pixel