WYDANIE ONLINE

Regulacja dotycząca zatrzymania wadium w przypadku braku uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów od momentu jej obowiązywania przybierała już kilka kształtów. Jej niezmienną kwestią jest jednak ocena, co należy rozumieć jako brak reakcji na wezwanie zamawiającego. Badanie to jest niezwykle istotne, decyduje bowiem o dalszych czynnościach zamawiającego i konsekwencjach finansowych dla wykonawcy. W sprawie tej oceny wypowiedział się właśnie Sąd Najwyższy. Jego stanowisku poświęcamy uwagę w poniższym artykule. uchwała Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2017, sygn. akt III CZP 27/17

czytaj więcej »

Jeden z poważnych polskich zamawiających w ramach prowadzonej kontroli uprzedniej stanął w obliczu nieprawidłowości zgłoszonych przez prezesa UZP. Jego polemika z kontrolującym znalazła ostatecznie finał przed Krajową Izbą Odwoławczą. W poniższym tekście przybliżamy istotę tej sprawy. Dowiedz się, jakich błędów nie popełniać i znaleźć się w podobnej sytuacji. uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z 19 czerwca  2017, sygn. akt KIO/KU 22/17

czytaj więcej »

Problem Prowadzę procedurę odwróconą na podstawie art. 24aa ustawy Pzp. W trakcie badania ofert, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwałem wykonawcę do przedłużenia terminu związania ofertą. Wykonawca we wskazanym terminie nie odpowiedział na pismo (twierdząc, że nie otrzymał e-maila). Nie przedłużył więc terminu. Na wcześniejsze moje wezwania złożył dokumenty II etapu postępowania, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia. Termin związania ofertą upłynął. Czy w tej sytuacji powinienem odrzucić jego ofertę na podstawie art. 89 ust. 7a ustawy Pzp?

czytaj więcej »

Zamawiający może wystąpić do KIO o uchylenie zakazu zawarcia umowy, jeżeli wniesione odwołanie zagraża terminowej realizacji zamówienia publicznego. Izba ma prawo do zniesienia takiego zakazu, jednakże w swej decyzji musi kierować się nadrzędnością ochrony interesu publicznego. W praktyce takie decyzje są wydawane stosunkowo rzadko, bo wykazania wymaga waga interesu publicznego, którego zagrożenie miałoby uzasadnić ewentualną rezygnację z ochrony innych interesów. Sprawdź, jaka okoliczność nie będzie stanowiła dostatecznej podstawy dla przychylnego stanowiska składu orzekającego.

czytaj więcej »

Problem Czy można zaznaczyć w siwz, że wykonawca na etapie składania ofert nie musi wypełniać w JEDZ wykazu robót budowlanych, dostaw bądź usług, o którym mowa w części IV Sekcja C pkt 1a i 1b, bo taki wykaz jest dokumentem na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (w zakresie wiedzy i doświadczenia) i zgodnie z ustawą Pzp jest wymagany na późniejszym etapie badania i oceny ofert od tego wykonawcy, którego oferta będzie najwyżej oceniona?

czytaj więcej »

wiper-pixel