WYDANIE ONLINE

W ostatnim czasie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie, które wprowadziło sporo zamieszania. Wskazał, że wykonawca nie może uzupełniać swojej oferty o dokumenty podmiotu trzeciego, jeżeli pierwotnie wykazywał spełnianie warunków udziału w postępowaniu osobiście. Stanowisko składu orzekającego spowodowało, że wróciła dyskusja o prawidłowości implementacji dyrektyw i choć orzeczenie wydane zostało w odniesieniu do poprzedniej dyrektywy, rzuca nowe spojrzenie na aspekt uzupełniania dokumentów.

czytaj więcej »

Pomimo że od lipca zeszłego roku obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy, wiele umów zawartych na poprzednich zasadach jest w trakcie realizacji. Stosuje się do nich przepisy przejściowe ustawy nowelizującej, które zawierają pewną nieścisłość. O tym, jak po zmianach interpretować regulacje dotyczące zmian umowy oraz jaka zmiana, w opinii organów orzekających, może być uznana za dopuszczalną, dowiesz się z poniższego tekstu.

czytaj więcej »

ProblemCzy zamawiający może żądać złożenia opisu oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z ofertą? Pytanie ma związek z procedurą odwróconą, w której zgodnie z opinią eksperta czasopisma "Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie" nr 45(133) z września 2017 roku zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 w tym przypadku pkt 2). Nie posiadając tego dokumentu, zamawiający nie jest w stanie stwierdzić, czy oferowane dostawy bądź usługi spełniają wymagania zamawiającego (czy treść oferty odpowiada treści siwz).

czytaj więcej »

ProblemCzy złożenia zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia wykonawcy swoich zasobów należy żądać wraz z ofertą od wszystkich wykonawców (opinia eksperta czasopisma "Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach" sierpień/wrzesień 2017) czy jedynie od wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w trybie art. 26 ust. 1 lub ust. 2 (opinia eksperta czasopisma "Zamówienia publiczne w orzecznictwie" nr 45(133) wrzesień 2017). Moim zdaniem, ponieważ jest to dokument z katalogu dokumentów podmiotowych na spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zgodziłbym się z opinią eksperta drugiego. Jest to jeden z wielu dylematów zamawiających po ostatniej nowelizacji ustawy Pzp.

czytaj więcej »

ProblemNa jakim etapie postępowania, w przypadku procedury odwróconej, wykonawca składa kosztorys ofertowy (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)? Czy wraz z ofertą, czy dopiero na wezwanie zamawiającego?

czytaj więcej »

Problem Podejrzewamy, że jeden z oferentów zaproponował nam cenę o rażąco niskim charakterze. Czy w sytuacji gdy w odpowiedzi na nasze wezwanie udzielił ogólnikowych, lakonicznych wyjaśnień, nie popierając ich żadnymi dowodami, odrzucam jego ofertę jedynie na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp? Czy należy wezwać go do złożenia kolejnych pism?

czytaj więcej »

wiper-pixel